Zmiana zarządzenia w sprawie zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2020.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 9 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 22 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 23 i 31 oraz z 2017 r. poz. 28), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Nie ma obowiązku występowania z wnioskiem do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawach, w których lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego nie kwestionował opinii biegłych sądowych z zakresu medycyny.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem podlega ocenie przez komórkę i właściwą komórkę merytoryczną co do zasadności wniesienia apelacji, za wyjątkiem spraw, o których mowa w ust. 1a.".

2)
w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zasadność wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji, za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 8 ust. 1a;";

3)
w § 12:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Roczną informację, o której mowa w ust. 1, oddział regionalny jest obowiązany przesłać do Biura Statystyki Centrali Kasy, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Biuro Statystyki Centrali Kasy jest obowiązane przesłać do Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, zbiorczą roczną informację dotyczącą postępowania w sprawach odwołań w oddziałach regionalnych.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.