Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2022.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 43 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 44) załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów załącznika nr 2 do zarządzenia w zakresie odsetek należnych Funduszowi Rozwoju Regionalnego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. 
1. 
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Jednostką", prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa w zakresie:
1)
dysponenta części budżetu państwa: 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina, zwanego dalej "dysponentem części";
2)
dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie części budżetu państwa: 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina, zwanego dalej "dysponentem III stopnia";
3)
dysponenta Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej "FS";
4)
dysponenta Funduszu Pracy, zwanego dalej "FP";
5)
dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "FGŚP".
2. 
Ewidencję księgową dysponenta części, dysponenta III stopnia, FS, FP i FGŚP prowadzi w Jednostce Departament Budżetu, zwany dalej "DB".
3. 
Wypłaty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z tytułu finansowania i dofinansowania działalności socjalnej określonej w przepisach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są dokonywane przez dysponenta III stopnia.
§  2. 
Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, obieg i kontrola dokumentów finansowych oraz zasady obrotu gotówkowego określone zostały w obowiązujących w Jednostce przepisach odrębnych.

SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

§  3. 
1. 
Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.
2. 
Okresami sprawozdawczymi są odpowiednio miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§  4. 
1. 
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Jednostki.
2. 
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej, w złotych i groszach.
3. 
Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.
4. 
Księgi rachunkowe otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok obrotowy i zamykane na dzień kończący każdy rok obrotowy.
5. 
Zamknięcia ksiąg rachunkowych za poszczególne miesiące roku budżetowego dokonuje się do 25. dnia następnego miesiąca, z wyłączeniem okresu od grudnia do marca, gdy zamknięcia dokonuje się do dnia 30 kwietnia następnego roku budżetowego.
6. 
Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.
7. 
Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.
8. 
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
1)
dziennik;
2)
księgę główną (konta syntetyczne);
3)
księgi pomocnicze (konta analityczne);
4)
zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.
9. 
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:
1)
operacje, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie;
2)
zapisy są kolejno numerowane w sposób automatyczny;
3)
sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły;
4)
obroty dziennika są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
10. 
Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
11. 
Stosuje się dzienniki częściowe (rejestry księgowe), grupujące dokumenty posiadające cechy wspólne lub pochodzące z tego samego źródła. Zmiana grupowania dokumentów w odpowiednich rejestrach księgowych może nastąpić od początku roku kalendarzowego. Sposób grupowania oraz symbole grup rodzajowych dokumentów księgowych (rejestrów księgowych) ustala główny księgowy.
12. 
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:
1)
podwójnego zapisu;
2)
systematycznego i chronologicznego rejestrowania operacji gospodarczych, zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
3)
powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
13. 
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające wybranych kont księgi głównej (syntetyka). Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, w postaci komputerowych zbiorów danych uzgodnionych z saldami i zapisami księgi głównej. Zapisy na kontach pomocniczych dokonywane są według zasady podwójnego zapisu i są pierwotne w stosunku do zapisu kont księgi głównej wynikających z sumowania obrotów i sald kont pomocniczych.
14. 
Zestawienie obrotów i sald zawiera:
1)
symbole lub nazwy kont;
2)
salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;
3)
sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
15. 
Obroty zestawienia obrotów i sald są zgodne z obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.
16. 
Zestawienie obrotów i sald sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, w celu umożliwienia sporządzenia w terminie obowiązujących sprawozdań.
17. 
Zapis księgowy zawiera w szczególności:
1)
datę dokonania operacji gospodarczej;
2)
określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę;
3)
skrócony opis operacji;
4)
kwotę dokonanej operacji;
5)
oznaczenie kont, których dotyczy.
18. 
Korekty błędnych zapisów księgowych są dokonywane na podstawie własnego dowodu księgowego (PK - polecenie księgowania). Dokonanie zapisu korygującego polega na poprawieniu błędnego zapisu przez zaksięgowanie błędnej kwoty na tych samych kontach i na tych samych stronach kont, na których dokonano nieprawidłowego zapisu, lecz z zastosowaniem liczb o znaku przeciwnym.
19. 
Ewidencja zaangażowania dotyczącego planu wydatków budżetowych jest dokonywana w szczególności na podstawie dokumentów stanowiących podstawę powstania zobowiązania, o których mowa w przepisach dotyczących instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Jednostce.
20. 
Ewidencja zaangażowania dotycząca planu rachunku dochodów przeznaczonego do realizacji inwestycji i przedsięwzięć objętych wsparciem z planu rozwojowego jest dokonywana w szczególności na podstawie dokumentów stanowiących podstawę powstania zobowiązania, o których mowa w przepisach dotyczących instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Jednostce.
21. 
Ewidencja zaangażowania dotyczącego planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych z budżetu państwa oraz w zakresie Instytucji Pośredniczącej dokonywana jest do wysokości planu finansowego na dany rok.
22. 
Ewidencja zaangażowania dotyczącego planu rachunku dochodów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe dokonywana jest do wysokości planu na dany rok.
23. 
Ewidencja zaangażowania dotyczącego planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych w ramach realizowanych przez Jednostkę programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dokonywana jest na podstawie kierowanych do DB wniosków poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących te projekty lub, w przypadku braku wniosków, na podstawie angaży płacowych.
24. 
DB, uwzględniając stopień realizacji planowanych wydatków w danym roku budżetowym, o którym mowa w ust. 21, dokonuje korekty zaangażowania z własnej inicjatywy na podstawie posiadanych danych lub na wniosek komórki organizacyjnej Jednostki.
25. 
Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym (na bieżąco), z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.
26. 
Ewidencję i rozliczanie kosztów działalności podstawowej Jednostki prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach Zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".
27. 
Ewidencję i rozliczanie kosztów związanych z realizacją inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach Zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" z wyjątkiem różnic kursowych, które ewidencjonuje się na kontach Zespołu 7 - "Przychody, dochody i koszty".
28. 
Na kontach Zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" ewidencjonuje się wszystkie koszty związane z wydatkami budżetowymi, z wyjątkiem różnic kursowych oraz kosztów podlegających refakturowaniu, które ewidencjonuje się na kontach Zespołu 7 - "Przychody, dochody i koszty" oraz dotacji i płatności z budżetu środków europejskich.
29. 
Umowy cywilnoprawne w imieniu i na rzecz FS, FP i FGŚP są zawierane przez Jednostkę.
30. 
Wydatki dotyczące kosztów obsługi FGŚP realizowane są w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia.
31. 
Dokumenty potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych na rzecz FS, FP i FGŚP wystawiane są na Jednostkę.
32. 
Rozliczenia pomiędzy FS, FP i FGŚP a dysponentem III stopnia odbywają się na podstawie not księgowych wystawianych przez dysponenta III stopnia.
33. 
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie FS oraz FP nalicza i wypłaca dysponent III stopnia.
34. 
Inne wydatki dotyczące FS oraz FP, które nie mogą zostać poniesione bezpośrednio ze środków FS oraz FP, w szczególności koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu zadań wykonywanych na rzecz projektów, realizowane są w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia.
35. 
Rozliczenia pomiędzy FS oraz FP a dysponentem III stopnia w zakresie, o którym mowa w ust. 33 i 34, odbywają się na podstawie not księgowych wystawianych przez dysponenta III stopnia.
36. 
Na kontach Zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", na kontach Zespołu 7 - "Przychody, dochody i koszty" oraz na kontach 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego", 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat", 998 -

"Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" i 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" oraz 963 - "Zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w roku bieżącym" i 964 - "Zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w latach przyszłych" ujmuje się operacje gospodarcze dokonane w miesiącu sprawozdawczym, wynikające z dokumentów finansowych, które wpłynęły do DB do końca miesiąca. Po tym terminie dokumenty finansowe ujmowane są w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do DB, z zastrzeżeniem ust. 43-49.

37. 
Operacje gospodarcze, o których mowa w ust. 36, dokonane w grudniu ujmuje się w ewidencji księgowej w grudniu - pod warunkiem wpływu dokumentów finansowych do DB do dnia 8 stycznia roku następującego po roku obrotowym. Po tym terminie dokumenty finansowe będą ujmowane w ewidencji księgowej roku bieżącego w miesiącu, w którym wpłynęły do DB.
38. 
Operacje gospodarcze dotyczące rezerw na zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych ujmuje się w ewidencji księgowej roku obrotowego do końca lutego roku następującego po roku obrotowym.
39. 
Operacje gospodarcze dotyczące FP, dokonane w miesiącu sprawozdawczym i wynikające z dokumentów finansowych, które wpłynęły do końca miesiąca do DB, ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu, którego dotyczą. Po tym terminie dokumenty finansowe ujmowane są w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do DB.
40. 
Operacje gospodarcze, o których mowa w ust. 39, dokonane w grudniu ujmuje się w ewidencji księgowej w grudniu - pod warunkiem wpływu dokumentów finansowych do DB do dnia 8 stycznia roku następującego po roku obrotowym. Po tym terminie dokumenty finansowe będą ujmowane w ewidencji księgowej roku bieżącego w miesiącu, w którym wpłynęły do DB.
41. 
Zapisy księgowe dotyczące rozliczeń środków wypłaconych w formie dotacji są dokonywane na podstawie zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w szczególności: rozliczeń, sprawozdań z wykorzystania dotacji lub innych dokumentów finansowych otrzymanych zgodnie z podpisanymi umowami lub odrębnymi postanowieniami.
42. 
Operacje gospodarcze, dotyczące rozliczeń dotacji roku obrotowego, ujmuje się w ewidencji księgowej w grudniu - pod warunkiem wpływu dowodów księgowych do DB do dnia 15 marca roku następującego po roku obrotowym. Po tym terminie dowody księgowe są ujmowane w ewidencji księgowej roku bieżącego w miesiącu, w którym wpłynęły do DB.
43. 
Zapisy w księgach rachunkowych dotyczące wydatków z budżetu środków europejskich realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", dokonywane są na podstawie informacji udostępnionych przez BGK drogą elektroniczną o:
1)
zleceniach płatności otrzymanych przez BGK - w dacie udostępnienia informacji;
2)
płatnościach zrealizowanych przez BGK - w dacie ich zrealizowania;
3)
przekazanych i anulowanych zleceniach płatności, korektach zwrotów oraz korektach informacji o zrealizowanych zleceniach płatności - w dacie udostępnienia informacji przez BGK.
44. 
Zapisy w księgach rachunkowych dotyczące zwrotów wydatków z budżetu środków europejskich oraz zrealizowanych nadpłat zwrotów wydatków z budżetu środków europejskich realizowanych przez BGK są dokonywane odpowiednio na podstawie informacji o zwrocie środków europejskich udostępnionych przez BGK drogą elektroniczną lub informacji o zrealizowanych nadpłatach udostępnionych przez BGK drogą elektroniczną, w dacie udostępnienia informacji przez BGK.
45. 
Informacje BGK w zakresie zwrotów środków europejskich oraz zrealizowanych nadpłat, dotyczących miesiąca sprawozdawczego, udostępnione przez BGK drogą elektroniczną do piątego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu sprawozdawczym, którego dotyczą. Po tym terminie informacje te ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym zostały udostępnione.
46. 
Informacje BGK w zakresie zwrotów środków europejskich oraz zrealizowanych nadpłat, dotyczących miesiąca grudnia, ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu.
47. 
Zapisy w księgach rachunkowych operacji dotyczących inwestycji w ramach planu rozwojowego realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., zwany dalej "PFR", są dokonywane na podstawie informacji udostępnionych przez PFR drogą elektroniczną o:
1)
Zleceniach Wypłaty złożonych na kolejny termin wypłaty - w dacie udostępnienia informacji;
2)
zrealizowaniu Zleceń Wypłaty złożonych w Okresie Składania Zleceń - w dacie ich zrealizowania;
3)
Zwrotach rozliczonych w Okresie Składania Zleceń - w dacie udostępnienia informacji.
48. 
Informacje PFR w zakresie zwrotów, o których mowa w ust. 47 pkt 3, dotyczących miesiąca sprawozdawczego, udostępnione przez PFR drogą elektroniczną do piątego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu sprawozdawczym, którego dotyczą. Po tym terminie informacje te ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym zostały udostępnione.
49. 
Informacje PFR w zakresie zwrotów, o których mowa w ust. 47 pkt 3, dotyczących miesiąca grudnia, ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu.
50. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe krajowych środków pieniężnych ewidencjonuje się na koncie 130 - "Rachunek bieżący jednostki". Obroty z tego tytułu wykonane na koncie 130 ujmuje się na koncie 101 - "Kasa złotówkowa". Saldo kasy złotówkowej ewidencjonuje się w ramach paragrafu klasyfikacji wydatków 441 - "Podróże służbowe krajowe", zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, 1571 i 2045).
51. 
Wydatki dotyczące kosztów opłat bankowych, w zakresie rachunków bankowych prowadzonych dla dysponenta części, są realizowane w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia na podstawie not księgowych wystawianych przez dysponenta części.
§  5. 
1. 
W Jednostce aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) oraz przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 1 ), z uwzględnieniem przepisów niniejszego zarządzenia.
2. 
Przy wycenie poszczególnych grup aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego stosowane są szczegółowe zasady wynikające z nadrzędnych zasad rachunkowości, którymi są:
1)
zasada kontynuacji, która zakłada, że działalność Jednostki będzie prowadzona w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmniejszonym istotnie zakresie;
2)
zasada ciągłości, która oznacza, że w kolejnych latach będą:
a)
jednakowo grupowane operacje gospodarcze,
b)
według tych samych zasad wyceniane aktywa i pasywa Jednostki,
c)
tym samym sposobem ustalany będzie wynik finansowy Jednostki,
d)
stosowane obowiązujące zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
3)
zasada memoriału, która oznacza konieczność ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich przypadających przychodów i obciążających kosztów związanych z tymi przychodami jako dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego zarządzenia;
4)
zasada współmierności, która oznacza konieczność zaliczenia do aktywów i pasywów okresu sprawozdawczego kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów oraz przypadających na ten okres sprawozdawczy kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione, z wyjątkiem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych;
5)
zasada ostrożnej wyceny, która oznacza, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożności, która oznacza uwzględnienie w wyniku finansowym zmniejszenia wartości użytkowej składników aktywów, wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych, wszystkich poniesionych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych oraz rezerw na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń;
6)
zasada istotności, która oznacza możliwość stosowania uproszczeń w ramach przyjętych zasad rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelność i jasność przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.
3. 
Dochody i wydatki Jednostki są ujmowane w księgach i prezentowane w sprawozdaniach finansowych w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na rachunkach dochodów i wydatków budżetowych.
4. 
Środki przekazane do BGK z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach programów: "Praca dla młodych" i "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A" ewidencjonuje się w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia jako należności w wysokości środków przekazanych, a następnie należności pomniejsza się o spłaty kapitału pożyczek lub inne zmniejszenia kapitału pożyczek. Należności z tytułu odsetek i inne należności dotyczące pożyczek udzielanych przy udziale BGK w ramach programów: "Praca dla młodych" i "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A" ewidencjonuje się w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia w dacie wpływu środków na rachunek dysponenta III stopnia.
5. 
W zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się następujące uproszczenie: ponoszone z góry wydatki, dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, dostaw energii, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych, podatku od nieruchomości, ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty te księguje się w całości w miesiącu, w którym dokument finansowy wpłynął do DB, z zastrzeżeniem § 4 ust. 37.
6. 
W zasadach inwentaryzacji aktywów i pasywów przyjmuje się następujące uproszczenia:
1)
salda zerowe należności nie podlegają potwierdzaniu drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych należności;
2)
salda zerowe należności i zobowiązań, na których w trakcie roku budżetowego wystąpiły obroty, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości.
7. 
W zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych przyjmuje się następujące uproszczenie: na kontach księgowych ewidencję wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycji), umorzenia i amortyzacji, prowadzi się bez wskazywania części budżetowej. Uproszczenie to nie ma wpływu na treść sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań prezentujących informacje dotyczące majątku trwałego.
8. 
Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w sporządzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego oceny wymaga, czy wpływ błędów na treść sporządzonych sprawozdań finansowych był istotny czy nieistotny z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
9. 
Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych za nieistotne, wpływają na wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.
10. 
W zakresie dysponenta części i dysponenta III stopnia korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych za istotne, ujmuje się na koncie 800 - "Fundusz jednostki".
11. 
W zakresie FS, FP i FGŚP korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, bez względu na ich istotność, ujmuje się na koncie 853 - "Fundusze celowe".
12. 
W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, bez względu na ich istotność, ujmuje się na koncie 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".
13. 
Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki oraz jej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności.
14. 
Próg istotności ustala się na poziomie 0,001% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu Jednostki.
15. 
Rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych tworzy się na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zasady istotności odnoszącej się do obowiązku wykazywania w sprawozdaniu finansowym informacji istotnych, wpływających na ocenę kondycji finansowej i sytuacji majątkowej Jednostki. Uwzględniając zasadę istotności, rezerwy na zobowiązania w Jednostce tworzy się na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi co najmniej 80%. Odsetki od utworzonej wartości rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych nalicza się na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału.
16. 
Rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych tworzy się na podstawie informacji sporządzonej przez komórkę organizacyjną prowadzącą postępowanie sądowe, parafowanej przez radcę prawnego i zaakceptowanej przez kierownika danej komórki organizacyjnej. Informacja zawiera w szczególności wskazanie stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłego zobowiązania i jego wartość.
17. 
Rezerwy na przyszłe zobowiązania zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się łączą.
18. 
Powstanie zobowiązań, na które utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
19. 
W przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania odpis rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
20. 
Dopuszcza się korygowanie błędów w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych, otrzymanych od kontrahentów nieprowadzących ksiąg rachunkowych, w szczególności dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych, z zastosowaniem zasady określonej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla poprawiania błędów w dowodach wewnętrznych: błędy mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie poprawnej treści i daty poprawki oraz złożenie podpisu wystawcy dowodu źródłowego zewnętrznego obcego lub osoby przez niego upoważnionej.
21. 
Klasyfikowanie przychodów i dochodów oraz wydatków i kosztów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
22. 
Do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się przepisy określone w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. 2 ).
23. 
Rozliczeń kosztów zagranicznych podróży służbowych dokonuje się zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481), z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych w sprawie zasad organizacji i rozliczania podróży zagranicznych oraz przyjmowania delegacji zagranicznych składających wizytę w Jednostce.
24. 
Zaliczka na poczet kosztów zagranicznej podróży służbowej jest wypłacana w kasie Jednostki, po kursie waluty zastosowanym przez bank przy pobraniu gotówki z banku do kasy.
25. 
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej jest dokonywane po kursie waluty zastosowanym przez bank przy pobraniu gotówki z banku do kasy.
26. 
W przypadku dołączenia do rozliczenia kosztów podróży zagranicznej dokumentów finansowych wystawionych w walutach innych niż waluta otrzymanej zaliczki i braku potwierdzenia kursu faktycznie zastosowanego przez obiekt hotelowy koszt usługi hotelowej wynikający z faktury przelicza się na walutę otrzymanej zaliczki przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
27. 
Kwota wynikająca z zatwierdzonego rozliczenia podróży służbowej jest wypłacana lub wpłacana w walucie udzielonej zaliczki. Kwota ta może zostać wypłacona lub wpłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej kwoty w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłacenia zaliczki.
§  6. 
1. 
Aktywa trwałe obejmują:
1)
środki trwałe;
2)
pozostałe środki trwałe;
3)
środki trwałe w budowie (inwestycje);
4)
wartości niematerialne i prawne;
5)
pozostałe wartości niematerialne i prawne.
2. 
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, mogące samodzielnie funkcjonować, przeznaczone na potrzeby Jednostki, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "wartością ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych", nabyte z własnych środków lub stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie.
3. 
Środki trwałe obejmują w szczególności:
1)
grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu;
2)
lokale będące odrębną własnością;
3)
budynki;
4)
budowle;
5)
maszyny i urządzenia techniczne;
6)
środki transportu i inne rzeczy.
4. 
Każdorazowa zmiana wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje automatycznie zmianę kwot określonych w niniejszym zarządzeniu.
5. 
Środki trwałe wycenia się:
1)
w przypadku zakupu - według ceny nabycia; obejmuje ona cenę należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem do stanu zdatnego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,

składowania, a obniżoną o upusty i inne udzielone przez sprzedającego bonifikaty. Wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego od jednostki sektora finansów publicznych stanowi wartość wyszczególniona w dokumencie przekazania, tj. cena nabycia i dotychczasowe umorzenie.

W pozostałych przypadkach, innych niż wyżej wymienione, wartość początkową środka trwałego stanowi cena sprzedaży lub wartość godziwa, o ile w indywidualnych sytuacjach dysponent nie określi inaczej. Przez wartość godziwą należy rozumieć kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a tym samym zobowiązanie uregulowane na zasadach transakcji rynkowej;

2)
w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie o przekazaniu lub wartości rynkowej z dnia otrzymania;
3)
w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu;
4)
w przypadku przejęcia w wyniku zmiany formy prawnej - według wartości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym;
5)
w przypadku ujawnienia środka trwałego - według zasad określonych w pkt 1-4, a w przypadku braku odpowiednich dokumentów pozwalających ustalić tę wartość - w wartości rynkowej;
6)
w innych przypadkach - według wartości określonej przez powołaną w Jednostce Komisję oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątkowych w Ministerstwie.
6. 
Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
7. 
W przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany niesprawnego środka trwałego - środek trwały w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego.
8. 
Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost wartości użytkowej w danym roku budżetowym o kwotę wyższą od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.
9. 
Pozostałe środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, mogące samodzielnie funkcjonować, przeznaczone na potrzeby Jednostki, których wartość początkowa jest niższa od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte z własnych środków lub stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie oraz, niezależnie od wartości, meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne oraz odzież i umundurowanie.
10. 
Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 013 - "Pozostałe środki trwałe".
11. 
Zmniejszenie stanu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych następuje w wyniku likwidacji, czyli wycofania z używania w związku ze zniszczeniem, zużyciem fizycznym lub moralnym (związanym z postępem technicznym), a także w związku ze sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem lub ujawnieniem niedoborów i szkód w środkach trwałych.
12. 
Od dnia postawienia środka trwałego lub pozostałego środka trwałego w stan likwidacji do czasu jego całkowitej likwidacji środek jest ewidencjonowany na koncie pozabilansowym 092 - "Środki trwałe w likwidacji".
13. 
Podstawą całkowitego wykreślenia środka trwałego lub pozostałego środka trwałego z ewidencji jest protokół likwidacji, protokół darowizny lub nieodpłatnego przekazania, umowa sprzedaży lub inny dowód sprzedaży (faktura, rachunek), protokół stwierdzonych i rozliczonych różnic inwentaryzacyjnych, sporządzony na podstawie regulacji wewnętrznych w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątkowych w Jednostce.
14. 
Wykreślenia środka trwałego lub pozostałego środka trwałego z ewidencji dokonuje się z datą wskazaną w dokumentach, o których mowa w ust. 13, czyli z dniem dokonania fizycznego zniszczenia, określonym w fakturze (rachunku) dniem wydania kupującemu, określonym w protokole zdawczo-odbiorczym dniem nieodpłatnego przekazania, bądź z określonym w protokole rozliczenia inwentaryzacji dniem stwierdzenia niedoboru lub szkody.
15. 
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego lub pozostałego środka trwałego innej jednostce, sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, darowizna i likwidacja zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego następuje w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 i 1617), z uwzględnieniem przepisów regulacji wewnętrznych, o których mowa w ust. 13.
16. 
Środki trwałe są finansowane ze środków na inwestycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579) i ewidencjonowane są na koncie 011 - "Środki trwałe".
17. 
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
18. 
Pozostałe środki trwałe są finansowane ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu) i umarzane w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
19. 
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Jednostkę prawa na dobrach niematerialnych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby Jednostki, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje.
20. 
Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się licencji i autorskich praw majątkowych dotyczących oprogramowania zakupionego wraz ze środkiem trwałym, bez którego środek ten nie jest kompletny i zdatny do użytkowania. Licencje (autorskie prawa majątkowe) w tym przypadku zwiększają wartość początkową środka trwałego.
21. 
Wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków na inwestycje i ewidencjonowane na koncie 020 - "Wartości niematerialne i prawne".
22. 
Wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są finansowane ze środków na wydatki bieżące i ewidencjonowane na koncie 021 - "Pozostałe wartości niematerialne i prawne".
23. 
Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów trwałych:
1)
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz meble i dywany bez względu na wartość początkową, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej;
2)
pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości:
a)
powyżej 10% wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ale nie przekraczające tej wartości, są objęte ewidencją bilansową ilościowo- wartościową,
b)
do 10% wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowej.
24. 
Odrębną ewidencją ilościową są objęte środki trwałe ujęte w "Wykazie asortymentowym składników majątkowych", zwanym dalej "wykazem asortymentowym". Odrębna ewidencja jest prowadzona zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.
25. 
Wykaz asortymentowy sporządza komórka organizacyjna właściwa do spraw administracyjnych we współpracy z komórką organizacyjną właściwą do spraw infrastruktury informatycznej w zakresie jej działania. Wykaz asortymentowy zatwierdza Dyrektor Generalny Jednostki, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw administracyjnych. Wykaz asortymentowy jest uaktualniany, w zależności od potrzeb Jednostki.
26. 
Ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kartoteki osobistego wyposażenia pracowników, prowadzone są w komórce organizacyjnej właściwej do spraw administracyjnych.
27. 
Odrębna ewidencja, o której mowa w ust. 24, prowadzona jest w komórkach organizacyjnych odpowiednio: właściwej do spraw administracyjnych albo właściwej do spraw infrastruktury informatycznej.
28. 
Jednostka nie prowadzi ewidencji bilansowej obrotu materiałowego. Zakupione materiały wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu brutto i ujmowane w ewidencji zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 36 i 37. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.
29. 
Do materiałów zalicza się miedzy innymi:
1)
materiały biurowe;
2)
materiały promocyjne;
3)
środki czystości;
4)
teleinformatyczne części zamienne;
5)
części zamienne do samochodów.
30. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków FS i FP oraz przejęte i nabyte ze środków FGŚP podlegają wyodrębnieniu w ramach ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej dysponenta III stopnia.
31. 
Aktywa trwałe i inne składniki majątkowe FGŚP przejęte na podstawie art. 99 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241, z późn. zm. 4 ) podlegają wyodrębnieniu w ramach ewidencji bilansowej dysponenta III stopnia.
32. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia na rzecz FGŚP, podlegają wyodrębnieniu w ramach ewidencji bilansowej dysponenta III stopnia.
33. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nabywane przez samorządy wojewódzkie ze środków FGŚP, podlegają wyodrębnieniu w ramach ewidencji bilansowej dysponenta III stopnia, na podstawie kopii dowodów zakupu wraz z protokołami odbioru, otrzymywanymi od wojewódzkich urzędów pracy.
34. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków FP, na potrzeby związane z realizacją zadań Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", podlegają wyodrębnieniu w ramach ewidencji bilansowej dysponenta III stopnia, na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm. 5 ).
35. 
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na konto 800 - "Fundusz jednostki" w zakresie aktywów trwałych.
36. 
Środki trwałe w budowie (inwestycje) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz koszty nabycia środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia zakończenia inwestycji, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe, a także odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych powstałe do zakończenia budowy.
37. 
Do kosztów wytworzenia środków trwałych o wartości wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji, tj. przed zatwierdzeniem planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych budżetu państwa przez dysponenta części budżetowej.
38. 
Do kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji) zalicza się w szczególności następujące koszty:
1)
dokumentacji projektowej;
2)
nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową;
3)
badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu;
4)
przygotowania terenu pod budowę;
5)
opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy;
6)
założenia stref ochronnych i zieleni;
7)
nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
8)
ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy;
9)
sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania;
10)
inne koszty bezpośrednio związane z budową.
39. 
Do kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji) nie zalicza się kar i odszkodowań związanych z realizowaną inwestycją, kosztów remontów o charakterze odtworzeniowym, kosztów przetargów, ogłoszeń.
§  7. 
1. 
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, odbywa się stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W Jednostce stosuje się liniową metodę amortyzacji.
2. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. 
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"; amortyzacja obciąża konto 400 - "Amortyzacja".
4. 
Naliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego. Od ujawnionych środków trwałych, nieobjętych dotychczas ewidencją, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji.
5. 
Środki trwałe o wartości przewyższającej 10% wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i nieprzekraczającej wartości ustalonej w tej ustawie, meble, dywany i książki, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 -"Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych", w korespondencji z kontem 013 - "Pozostałe środki trwałe". Środki te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty.
6. 
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10% wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując jednorazowo w koszty.
7. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych", w korespondencji z kontem 021 - "Pozostałe wartości niematerialne i prawne"; wartości te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty.
8. 
Ustalenia stawek amortyzacyjnych oraz naliczenia amortyzacji dokonuje komórka organizacyjna właściwa do spraw administracyjnych.
9. 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest na koniec każdego roku obrotowego weryfikowana przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw administracyjnych. Zmiana okresów i stawek amortyzacyjnych wynikająca z przeprowadzanych okresowych weryfikacji powoduje korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w następnych latach obrotowych. Nowe stawki będą miały zastosowanie do naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych począwszy od następnego roku obrotowego.
§  8. 
1. 
Zobowiązania i należności ewidencjonuje się w wartościach nominalnych.
2. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się nie rzadziej niż na koniec kwartału w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami.
3. 
Należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących, z uwzględnieniem ust. 5, 15 i 20.
4. 
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:
1)
należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi (syndykowi) w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
2)
należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;
3)
należności kwestionowanych przez dłużników oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4)
należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
5)
należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
5. 
Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. 
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących FS, FP i FGŚP ujmuje się na koncie 853 - "Fundusze celowe".
7. 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
8. 
Umorzenie, przedawnienie i nieściągalność należności, z wyłączeniem należności FGŚP, których umarzanie, odraczanie terminu spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), stwierdza się:
1)
w przypadku należności umorzonych:
a)
w odniesieniu do należności cywilnoprawnych - zgodnie z art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b)
w odniesieniu do należności publicznoprawnych - w formie ostatecznej decyzji administracyjnej o umorzeniu należności;
2)
w przypadku należności przedawnionych - protokołem zaakceptowanym przez Ministra lub osobę upoważnioną, wskazującym dzień przedawnienia oraz zawierającym wykaz dat i zdarzeń mających wpływ na bieg, przerwanie i zawieszenie przedawnienia. Protokół sporządzany jest przez DB i parafowany przez głównego księgowego, radcę prawnego oraz dyrektora komórki merytorycznej - zgodnie z właściwością;
3)
w przypadku należności nieściągalnych:
a)
postanowieniem stwierdzającym nieściągalność, uznanym przez wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
b)
postanowieniem sądu o:
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
c)
protokołem sporządzonym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności,
d)
protokołem sporządzonym przez komórkę merytoryczną prowadzącą sprawę, stwierdzającym, że miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjętych przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku

- z zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których mowa w lit. a i b, wydanie postanowienia nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania należności oraz ustalenia, czy za należność dłużnika nie odpowiadają osoby trzecie.

9. 
Uznanie przez wierzyciela postanowienia wydanego przez organy, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a i b, za odpowiadające stanowi faktycznemu następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez DB, parafowanego przez głównego księgowego, radcę prawnego, dyrektora komórki merytorycznej - zgodnie z właściwością i zaakceptowanego przez Ministra lub osobę upoważnioną.
10. 
Należności, o których mowa w ust. 8, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub odnosi się w ciężar konta 853 - "Fundusze celowe".
11. 
W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się przez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością liczonego od dnia powstania wymagalności. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności, według algorytmu podanego w ust. 12.
12. 
Podział na okresy zalegania z płatnością należności na dzień dokonania odpisu i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
1)
do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego,
2)
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
3)
powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności,
4)
powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

- z zastrzeżeniem ust. 13.

13. 
W przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego należności te uznaje się za wątpliwe i w całości aktualizuje przez dokonanie odpisu aktualizującego.
14. 
Należności spłacone po dniu bilansowym a przed terminem sporządzenia obowiązujących sprawozdań nie podlegają aktualizacji wyceny.
15. 
Dochody budżetowe nieprzypisane przed ich wpływem na rachunek bankowy Jednostki podlegają przypisaniu w dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy na stronie Wn konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu "7".
16. 
Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
17. 
Nie dochodzi się należności cywilnoprawnej wraz z odsetkami, w przypadku gdy wysokość ujętej w ewidencji księgowej Jednostki należności wraz z odsetkami od danego dłużnika nie przekracza kwoty 50 zł. W zaistniałej sytuacji należność wraz z odsetkami, po upływie 12 miesięcy od dnia jej ujęcia w księgach, podlega przeksięgowaniu w ciężar kosztów Jednostki. Podstawą ewidencji jest pisemna informacja sporządzona przez pracownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych, podpisana przez głównego księgowego i kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych.
18. 
Nie dochodzi i nie ewidencjonuje się odsetek za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności publicznoprawnych w przypadku, gdy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
19. 
Nie dochodzi się odsetek za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności cywilnoprawnych w przypadku, gdy wysokość odsetek od danej należności nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koniec kwartału odsetki podlegają wyksięgowaniu w dniu uregulowania należności głównej z wykorzystaniem ujemnego zapisu księgowego, natomiast odsetki dotychczas niezaewidencjonowane w księgach rachunkowych nie podlegają księgowaniu.
20. 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
21. 
Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się, nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.
22. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
1)
faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2)
średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
23. 
Jeżeli operacje gospodarcze wyrażone są w walutach obcych, dla których NBP nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do euro.
24. 
Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych kosztów operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych, na podstawie dokumentów finansowych, które mogą stać się dowodami księgowymi, w sytuacji braku kursu faktycznie zastosowanego - wartość operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu finansowego.
25. 
Koszty operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych, dotyczące składek członkowskich wnoszonych do organizacji międzynarodowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu, w którym dokonano zapłaty, po kursie faktycznie zastosowanym.

ZASADY ZABEZPIECZANIA I PRZECHOWYWANIA DOWODÓW KSIĘGOWYCH

§  9. 
1. 
Dowody księgowe, po zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych, nie mogą być wydawane z DB. W przypadku zaistnienia konieczności sprawdzenia dokumentu przez pracownika innej komórki organizacyjnej dokument udostępnia się do wglądu w DB.
2. 
Wydanie oryginałów dowodów księgowych, sprawozdań finansowych i budżetowych na zewnątrz (dla organów ścigania, sądów itp.) może nastąpić w oparciu o upoważnienie organu żądającego, za pokwitowaniem zawierającym spis wydanych dokumentów, na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Jednostki lub upoważnionej przez niego osoby.
3. 
Udostępnienie zbiorów lub ich części do kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organy na terenie Jednostki wymaga uprzedniego poinformowania odpowiednio Dyrektora Generalnego Jednostki lub upoważnionej przez niego osoby o przewidzianym terminie i zakresie kontroli oraz o osobach reprezentujących organ uprawniony do kontroli.
4. 
Wszystkie dowody księgowe, które stanowiły podstawę księgowań w poszczególnych miesiącach, należy przechowywać w segregatorach, ułożonych w porządku chronologicznym, według poszczególnych rodzajów działalności (np. dochody, wydatki).
5. 
W okresie roku sprawozdawczego oraz w ciągu roku następnego dowody księgowe znajdują się w DB. Po tym okresie są przekazywane do archiwum Jednostki.
6. 
Archiwizowanie dokumentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Jednostce przepisami dotyczącymi rzeczowego wykazu akt.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKŁADOWY PLAN KONT

PRZEPISY OGÓLNE

§  1. 
1. 
Wprowadza się plan kont obejmujący:
1)
wykaz kont syntetycznych;
2)
opisy kont.
2. 
Konta analityczne bilansowe buduje się według zasady, że na strukturę konta składa się obowiązkowo:
a)
xxx - trzycyfrowy symbol konta syntetycznego,
b)
xx - dwucyfrowy symbol części budżetowej,
c)
xxxxx - pięciocyfrowy symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej,
d)
xxxx - czterocyfrowy symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej - w którym trzy pierwsze cyfry określają paragraf dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, a czwarta cyfra informuje o rodzaju finansowania

- z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. 
Dla konta 130 - "Rachunek bieżący jednostki" w celu przyporządkowania rachunku bankowego dochodów i rachunku bankowego wydatków do wyodrębnionych subkont konta 130 wprowadza się obowiązkowo dodatkowy symbol wskazujący na rodzaj rachunku:
1)
w przypadku dysponenta części po czterocyfrowym symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej wprowadza się odpowiednio jednocyfrowy symbol "1" dla rachunku dochodów, symbol "2" dla rachunku wydatków i symbol "3" dla wydatków niewygasających;
2)
w przypadku dysponenta III stopnia po trzycyfrowym symbolu konta syntetycznego wprowadza się dwucyfrowy symbol "01" dla rachunku wydatków, "02" dla rachunku dochodów i "03" dla wydatków niewygasających.
4. 
Dla kont analitycznych, na których ujmuje się w szczególności:
a)
aktywa trwałe i ich umorzenie,
b)
środki otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz środki przekazane dysponentom podległym dysponentowi części budżetowej,
c)
środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze,
d)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
e)
operacje dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
f)
operacje dotyczące sum depozytowych,
g)
rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu pożyczek,
h)
rozliczenie dochodów budżetowych,

i. rozliczenie wydatków budżetowych,

j)
rozliczenie zakupu i sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług,
k)
rezerwy na zobowiązania,
l)
fundusz jednostki,
m)
wynik finansowy,
n)
operacje dotyczące inwestycji w ramach planu rozwojowego

- po trzycyfrowym symbolu konta pozostałe symbole, w celu zachowania struktury budowy konta, mogą być zastąpione cyframi 0 lub innymi symbolami.

5. 
Konta analityczne pozabilansowe buduje się według zasady, że na strukturę konta,

z wyłączeniem kont 091, 092, 093, 094, 930, 910, składa się obowiązkowo:

a)
xxx - trzycyfrowy symbol konta syntetycznego;
b)
xx - dwucyfrowy symbol części budżetowej.
6. 
Struktura konta może być rozbudowana o trzycyfrowy symbol działu klasyfikacji budżetowej umieszczony bezpośrednio po symbolu części budżetowej oraz o dalsze cyfrowe i literowe symbole do określenia dodatkowej analityki.
7. 
Dodatkowa analityka konta prowadzona jest także z wykorzystaniem słowników, które umożliwiają prowadzenie ewidencji analitycznej określającej dodatkowe informacje na temat zapisu księgowego, a w szczególności:
1.
- program;
2.
- projekt;
3.
- kontrahent;
4.
- źródło finansowania;
5.
- zadanie w układzie zadaniowym.
8. 
Każde konto powinno zostać powiązane z odpowiednim rejestrem księgowym.
9. 
Wykaz oraz struktura kont analitycznych dysponenta części, dysponenta III stopnia, FS, FP oraz FGŚP są określane i na bieżąco uaktualniane przez właściwego głównego księgowego, stosownie do potrzeb planowania, analizy, sprawozdawczości i rozliczeń.

WYKAZ KONT SYNETYCZNYCH

§  2. 
1. 
Wykaz kont syntetycznych dla prowadzenia ewidencji księgowej
1. Konta bilansowe
Zespół 0 - "Aktywa trwałe"
Symbol kontaNazwa konta
011"Środki trwałe"
013"Pozostałe środki trwałe"
020"Wartości niematerialne i prawne"
021"Pozostałe wartości niematerialne i prawne"
071"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
072"Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"
080"Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe"
101"Kasa złotówkowa"
102"Kasa walutowa"
130"Rachunek bieżący jednostki"
135"Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"
136"Rachunek państwowych funduszy celowych,,
137"Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"
138"Rachunek środków europejskich"
139"Inne rachunki bankowe"
141"Środki pieniężne w drodze"
142"Środki pieniężne przekazywane w zarządzanie"
Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia
201"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
202"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wyrażone w walutach obcych"
221"Należności z tytułu dochodów budżetowych"
222"Rozliczenie dochodów budżetowych"
223"Rozliczenie wydatków budżetowych"
224"Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich"
225"Rozrachunki z budżetami"
226"Długoterminowe należności budżetowe"
227"Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"
229"Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
231"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
232"Rozliczenia z tytułu środków europejskich"
234"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
238"Pozostałe rozrachunki z pracownikami wyrażone w walutach obcych"
240"Pozostałe rozrachunki"
241"Pozostałe rozrachunki wyrażone w walutach obcych"
244"Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich wyrażone w walutach obcych"
245"Wpływy do wyjaśnienia"
273"Rozliczenie środków przekazanych przez PFR"
290"Odpisy aktualizujące należności"
291"Rozliczenie sprzedaży"
292"Należności państwowych funduszy celowych"
293"Długoterminowe należności z tytułu przychodów państwowych funduszy celowych"
Zespół 3 - Materiały i towary
300"Rozliczenie zakupu"
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400"Amortyzacja"
401"Zużycie materiałów i energii"
402"Usługi obce"
403"Podatki i opłaty"
404"Wynagrodzenia"
405"Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
409"Pozostałe koszty rodzajowe"
Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty
720"Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
750"Przychody finansowe"
751"Koszty finansowe"
760"Pozostałe przychody operacyjne"
761"Pozostałe koszty operacyjne"
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800"Fundusz jednostki"
810"Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"
840"Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
851"Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
853"Fundusze celowe"
860"Wynik finansowy"
2. Konta pozabilansowe
091"Obce środki trwałe"
092"Środki trwałe w likwidacji"
093"Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie"
094"Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane nieodpłatnie"
910"Zajęcia wierzytelności"
911"Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe"
920"Należności nieściągalne"
922"Rozliczenia dysponenta państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji umów"
930"Cesje wierzytelności"
940"Zobowiązania warunkowe"
950"Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne z lat ubiegłych dotyczące projektów, ujawnione po zakończeniu roku budżetowego"
951"Kary umowne"
960"Ewidencja wniosków o zasilenie rachunku pomocniczego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC)"
962"Plan finansowy rachunku dochodów przeznaczonego do realizacji inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego"
963"Zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w roku bieżącym"
964"Zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w latach przyszłych"
970"Płatności ze środków europejskich"
971"Obciążenie planu wydatków z budżetu środków europejskich"
972"Ewidencja zwrotów z budżetu środków europejskich dotycząca lat ubiegłych"
973"Płatności realizowane przez PFR w ramach planu rozwojowego"
974"Rozliczenie umów zawartych w ramach planu rozwojowego, finansowanych bezpośrednio z rachunku PFR"
976"Wzajemne rozliczenia między jednostkami"
979"Plan finansowy dochodów budżetowych"
980"Plan finansowy wydatków budżetowych"
981"Plan finansowy niewygasających wydatków"
982"Plan wydatków środków europejskich"
983"Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"
984"Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat"
990"Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"
992"Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"
993"Plan finansowy dochodów/ przychodów dysponenta państwowych funduszy celowych"
994"Plan finansowy wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych w układzie zadaniowym"
995"Plan finansowy wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych"
996"Zaangażowanie wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych roku bieżącego"
997"Zaangażowanie wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych przyszłych lat"
998"Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
999"Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"

SZCZEGÓŁOWY OPIS KONT SYNTETYCZNYCH

§  3. 
1. 
Ustala się opis kont syntetycznych bilansowych:
1)
Zespół 0 - "Aktywa trwałe"

Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji:

a)
rzeczowych aktywów trwałych;
b)
wartości niematerialnych i prawnych;
c)
umorzenia składników aktywów trwałych;
d)
środków trwałych w budowie (inwestycji).
2)
Konto 011 - "Środki trwałe"

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na koncie 013 - "Pozostałe środki trwałe".

Na stronie Wn konta 011 ujmowane są wszystkie zwiększenia z tytułu przychodów i podwyższenia wartości początkowej tych środków, a po stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmowane jest na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmowane są w szczególności:

1)
zakupy nowych lub używanych środków trwałych;
2)
przychody środków trwałych w wyniku rozliczenia inwestycji;
3)
ulepszenia zwiększające wartość początkową środków trwałych;
4)
przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
5)
nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
6)
zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmowane są w szczególności:

1)
wycofanie środków trwałych z używania w związku z likwidacją z powodu zużycia lub zniszczenia;
2)
rozchód z tytułu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
3)
ujawnione niedobory środków trwałych;
4)
zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 011 - "Środki trwałe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przychody środków trwałych w wyniku rozliczenia inwestycji011080
2.Wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych011080
3.Przychody nowo ujawnionych środków trwałych011800
4.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe:

a) wartość nieumorzona, b) wartość dotychczasowego umorzenia

011

011

800

071

5.Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonanych na skutek aktualizacji ich wyceny:011800
6.Wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania:

a) wartość nieumorzona,

b) dotychczasowe umorzenie

800

071

011

011

7.Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny:800011
3)
Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby jednostki. Podlegają one umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmowane są zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmowane są w szczególności:

1)
pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
2)
nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu;
3)
nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmowane są w szczególności:

1)
wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
2)
ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 013 - "Pozostałe środki trwałe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przychody pozostałych środków trwałych w wyniku zakupu013072
2.Nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe013072
3.Nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych072013
4.Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania072013
4)
Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmowane są wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071.

Saldo Wn konta 020 oznacza wartość początkową będących na stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 020 - "Wartości niematerialne i prawne"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przychody nowo ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych020800
2.Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne:020800
a) wartość nieumorzona,020071
b) dotychczasowe umorzenie
3.Zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo w wyniku sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub wycofania z użytkowania:

a) wartość nieumorzona,

b) dotychczasowe umorzenie

800

071

020

020

5)
Konto 021 - "Pozostałe wartości niematerialne i prawne"

Konto 021 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na stronie Wn konta 021 ujmowane są wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Saldo Wn konta 021 oznacza wartość początkową będących na stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 021 - "Pozostałe wartości niematerialne i prawne"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przychody pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zakupu021072
2.Nieodpłatnie otrzymane pozostałe wartości niematerialne i prawne od innych jednostek organizacyjnych021072
3.Nieodpłatne przekazanie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych072021
4.Wycofanie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych z używania na skutek ich likwidacji072021
5.Stwierdzone niedobory pozostałych wartości niematerialnych i prawnych072021
6)
Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmowane są zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór, nieodpłatnym przekazaniem lub wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu)071011
2.Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo, wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór, nieodpłatnym przekazaniem lub wniesieniem w071020
formie wkładu niepieniężnego (aportu)
3.Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z dokonaniem urzędowej aktualizacji środków trwałych071800
4.Naliczenie co najmniej raz w roku obrotowym umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych400071
5.Dotychczasowe umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych011071
6.Dotychczasowe umorzenie nieodpłatnie otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych020071
7.Zwiększenie umorzenia w wyniku urzędowej aktualizacji środków trwałych800071
8.Umorzenie środków trwałych przejętych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek011071
9.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych przejętych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek020071
7)
Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo, wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór lub nieodpłatnym przekazaniem księgowania niedoborów 240/013 072/240072013
2.Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo, wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór lub nieodpłatnym przekazaniem księgowania niedoborów 240/021 072/240072021
3.Jednorazowe umorzenie przekazanych do użytkowania pozostałych środków013072
trwałych
4.Jednorazowe umorzenie przekazanych do użytkowania pozostałych wartości niematerialnych i prawnych021072
8)
Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 080 ujmowane są w szczególności:

1)
poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu;
2)
poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;
3)
poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmowana jest wartość uzyskanych efektów, w szczególności:

1)
środków trwałych;
2)
wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 zapewnia co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Koszty dokumentacji projektowej zlecone:

a) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, b) osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło

080

080

201

231

2.Koszty środków trwałych w budowie (inwestycji) wynikające z faktur za roboty, dostawy i usługi080201
3.Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie (inwestycji)080800
4.Wartość środków trwałych w budowie otrzymanych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek080800
5.Przekazanie do użytkowania efektów inwestycyjnych w postaci środków trwałych011080
6.Wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie800080
9)
Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe"

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:

1)
krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach;
2)
krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach;
3)
udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych;
4)
innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych.

10)
Konto 101 - "Kasa złotówkowa"

Konto 101 co do zasady służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie Jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmowane są wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki oraz niedobory kasowe.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 zapewnia ustalenie:

1)
stanu gotówki w walucie polskiej z podziałem na rachunki bankowe;
2)
wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe krajowych środków pieniężnych ewidencjonuje się na koncie 130 - "Rachunek bieżący jednostki". Obroty z tego tytułu wykonane na koncie 130 ujmuje się na koncie 101 - "Kasa złotówkowa". Saldo kasy złotówkowej ewidencjonuje się w ramach paragrafu klasyfikacji wydatków 441 - "Podróże służbowe krajowe".

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 101 - "Kasa złotówkowa"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Podjęcie gotówki do kasy z rachunków bankowych (np. ZFŚS)101141
2.Wpłaty do kasy należności z tytułu dochodów budżetowych rozliczanych z budżetem i gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów101221
3.Zwroty niewykorzystanych zaliczek z tytułu delegacji służbowych wypłaconych wcześniej pracownikom101234,238
4.Gotówkowe wpłaty do kasy wadiów przetargowych101240
5.Przekazanie gotówki z kasy na rachunki bankowe141101
6.Wypłacone z kasy wynagrodzenia pracowników231101
7.Wypłacone z kasy pożyczki dla pracowników i emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych234,240101
8.Wypłacone z kasy zaliczki na delegacje służbowe lub środki na wydatki gotówkowe dla pracowników234,238101
9.Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników związanych z zakupem materiałów i usług234101
10.Przeksięgowanie obrotów kasy101101,130
11)
Konto 102 - "Kasa walutowa"

Konto 102 służy do ewidencji zagranicznej gotówki znajdującej się kasie Jednostki.

Na stronie Wn konta 102 ujmowane są wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki oraz niedobory kasowe.

Wartość konta 102 korygowana jest na dzień bilansowy o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.

Konto 102 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 102 zapewnia ustalenie:

1)
stanu gotówki w walutach obcych z podziałem na poszczególne waluty obce z jednoczesnym przeliczeniem na złote polskie wg obowiązującego kursu dnia wpływu do kasy;
2)
wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 102 - "Kasa walutowa"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przyjęcie do kasy gotówki wyrażonej w walutach obcych z rachunków bankowych102141
2.Zwroty niewykorzystanych zaliczek walutowych na zagraniczne delegacje służbowe wypłaconych wcześniej pracownikom102238
3.Dodatnie różnice kursowe gotówki w walutach obcych102750
4.Odprowadzenie gotówki wyrażonej w walutach obcych z kasy walutowej na rachunki bankowe141102
5.Wypłacone z kasy walutowej zaliczki dla pracowników na zagraniczne delegacje służbowe238102
6.Ujemne różnice kursowe gotówki w walutach obcych751102
12)
Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

W ramach konta 130 prowadzi się dodatkową ewidencję analityczną, odrębną dla wydatków budżetowych oraz odrębną dla dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych w szczególności:

1)
otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;
2)
z tytułu zrealizowanych przez Jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się w szczególności:

1)
zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym Jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8. Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może być też stosowana alternatywnie na kontach korespondujących z kontem rachunku bieżącego jednostki;
2)
okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;
3)
okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223;
4)
środki przekazane przez Jednostkę na rachunek bankowy Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "FRR", należne FRR na podstawie odrębnych przepisów.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów między Jednostką a bankiem.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotu nadpłat dochodów budżetowych, zwrotu poniesionych wydatków oraz korekt wprowadza się dodatkowy techniczny zapis ujemny. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów.

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych w planie finansowym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Jednostki. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1)
wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;
2)
dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:

1)
przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;
2)
przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wpływ środków budżetowych z Ministerstwa Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia; zwrot niewykorzystanych środków budżetowych od

dysponentów niższego stopnia

130223
2.Przelew środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia; zwrot niewykorzystanych środków budżetowych do Ministerstwa Finansów223130
3.Przekazanie dotacji z budżetu państwa na rzecz beneficjentów, przekazanie dotacji z budżetu państwa na rzecz państwowego funduszu celowego, przekazanie wpłaty z budżetu państwa do państwowego funduszu celowego224130
4.Zwrot niewykorzystanych dotacji budżetowych przekazanych w danym roku budżetowym beneficjentom, zwrot niewykorzystanych dotacji budżetowych przekazanych w danym roku budżetowym państwowym funduszom celowym, zwrot niewykorzystanych wpłat przekazanych w danym roku budżetowym do państwowych funduszy celowych130224
5.Wpłata należności z tytułu przypisanych dochodów budżetowych130221
6.Przekazanie środków na współfinansowanie krajowe projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na rachunek pomocniczy prowadzony w BGK141130
7.Wpływ środków niewykorzystanych na współfinansowanie krajowe projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z rachunku pomocniczego prowadzonego w BGK130141
8.Zwroty nadpłat z dochodów budżetowych221130
9.Wpływy należności ujmowanych na kontach rozrachunkowych130Konta zespołu 2
10.Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań ujmowanych na kontach rozrachunkowychKonta zespołu 2130
11.Zwrot dochodów budżetowych przez Ministerstwo Finansów130222
12.Przelew dochodów budżetowych na rachunek Ministerstwa Finansów222130
13.Wpływ na rachunek wydatków środków pieniężnych do wyjaśnienia130240
14.Wyjaśnienie mylnej wpłaty z rachunku wydatków240130
15.Przekazanie środków na rachunek bankowy FRR, należnych FRR na podstawie odrębnych przepisów240130
16.Wpływ na rachunek dochodów środków pieniężnych do wyjaśnienia130245
17.Zwrot wyjaśnionej mylnej wpłaty z rachunku dochodów245130
18.Zapis techniczny130130
13)
Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na stronie Wn konta 135 ujmowany jest wpływ środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma rozchód środków z rachunków bankowych.

Wpływy i wydatki środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ujmowane są z podziałem na tytuły.

Ewidencja szczegółowa do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego funduszu. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wpływ środków z tytułu dokonanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych135240
2.Spłaty rat pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

a) pracownikom,

b) byłym pracownikom, emerytom i rencistom

135

135

234

240

3.Wpłaty należności stanowiących przychody zakładowego funduszu świadczeń socjalnych135Konta

Zespołu 2

4.Wpływ gotówki odprowadzonej z kasy na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych135141
5.Pożyczki z zakładowego funduszu środków socjalnych przelane na rachunki bankowe:

a) pracowników,

b) byłych pracowników, emerytów i rencistów

234

240

135

135

6.Zapłata zobowiązań finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychKonta zespołu 2135
7.Podjęcie gotówki z rachunku bankowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do kasy Jednostki141135
8.Zapłata kosztów bankowych - do refundacji z budżetu państwa240135
9.Wpływ środków z tytułu refundacji kosztów bankowych135240
14)
Konto 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych"

Konto 136 służy do ewidencji środków pieniężnych państwowych funduszy celowych znajdujących się na rachunku bankowym funduszu.

Na stronie Wn konta 136 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma wypłaty środków z rachunku bankowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 136 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych.

Konto 136 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wpływ obowiązkowej składki, daniny solidarnościowej, dotacji z budżetu państwa, wpłaty z budżetu państwa na rachunek bankowy państwowego funduszu celowego136853
2.Wpływ odsetek od środków przekazanych w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe136853
3.Zwrot środków przekazanych w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe136142
4.Wpływ środków od jednostek wykonujących ustawowe zadania136853
5.Wpływ pożyczki udzielonej państwowemu funduszowi celowemu136240
6.Wpłata należności z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z państwowego funduszu celowego136240
7.Wpłata środków, których podstawa otrzymania pozostaje do wyjaśnienia136240
8.Wpływ środków z rachunku pomocniczego FPC na rachunek państwowego funduszu celowego136853
9.Przelew środków do jednostek wykonujących ustawowe zadania853136
10.Przekazanie wolnych środków finansowych w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe142136
11.Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług201136
12.Udzielenie pożyczki z państwowego funduszu celowego240136
13.Spłata pożyczki przez państwowy fundusz celowy240136
14.Zwrot kwot wpłaconych jako niewyjaśnione, a w postępowaniu wyjaśniającym uznane za kwoty dotyczące innych podmiotów240136
15.Wpłata należności z tytułu przypisanych przychodów136292
16.Zwroty przychodów nienależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu292136
15)
Konto 137 - "Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"

Konto 137 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie.

Na koncie 137 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między Jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływ tych środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma wypływ tych środków.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 137 - "Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zwrot gotówki z kasy do banku137141
2.Wpływ na rachunek bankowy środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi137240
3.Podjęcie gotówki z banku do kasy141137
4.Przelewy z rachunku bankowego z tytułu zapłaty zobowiązańKonta zespołu 2137
5.Zwrot otrzymanych a niewykorzystanych środków240137
16)
Konto 138 - "Rachunek środków europejskich"

Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich. Na koncie 138 ujmuje się również operacje dotyczące wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zapisy na koncie 138 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między Jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 138 ujmowane są w szczególności wpływy środków pieniężnych w korespondencji z kontem 141 lub 227, a na stronie Ma ujmowane są w szczególności wypłaty środków pieniężnych na realizację programów i projektów finansowanych z tych środków.

Ewidencja szczegółowa do konta 138 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego i zapewnia możliwość ustalenia stanu poszczególnych środków pieniężnych według źródeł ich pochodzenia. Ewidencja ta umożliwia również ustalenie stanu tych środków odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

Na koncie 138 zachowuje się zasadę czystości obrotów.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 138 - "Rachunek środków europejskich"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wpływ środków na finansowanie lub współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich138141
2.Zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie lub współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich141138
3.Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań ujmowanych na kontach rozrachunkowych, w tym z tytułu udzielenia dotacji celowejKonta zespołu 2138
4.Wpływy należności ujmowanych na kontach rozrachunkowych, w tym z tytułu udzielonej dotacji celowej138Konta zespołu 2
5.Zapis techniczny138138
17)
Konto 139 - " Inne rachunki bankowe"

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.

Na koncie 139 prowadzona jest w szczególności ewidencja obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

-
pomocniczym do rozliczenia dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa;
-
pomocniczych dla środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanym dalej "FPC";
-
pomocniczym do rozliczenia umów zawartych z BGK;
-
sum depozytowych;
-
sum na zlecenie;
-
dochodów przeznaczonych do realizacji inwestycji i przedsięwzięć objętych wsparciem z planu rozwojowego w ramach planu finansowego tych rachunków.
Zapisy na koncie 139 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między Jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 139 ujmowane są wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, pomocniczych, sum depozytowych, na zlecenie oraz dochodów w ramach planu rozwojowego. Na stronie Ma konta 139 ujmowane są wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 139 - "Inne rachunki bankowe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zwrot niewykorzystanych dotacji budżetowych, odsetek bankowych, odsetek od zaległości podatkowych (rachunek pomocniczy)139141
2.Wpływ środków na rachunek pomocniczy FPC od dysponenta FPC139240
3.Wpływ środków na rachunek dochodów w ramach planu rozwojowego od PFR139141
4.Zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie inwestycji w ramach planu rozwojowego141139
5.Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań ujmowanych na kontach rozrachunkowychKonta zespołu 2139
6.Wpływy należności ujmowanych na kontach rozrachunkowych139Konta zespołu 2
7.Zwrot środków przez beneficjentów na rachunek pomocniczy FPC - operacja w zakresie dysponenta części139240
8.Wpływ środków z prywatyzacji i BGK139240
9.Wpłata na rachunek bankowy sum depozytowych, z tytułu kaucji, wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i innych sum depozytowych139240
10.Odsetki od sum depozytowych i sum na zlecenie naliczonych przez bank139240
11.Przelew zwrotu niewykorzystanej dotacji na właściwy bieżący rachunek wydatków budżetowych lub dochodów budżetowych (rachunek pomocniczy)141139
12.Przelewy z tytułu zwrotu kaucji, wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i innych sum depozytowych240139
13.Przekazanie środków beneficjentom z rachunku pomocniczego FPC - operacja w zakresie dysponenta części240139
14.Przekazanie środków z rachunku pomocniczego FPC na rachunek państwowego funduszu celowego - operacja w zakresie FP240139
15.Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku pomocniczego FPC na rachunek dysponenta FPC240139
16.Zapis techniczny139139
18)
Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze"

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 141 ujmowane są zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane na bieżąco.

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 141 - "Środki pieniężne w drodze"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Podjęcie gotówki do kasy z rachunków bankowych101, 102, 130,138, 139141
2.Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunki bankowe141101, 102,

130, 138, 139

3.Przekazanie środków na rachunek pomocniczy za pośrednictwem BGK141227
4.Zwrot środków z rachunku pomocniczego227141
5.Wpływ środków na finansowanie lub współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich138141
6.Zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie lub współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich141138
7.Przekazanie środków na rachunek dochodów w ramach planu rozwojowego za pośrednictwem PFR141273
8.Zwrot środków z rachunku dochodów przeznaczonego do realizacji planu rozwojowego273141
9.Wpływ środków na rachunek dochodów w ramach planu rozwojowego od PFR139141
10.Zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie inwestycji w ramach planu rozwojowego141139
11.Zwrot niewykorzystanych dotacji budżetowych, odsetek bankowych, odsetek od zaległości podatkowych (rachunek pomocniczy)139141
12.Przelew zwrotu niewykorzystanej dotacji na właściwy bieżący rachunek wydatków budżetowych lub dochodów budżetowych (rachunek pomocniczy)141139
13.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - środki wysłane przez jednostki realizujące ustawowe zadania, które wpłyną na rachunek bankowy funduszu w miesiącu następnym141853
19)
Konto 142 - "Środki pieniężne przekazywane w zarządzanie"

Konto 142 służy do ewidencji środków pieniężnych przekazywanych przez dysponenta państwowego funduszu celowego w zarządzanie.

Na stronie Wn konta 142 ujmuje się przekazanie środków w korespondencji z kontem 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych".

Na stronie Ma konta 142 ujmuje się zwrot środków na rachunek dysponenta państwowego funduszu celowego, w korespondencji z kontem 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych".

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 142 - "Środki pieniężne przekazywane w zarządzanie "

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zwrot środków przekazanych w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe136142
2.Przekazanie wolnych środków finansowych w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe142136
20)
Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.

21)
Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności Jednostki zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane na koncie 221.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej i zapewnia możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych według poszczególnych kontrahentów.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług:

a) inwestycyjnych, b) operacyjnych

020, 080

Konta zespołu 4

201

201

2.Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług:

a) finansowanych z rachunku bieżącego jednostki,

b) finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c) finansowanych ze środków państwowego funduszu celowego

d) finansowanych z rachunku dochodów w ramach planu rozwojowego

201

201

201

201

130, 138, 227

135

136

139

3.Należności z tytułu dostaw, robót i usług:

a) budżetowe,

b) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

c) pozabudżetowe

130, 138, 227

135

139

201

201

201

4.Roszczenia sporne z kontrahentami201240
5.Przypis należności:

a) budżetowe, pozabudżetowe

b) państwowego funduszu celowego

201

201

291

853

6.Zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług na podstawie otrzymanych faktur korygujących (zapis ujemny)Konta zespołu 4201
7.Przypis zobowiązań państwowego funduszu celowego853201
22)
Konta 202 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wyrażone w walutach obcych"

Konto 202 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Ewidencja na koncie 202 odbywa się według zasad określonych dla konta 201.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 202 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wyrażone w walutach obcych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zapłata zobowiązań wyrażonych w walutach obcych z tytułu dostaw i usług202130,138, 139
2.Zmniejszenie zobowiązań wyrażonych w walutach obcych z tytułu dostaw i usług, na podstawie otrzymanych faktur korygujących (zapis ujemny)Konta zespołu 4202
3.Zobowiązania wyrażone w walutach obcych za dostawy i usługi wynikające z faktur, rachunków lub not księgowychKonta zespołu 4202
23)
Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 221 służy do ewidencji należności Jednostki z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmowane są ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań Jednostki z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Na koncie 221 zachowuje się zasadę czystości obrotów, co oznacza, że wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych221720, 750, 760
2.Przeniesienie należności, które stały się dochodami budżetowymi - z kont rozrachunkowych, w następnym roku budżetowym221Konta zespołu 2
3.Przypis należności z tytułu nierozliczonej dotacji / przeksięgowanie należności po rozliczeniu dotacji221224
4.Zwroty dochodów budżetowych nienależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu oraz nadpłat221130
5.Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych221226
6.Wpłata należności z tytułu przypisanych dochodów budżetowych130221
7.Przeniesienie należności krótkoterminowych w długoterminowe226221
8.Uznanie wpłaty za spłatę należności po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym245221
9.Zmniejszenie (odpisy) uprzednio przypisanych należności720, 751, 761221
10.Odpisanie należności, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych:

a) nieobjętych odpisem aktualizującym,

b) objętych odpisem aktualizującym

720, 751,

761

290

221

221

11.Zapis techniczny221221
24)
Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Jednostkę dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.

Saldo konta 222 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych "

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przelew dochodów budżetowych na centralny rachunek dochodów budżetu państwa222130
2.Zwrot dochodów budżetowych z centralnego rachunku dochodów budżetu państwa130222
3.Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych800222
4.Zapis techniczny222222
25)
Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmowane są w szczególności:

1)
w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800;
2)
okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmowane są w szczególności:

1)
okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130;
2)
okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych "

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wpływ środków budżetowych z Ministerstwa Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia otrzymanych na pokrycie wydatków oraz zwrot niewykorzystanych środków budżetowych od dysponentów niższego stopnia130223
2.Przelew środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia, zwrot niewykorzystanych środków budżetowych do Ministerstwa Finansów223130
3.Przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych223800
26)
Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich"

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia płatności z budżetu środków europejskich.

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności:

1)
wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130 lub 138;
2)
wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez BGK, w korespondencji z kontem 227.

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:

1)
wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810;
2)
wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontem 810;
3)
wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130, 138 lub 227;
4)
wartość dotacji przypadająca do zwrotu, wynikająca z decyzji, w części dotyczącej budżetu środków europejskich, w korespondencji z kontem 232.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 zapewnia możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu płatności z budżetu środków europejskich według jednostek oraz przeznaczenia tych środków.

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które zaliczane są do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przekazanie dotacji z budżetu państwa na rzecz beneficjentów; przekazanie beneficjentom nadpłaconego zwrotu niewykorzystanej dotacji z wydatków bieżącego roku224130
2.Przekazanie płatności na rzecz beneficjenta za pośrednictwem BGK224227
3.Przekazanie dotacji odpowiadającej współfinansowaniu ze środków krajowych224138
4.Zwrot dotacji przez beneficjenta w bieżącym roku budżetowym130224
5.Zwroty dotacji w roku bieżącym odpowiadającej współfinansowaniu ze środków krajowych138224
6.Przeksięgowanie uznanych za rozliczone dotacji budżetowych i płatności z budżetu środków europejskich810224
7.Przypis należności z tytułu nierozliczonej dotacji/przeksięgowanie należności po rozliczeniu dotacji221224
8.Ujęcie wartości płatności z budżetu środków europejskich przypisanej do zwrotu na podstawie decyzji administracyjnej232224
9.Informacja z BGK o zwrocie niewykorzystanych środków europejskich227224
10.Przypis należności długoterminowej z tytułu nierozliczonej dotacji na podstawie decyzji administracyjnej (w tym decyzji rozkładającej należność na raty)226224
11.Zapis techniczny224224
27)
Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami"

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu podatków, nadpłat w rozliczeniach z budżetami, podatku od nieruchomości i wynikających z funkcji płatnika potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na stronie Wn konta 225 ujmowane są w szczególności nadpłaty oraz wpłaty do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, należności z tytułu korekty uprzednio dokonanych rozliczeń z budżetem, należności od budżetu z tytułu funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na stronie Ma konta 225 ujmowane są w szczególności zobowiązania wobec budżetu z tytułu naliczonych podatków, opłat płaconych przez Jednostkę, zobowiązania z tytułu zaliczek na podatki pobrane przez Jednostkę w imieniu budżetu, np. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ewidencja do konta 225 prowadzona jest z podziałem na poszczególne tytuły, a w szczególności:

1)
zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników;
2)
zaliczki na podatek dochodowy od pozostałych rozrachunków z pracownikami (np. opodatkowane świadczenia z ZFŚS);
3)
zaliczki na podatek od umów o dzieło i umów zlecenia;
4)
zaliczki na podatek dochodowy od świadczeniobiorców;
5)
podatek od towarów i usług VAT należny i naliczony.

Konto 225 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 225 - "Rozrachunki z budżetami"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Naliczone i potrącone w listach płac zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych231225
2.Przelewy na rachunki urzędów skarbowych z tytułu podatków z rachunku:

a) bieżącego, pomocniczego jednostki budżetowej oraz dochodów w ramach planu

225130,139, 138
rozwojowego,

b) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

225135
3.Zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąconych z wynagrodzeń, w wyniku korekt zeznań podatkowych225231
4.Zobowiązania podatkowe obciążające koszty (podatek od nieruchomości)403225
5.Wartość podatku VAT należnego od sprzedaży291225
6.Przeksięgowanie podatku VAT należnego i naliczonego na koniec miesiąca225225
7.Przelewy z tytułu innych zobowiązań wobec budżetów z rachunku bankowego225130, 138,

139

28)
Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem. Należności ujęte na koncie 226 - "Długoterminowe należności budżetowe", których spłata nie spowoduje zwiększenia aktywów trwałych jednostki, ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w aktywach obrotowych.

Na stronie Wn konta 226 ujmowane są w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 720, 750, 760, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.

Na stronie Ma konta 226 ujmowane jest w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. Ewidencja szczegółowa do konta 226 zapewnia możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności budżetowych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych221226
2.Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych226221
3.Przypis należności długoterminowych226720,750, 760
4.Wyksięgowanie należności długoterminowych751,761226
5.Przypis należności długoterminowej z tytułu nierozliczonej dotacji na podstawie decyzji administracyjnej (w tym decyzji rozkładającej należność na raty)226224
6.Zapis techniczny226226
29)
Konto 227 - "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków środków europejskich.

Na stronie Wn konta 227 ujmowane są w szczególności w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma konta 227 ujmowane są w szczególności:

1)
wpływ środków europejskich otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, w korespondencji z kontem 138;
2)
przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z BGK o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), w korespondencji z kontami zespołu 2;
3)
wartość płatności dokonanych przez BGK na rzecz beneficjentów z tytułu wydatków ujętych w planach finansowych tych instytucji, w korespondencji z kontem 224.

Na koncie 227 ewidencjonuje się również zwrot środków dotyczących płatności z budżetu środków europejskich, dokonywanych również w latach uprzednich, w stosunku do roku, w którym nastąpił zwrot. Ewidencja służy do sporządzenia na potrzeby Ministerstwa Finansów informacji uzupełniającej o zwrotach środków dokonanych w latach ubiegłych do sprawozdania budżetowego Rb-28 UE. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę dokonanego zwrotu. Ewidencja prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem lat, których dotyczy zwrot.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 227 - "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przekazanie środków na rachunek pomocniczy za pośrednictwem BGK141227
2.Zwrot środków z rachunku pomocniczego227141
3.Przekazanie płatności na rzecz beneficjenta za pośrednictwem BGK224227
4.Zwrot przez beneficjenta niewykorzystanych środków europejskich227224
5.Wpływ środków europejskich przypisanych do zwrotu na podstawie decyzji administracyj nej227232
6.Przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków ze środków europejskich227800
7.Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań ujmowanych na kontach rozrachunkowychKonta zespołu 2227
8.Wpływy należności ujmowanych na kontach rozrachunkowych227Konta zespołu 2
9.Zapis techniczny227227
30)
Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Po stronie Wn konta 229 ujmowane są należności oraz spłata i zmniejszenie zobowiązań.

Po stronie Ma księgowane są zobowiązania z tytułu naliczonych składek, otrzymane wpłaty i inne zmniejszenia należności.

Ewidencja analityczna zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków z poszczególnymi instytucjami oraz z podziałem na poszczególne tytuły, a w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne (z podziałem na składki należne od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na FP i FS).

Konto 229 może wykazywać dwa salda: saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Potrącenie w listach płac składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych płaconych przez pracowników231229
2.Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP, FS, płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń oraz składki PFRON405229
3.Naliczone w listach płac zasiłki pokrywane ze środków ZUS229231
4.Przelew składek do ZUS pomniejszony o wypłacone zasiłki i zapłata zobowiązań wobec PFRON229130, 138,139
5.Korekty zwiększające kwoty naliczonych składek płaconych przez:

a) pracowników, b) pracodawcę

231

405

229

229

31)
Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami, a w szczególności należności za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadczeń rzeczowych zaliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków pokrywanych przez ZUS, które naliczono na listach wynagrodzeń. Ewidencja na koncie 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" odbywa się według zasad określonych dla konta 231 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Na koncie 231 ewidencjonuje się również świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, jeżeli są ujmowane na listach płac.

Dla celów ewidencji księgowej przyjmuje się, że pracownikiem jest każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i rozliczana na listach płac niezależnie od formy zawartej umowy.

Na stronie Wn konta 231 ujmowane są w szczególności:

1)
wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń;
2)
wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;
3)
wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń;
4)
potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmowane są zobowiązania Jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 zapewnia możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności. Saldo Ma - stan zobowiązań Jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Naliczone w listach płac wynagrodzenia oraz świadczenia404,851231
2.Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło obciążające koszty inwestycji080231
3.Zasiłki płatne ze środków ZUS naliczone w listach płac229231
4.Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenia231101,130,138,139
5.Potrącenia w listach płac obciążające pracownika z tytułu:
a) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,231225
b) składek ZUS opłacanych przez pracownika,231229
c) spłat pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,231234/240
d) nierozliczonych zaliczek i innych należności od pracowników,231234
e) pozostałe dobrowolne i obowiązkowe potrącenia pracownicze231240
32)
Konto 232 - "Rozliczenia z tytułu środków europejskich"

Konto 232 służy do ewidencji operacji związanych z decyzjami instytucji pośredniczącej, zobowiązującymi beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej do zwrotu środków, niebędących dochodami budżetowymi, podlegających zwrotowi na rachunek Ministerstwa Finansów do obsługi płatności, prowadzony przez BGK.

Na stronie Wn konta 232 ujmuje się kwotę przypadającą do zwrotu wynikającą z decyzji w części dotyczącej budżetu środków europejskich, w korespondencji z kontem 224.

Na stronie Ma konta 232 ujmuje się wpłaty środków europejskich dokonane przez beneficjentów, w korespondencji z kontem 227, na podstawie informacji otrzymanych z BGK.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 232 - "Rozliczenia z tytułu środków europejskich"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Ujęcie wartości płatności z budżetu środków europejskich przypisanej do zwrotu na podstawie decyzji administracyjnej232224
2.Wpływ środków europejskich przypisanych do zwrotu na podstawie decyzji administracyj nej227232
3.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego290232
4.Przypis należności środków europejskich232760
5.Odpis należności środków europejskich761232
6.Zapis techniczny232232
33)
Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

1)
wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające Jednostkę;
2)
należności od pracowników z tytułu dokonanych przez Jednostkę świadczeń odpłatnych;
3)
należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
4)
należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;
5)
zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

1)
wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu Jednostki;
2)
rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;
3)
wpływy należności od pracowników.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wypłacone pracownikom zaliczki i zwrot pracownikom wydatków poniesionych234101, 102,
za Jednostkę130, 138,139, 227
2.Należności z tytułu wypłaconych pracownikom pożyczek udzielonych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

a) z kasy, b) z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bankowy pracownika

234

234

101

135

3.Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód234760
5.Wpływ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwot potrąconych z wynagrodzeń pracowników na poczet spłat rat pożyczek135234
6.Zwroty zaliczek niewykorzystanych przez pracowników na wydatki101, 102,

130, 138,139, 227

234
7.Wpłaty pozostałych należności od pracownikówKonta zespołu 1234
8.Rozliczenie pobranej przez pracownika zaliczki w kosztyKonta zespołu 4234
34)
Konto 238 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami wyrażone w walutach obcych"

Konto 238 służy do ewidencji rozrachunków wyrażonych w walutach obcych, według zasad określonych odpowiednio jak dla konta 234.

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 238 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami wyrażone w walutach obcych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wypłata pracownikowi zaliczki w walucie obcej238102, 130, 138, 139, 227
2.Wpłaty z tytułu zwrotu przez pracownika niewykorzystanej zaliczki w walucie obcej101, 102, 130,

138, 139, 227

238
3.Rozliczenie pobranej przez pracownika zaliczki w walucie obcej w kosztyKonta zespołu 4238
35)
Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-236.

Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a w szczególności: rozliczeń niedoborów i szkód, roszczeń spornych (nie dotyczy roszczeń spornych z tytułu wypłaconych świadczeń), mylnych obciążeń lub uznań rachunków bankowych i innych rozliczeń.

Na stronie Wn konta 240 ujmowane są powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 240 służy również do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań i sum do wyjaśnienia nieobjętych ewidencją na kontach 221 i 227.

Na koncie 240 ewidencjonuje się także należności wynikające z rozliczenia z Komisją Europejską z tytułu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL).

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się w szczególności:

1)
przypis należności wynikających z rozliczenia z Komisją Europejską z tytułu realizacji SPO RZL, na podstawie wyroku sądowego, nakazu zapłaty lub wezwania do zwrotu;
2)
środki przekazane na podstawie decyzji ministra właściwego ds. pracy na rachunek FP;
3)
środki przekazane przez Jednostkę do BGK na realizację umów;
4)
środki przekazane do BGK z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach programów: "Praca dla młodych" i "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A";
5)
środki przekazane przez Jednostkę na rachunek bankowy FRR, należne FRR na podstawie odrębnych przepisów.

Na stronie Ma konta 240 ujmuje się w szczególności:

1)
zmniejszenie należności dotyczących rozliczenia z Komisją Europejską z tytułu realizacji SPO RZL:
a)
wynikające z wpłaty środków na rachunek Instytucji Zarządzającej (IZ), na podstawie informacji z IZ o zaewidencjonowaniu wpłaty na koncie,
b)
z tytułu zmniejszenia uprzednio przypisanych należności na skutek umorzenia, przedawnienia lub zmiany decyzji;
2)
wpłaty środków z prywatyzacji przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na rachunek pomocniczy ministra właściwego do spraw pracy oraz zwroty dokonane przez BGK z tytułu realizacji umów w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
3)
spłaty kapitału pożyczek i inne zmniejszenia kapitału pożyczek w ramach programów: "Praca dla młodych", "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A" oraz "Pierwszy biznes".

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zmniejszenia kosztów z tytułu otrzymanych refundacji poniesionych wydatków240760, 750
2.Zwrot z tytułu opłaty bankowej240130
3.Przekazanie środków na rachunek bankowy FRR, należnych FRR na podstawie odrębnych przepisów240130
4.Udzielenie pożyczki z państwowego funduszu celowego240136
5.Przekazanie środków na podstawie decyzji ministra właściwego ds. pracy na rachunek FP240139
6.Przekazanie środków do BGK na realizację umów240139
7.Utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności240290
8.Przypis należności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (dotyczy SPO RZL)240760
9.Przypis należności państwowego funduszu celowego240853
10.Koszty opłat sądowych409240
11.Zapłata kosztów sądowych240130
12.Naliczone potrącenia na listach płac231240
13.Zapłata z tytułu naliczonych potrąceń na listach płac240130, 138
14.Wpływ pożyczki udzielonej państwowemu funduszowi celowemu136240
15.Wpłata należności z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z państwowego funduszu celowego136240
16.Wpłata na rachunek bankowy sum depozytowych, z tytułu kaucji, wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i innych sum depozytowych139240
17.Odsetki od sum depozytowych i sum na zlecenie naliczonych przez bank139240
18.Wpływ środków z prywatyzacji i BGK139240
19.Wpływ środków na rachunek pomocniczy FPC od dysponenta FPC139240
20.Zwrot środków przez beneficjentów na rachunek pomocniczy FPC - operacja w zakresie dysponenta części139240
21.Przekazanie środków beneficjentom z rachunku pomocniczego FPC - operacja w zakresie dysponenta części240139
22.Przekazanie środków z rachunku pomocniczego FPC na rachunek państwowego funduszu celowego - operacja w zakresie FP240139
23.Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku pomocniczego FPC na rachunek dysponenta FPC240139
24.Przelewy z tytułu zwrotu kaucji, wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i innych sum depozytowych240139
25.Wpływy z tytułu opłaty bankowej130240
26.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności290240
27.Odpis należności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (dotyczy SPO RZL)761240
28.Wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowana przez pracodawcę405240
29.Zmniejszenie stanu państwowego funduszu celowego - przypis zobowiązań funduszu240853
30.Zapis techniczny240240
36)
Konto 241 - "Pozostałe rozrachunki wyrażone w walutach obcych"

Konto 241 służy do ewidencji rozrachunków wyrażonych w walutach obcych, według zasad określonych odpowiednio jak dla kont 201, 240.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 241 - "Pozostałe rozrachunki wyrażone w walutach obcych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zapłata za zobowiązania w walutach obcych241130,
102,138,139
2.Koszty wyrażone w walutach obcych, np. koszty składek do organizacji międzynarodowychKonta zespołu 4241
3.Różnice kursowe ujemne751241
37)
Konto 244 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich wyrażone w walutach obcych"

Konto 244 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich, wyrażonych w walutach obcych. Ewidencja na koncie 244 odbywa się według zasad określonych jak dla konta 224.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 244 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich wyrażone w walutach obcych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przekazanie płatności na rzecz beneficjenta244138
2.Przekazanie dotacji odpowiadającej współfinansowaniu ze środków krajowych244130
3.Przeszacowanie wartości224750
4.Zwrot dotacji/płatności przez beneficjenta w bieżącym roku budżetowym130,138244
5.Zwroty niewykorzystanej dotacji/płatności130,138244
6.Przypis należności z tytułu nierozliczonej dotacji; przeksięgowanie należności po rozliczeniu dotacji221244
7.Wartość uznanych za rozliczone dotacji budżetowych i płatności z budżetu środków europejskich810244
8.Zapis techniczny244244
38)
Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia"

Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 245 ujmowane są w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

Na stronie Ma konta 245 ujmowane są w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 245 - "Wpływy do wyjaśnienia"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wpływ na rachunek dochodów środków pieniężnych do wyjaśnienia130, 138, 139245
2.Zwrot wyjaśnionej mylnej wpłaty z rachunku dochodów245130,138,139
3.Uznanie wpłaty za spłatę należności po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym245221
39)
Konto 273 - "Rozliczenie środków przekazanych przez PFR"

Konto 273 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków ujętych w planie finansowym rachunku dochodów przeznaczonym do realizacji inwestycji i przedsięwzięć objętych wsparciem z planu rozwojowego.

Na stronie Wn konta 273 ujmowane są w szczególności w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia wydatków zrealizowanych w ramach planu finansowego rachunku na podstawie sprawozdań na konto 800.

Na stronie Ma konta 273 ujmowane są w szczególności wpływy środków z PFR otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, w korespondencji z kontem 139.

Na koncie 273 ewidencjonuje się również zwrot środków dotyczących płatności realizowanych przez PFR. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę dokonanego zwrotu. Ewidencja prowadzona jest w szczegółowości do programu inwestycyjnego i jego wskaźników.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 273 - "Rozliczenie środków przekazanych przez PFR"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przekazanie środków na rachunek dochodów w ramach planu rozwojowego za pośrednictwem PFR141273
2.Zwrot środków z rachunku dochodów w ramach planu rozwojowego273141
3.Przeniesienie na podstawie sprawozdania zrealizowanych wydatków ramach planu finansowego rachunku273800
4.Wpływy należności ujmowanych na kontach rozrachunkowych273Konta zespołu 2
5.Zapis techniczny273273
40)
Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych. Na stronie Wn konta 290 ujmowane są zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności. Na stronie Ma konta 290 ujmowane są odpisy aktualizujące należności i ich zwiększenia.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 290 - "Odpisy aktualizacyjne należności"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności720, 751, 761, 851, 853290
2.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności w związku z ustaniem przyczyny dokonania tego odpisu290720, 750, 760,851, 853
3.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności w związku

z umorzeniem lub odpisaniem należności przedawnionych bądź nieściągalnych

290221, 232,

240,292

4.Potrącenie kosztów komorniczych od należności z tytułu dochodów budżetowych221, 232, 240, 292290
5.Zapis techniczny290290
41)
Konto 291 - "Rozliczenie sprzedaży"

Konto 291 służy do dokonywania rozliczenia sprzedaży w zakresie świadczonych dostaw i usług, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jest to konto techniczne, umożliwiające rozksięgowanie sprzedaży dostaw i usług w sposób pozwalający na jednoczesne prowadzenie rejestrów VAT - zakupu i sprzedaży. Funkcjonowanie tego konta jest związane ze specyfiką programu finansowo-księgowego wykorzystywanego w Jednostce. Księgowania na koncie 291 są zależne od specyfiki sprzedaży.

Możliwe księgowania na koncie 291 to:

Na stronie Wn konta ujmuje się - w zależności od specyfiki sprzedaży:

i. wartość podatku VAT wynikającego z faktury sprzedaży w korespondencji z kontem 225,

ii. wartość netto faktury sprzedaży w korespondencji z kontem 760.

Na stronie Ma konta ujmuje się - w zależności od specyfiki sprzedaży:

a)
wartość brutto faktury sprzedaży w korespondencji z kontem 201,
b)
wartość podatku VAT wynikającego z faktury sprzedaży w korespondencji z kontem 201.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 291 - "Rozliczenie sprzedaży"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wartość podatku VAT należnego od sprzedaży291225
2.Wartość netto sprzedaży291760
3.Wartość brutto sprzedaży201291
4.Wartość podatku VAT201291
42)
Konto 292 - "Należności państwowych funduszy celowych"

Konto 292 służy do ewidencji należności państwowego funduszu celowego.

Na stronie Wn konta 292 ujmowane są ustalone należności z tytułu przychodów państwowego funduszu celowego i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 292 ujmuje się wpłaty należności z tytułu przychodów państwowego funduszu celowego oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Ewidencja szczegółowa do konta 292 powinna być prowadzona według dłużników.

Konto 292 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu przychodów państwowego funduszu celowego, a saldo Ma - stan zobowiązań państwowego funduszu celowego z tytułu nadpłat w tych przychodach.

Na koncie 292 zachowuje się zasadę czystości obrotów, co oznacza, że wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 292 - "Należności państwowych funduszy celowych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypis należności z tytułu przychodów państwowego funduszu celowego292853
2.Wpłata należności z tytułu przypisanych przychodów136292
3.Zwroty przychodów nienależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu oraz nadpłat292136
4.Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych292293
5.Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych293292
6.Zmniejszenie (odpisy) uprzednio przypisanych należności853292
7.Odpisanie należności, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych:

a) nieobjętych odpisem aktualizującym,

b) objętych odpisem aktualizującym

853

290

292

292

8.Zapis techniczny292292
43)
Konto 293 - "Długoterminowe należności z tytułu przychodów państwowych funduszy celowych"

Konto 293 służy do ewidencji długoterminowych należności państwowego funduszu celowego.

Na stronie Wn konta 293 ujmowane są w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 853, także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 292.

Na stronie Ma konta 293 ujmowane jest w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 292.

Konto 293 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. Ewidencja szczegółowa do konta 293 zapewnia możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 293 - "Długoterminowe należności z tytułu przychodów państwowych funduszy celowych"

L.p.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych292293
2.Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych293292
3.Przypis należności długoterminowych293853
4.Wyksięgowanie należności długoterminowych853293
5.Zapis techniczny293293
44)
Zespół 3 - "Materiały i towary"

Konto zespołu 3 służy do dokonywania rozliczenia zakupu w zakresie odsprzedaży usług i towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jest to konto techniczne umożliwiające ewidencję zakupu dostaw usług i towarów w sposób pozwalający na jednoczesne prowadzenie rejestru VAT - zakupu. Funkcjonowanie tego konta związane jest ze specyfiką programu finansowo-księgowego wykorzystywanego w Jednostce.

45)
Konto 300 - "Rozliczenie zakupu"

Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu dostaw i usług przeznaczonych do odsprzedaży na zasadzie refakturowania.

Na stronie WN konta 300 - w zależności od specyfiki - zakupu ujmuje się wartość brutto faktury VAT.

Na stronie MA konta 300 ujmuje się wartość netto faktury zakupu oraz podlegający naliczeniu podatek od towarów i usług.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 300 - "Rozliczenie zakupu"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zakup usług i towarów przeznaczonych do odsprzedaży na podstawie otrzymanych faktur zakupu w wartości brutto300201
2.Rozliczenie kosztu w części przeznaczonej na potrzeby własne jednostki w wartości bruttoKonta zespołu 4300
3.Rozliczenie kosztu w części refakturowanej na ostatecznych odbiorców w wartości netto761300
4.Wartość podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu225300
46)
Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań obowiązujących Jednostkę.

47)
Konto 400 - "Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne dokonywane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 400 ujmowane są odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ujmuje się ewentualne zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 400 - "Amortyzacja"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Naliczenie nie rzadziej niż na koniec roku odpisów amortyzacyjnych od umarzanych stopniowo środków trwałych400071
2.Naliczenie nie rzadziej niż na koniec roku odpisów amortyzacyjnych od umarzanych stopniowo wartości niematerialnych i prawnych400071
3.Zmniejszenie z tytułu korekty uprzednio naliczonych kosztów amortyzacji (zapis ujemny)400071
4.Przeksięgowanie na koniec roku kwoty odpisów amortyzacyjnych na wynik finansowy860400
48)
Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej.

Na stronie Wn konta 401 ujmowane są poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zużycie materiałów pochodzących bezpośrednio z zakupu

a) na podstawie otrzymanych faktur zakupu,

b) za gotówkę z udzielonych zaliczek lub ze środków własnych pracowników

401

401

201

234

2.Zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na podstawie faktur401201
VAT
3.Zmniejszenie kosztów uprzednio przypisanych (zapis ujemny)401201
4.Przeksięgowanie na koniec roku kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii860401
49)
Konto 402 - "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmowane są poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma ujmowane jest na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 402 - "Usługi obce"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zakup usług odniesiony w ciężar kosztów rodzajowych

a) na podstawie otrzymanych faktur zakupu,

b) opłaconych gotówką z udzielonych zaliczek lub ze środków własnych pracowników

402

402

201

234

2.Prowizje i koszty bankowe pobrane przez bank z rachunku bieżącego jednostki budżetowej,402201
3.Zmniejszenie kosztów usług obcych na podstawie faktur korygujących otrzymanych w bieżącym roku budżetowym (zapis ujemny)402201
4.Przeksięgowanie na koniec roku kosztów z tytułu usług obcych860402
50)
Konto 403 - "Podatki i opłaty"

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta 403 ujmowane są poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma konta 403 ujmowane jest na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 403 - "Podatki i opłaty"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypisane do zapłaty opłaty obciążające koszty działalności podstawowej403240
2.Podatki i opłaty nieprzypisane opłacone:

a) z rachunku bieżącego jednostki budżetowej,

b) gotówką z zaliczek wypłaconych pracownikom lub ze środków własnych pracowników

403

403

Konta zespołu 2 234
3.Koszty podatkowe (podatek od nieruchomości)403225
4.Zmniejszenie kosztów uprzednio przypisanych (zapis ujemny)403Konta zespołu 2
5.Przeksięgowanie na koniec roku kosztów z tytułu podatków i opłat860403
51)
Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 404 ujmowana jest kwota należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma konta 404 ujmowane jest na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 404 - "Wynagrodzenia"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Wynagrodzenia brutto naliczone w listach płac na podstawie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych i innych umów wynikających z odrębnych przepisów404231
2.Korekty kosztów wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków240404
3.Zmniejszenie kosztów uprzednio przypisanych (zapis ujemny)404Konta zespołu 2
4.Przeksięgowanie na koniec roku kosztów poniesionych wynagrodzeń860404
52)
Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmowane są poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Na stronie Ma konta 405 ujmowane jest na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FS płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń dotyczących działalności operacyjnej oraz składki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)405229
2.Naliczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych405130
3.Wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowana przez pracodawcę405240
4.Zmniejszenie kosztów uprzednio przypisanych (zapis ujemny)405Konta zespołu 2
5.Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń860405
53)
Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na pozostałych kontach zespołu 4.

Na koncie tym ujmowane są w szczególności: koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmowane są poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmowane jest na dzień bilansowy przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Koszty podróży służbowych pracowników, koszty odpraw z tytułu wypadków przy pracy, środków czystości przysługujących zgodnie z przepisami bhp409201
2.Zmniejszenie kosztów uprzednio przypisanych (zapis ujemny)409201, 234
3.Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych860409
4.Koszty opłat sądowych409240
54)
Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"

Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:

1)
przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2)
podatków nieujętych na koncie 403;
3)
dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy oraz dotacji przekazanych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.

55)
Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Na koncie 720 ewidencjonuje się w szczególności przychody z tytułu następujących dochodów budżetowych:

1)
opłaty egzaminacyjne;
2)
opłaty za wydawanie zaświadczeń;
3)
wpłaty funduszy celowych do budżetu państwa;
4)
zwroty wydatków z lat ubiegłych;
5)
zwroty dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
6)
spłaty kapitału pożyczek.

Na stronie Wn konta 720 ujmowane jest przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych dochodów budżetowych na konto 860 - Wynik finansowy, a na stronie Ma konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 zapewnia wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypis dochodów budżetowych221720
2.Przypis należności długoterminowych226720
3.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności w związku z ustaniem przyczyny dokonania tego odpisu290720
4.Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu dochodów budżetowych720860
56)
Konto 750 - "Przychody finansowe"

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe, zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy na zobowiązania na skutek wygaśnięcia przyczyn jej utworzenia lub w związku z nadwyżką w stosunku do wartości zobowiązania (koszty finansowe - odsetki).

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 750 - "Przychody finansowe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypis dochodów budżetowych z tytułu należności finansowych221750
2.Przypis decyzji ratalnej, należności długoterminowych z tytułu odsetek226750
3.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności dotyczących przychodów finansowych w związku z ustaniem przyczyny dokonania tego odpisu290750
4.Dodatnie różnice kursoweKonta zespołu 1 i 2750
5.Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy na skutek wygaśnięcia przyczyn jej utworzenia lub w związku z nadwyżką w stosunku do wartości zobowiązania (koszty finansowe - odsetki)840750
6.Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania (prawomocny wyrok sądu)840750
7.Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu odsetek750860
57)
Konto 751 - "Koszty finansowe"

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w ciężar kosztów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 751 - "Koszty finansowe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności dotyczących przychodów finansowych, w szczególności z tytułu odsetek od należności budżetowych751290
2.Odpisanie należności dotyczących przychodów finansowych, w szczególności z tytułu przypisanych odsetek od należności budżetowych, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych751221
3.Wyksięgowanie należności długoterminowych, w części dotyczącej odsetek751226
4.Ujemne różnice kursowe751Konta zespołu 1 i 2
5.Opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności751Konta zespołu 2
6.Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w ciężar kosztów finansowych751840
7.Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych kosztów finansowych860751
58)
Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na koncie 720, 750.

Na stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności:

1)
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;
2)
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
3)
dochody wynikające z wyroków sądowych;
4)
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku;
5)
wynagrodzenia płatnika składek;
6)
dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych;
7)
dochody z tytułu sprzedaży składników majątku;
8)
dochody z tytułu obciążeń za utracone lub zniszczone składniki majątku;
9)
kary umowne, przychody na projekcie, darowizny, naprawienie szkody;
10)
zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy na skutek wygaśnięcia przyczyn jej utworzenia lub w związku z nadwyżką w stosunku do wartości zobowiązania (zobowiązanie główne);
11)
przychody z tytułu odsprzedaży usług bądź towarów.

Na stronie Ma konta 760 ujmowane są również przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W końcu roku obrotowego przenoszone są pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przypis dochodów budżetowych z tytułu przychodów operacyjnych221760
2.Przypis należności długoterminowych (kary, grzywny)226760
3.Przypis należności środków europejskich232760
4.Przypis należności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (dotyczy SPO RZL)240760
5.Przypis należności z tytułu odsprzedaży usług bądź towarów291760
6.Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności w związku z ustaniem przyczyny dokonania tego odpisu290760
7.Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy na skutek wygaśnięcia przyczyn jej utworzenia lub w związku z nadwyżką w stosunku do wartości zobowiązania (zobowiązanie główne)840760
8.Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania (prawomocny wyrok sądu)840760
9.Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów operacyjnych760860
59)
Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

1)
koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2)
zapłacone kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane aktywa obrotowe, a także koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
3)
utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W końcu roku obrotowego przenoszone są na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Odpisanie należności, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych (jeżeli wcześniej nie dokonano odpisu aktualizującego)761201, 221, 240
2.Utworzenie odpisu aktualizującego należności wątpliwe (z

wyjątkiem należności z tytułu przychodów finansowych)

761290
3.Odpis należności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (dotyczy SPO RZL)761240
4.Odpis należności środków europejskich761232
5.Wyksięgowanie decyzji ratalnej, należności długoterminowych761226
6.Utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (zobowiązanie główne)761840
7.Zakup usług bądź towarów w części przeznaczonej do refakturowania na ostatecznych odbiorców w wartości netto761300
8.Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych860761
60)
Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

61)
Konto 800 - "Fundusz jednostki"

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego Jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową Jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmowane są w szczególności:

1)
przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
2)
przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222;
3)
przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4)
różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
5)
wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
6)
wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.

Na stronie Ma konta 800 ujmowane są w szczególności:

1)
przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
2)
przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223;
3)
przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227;
4)
okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228 z wyłączeniem wydatków zrealizowanych w ramach rachunków programowych;
5)
przeksięgowanie pod datą sprawozdania zrealizowanych wydatków dotyczących inwestycji w ramach planu rozwojowego z konta 273;
6)
wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
7)
różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
8)
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
9)
wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 800 - "Fundusz jednostki"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych800222
2.Przeniesienie na koniec roku dotacji budżetowych i płatności uznanych za rozliczone oraz środków budżetowych wydatkowanych na sfinansowanie inwestycji, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych800810
3.Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)800860
4.Przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych223800
5.Nieodpłatne przekazanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość nieumorzona)800011, 020
6.Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (wartość nieumorzona)011, 020800
7.Wyksięgowanie poniesionych kosztów na zaniechane środki trwałe w budowie (inwestycje)800080
8.Wartość nieumorzona środków trwałych uznanych za niedobory niezawinione800240
9.Przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków ze środków europejskich227800
10.Przeniesienie na podstawie sprawozdania zrealizowanych wydatków na inwestycje w ramach planu rozwojowego273800
11.Równowartość wydatków budżetowych na sfinansowanie własnych inwestycji, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zapis dodatkowy na dowodzie zapłaty)810800
12.Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)860800
62)
Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.

Na stronie Wn konta 810 ujmowane są:

1)
wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224;
2)
wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontem 224;
3)
równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Ma konta 810 jest ujmowane przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przeksięgowanie uznanych za rozliczone dotacji budżetowych

i płatności z budżetu środków europejskich

810224
2.Równowartość wydatków budżetowych na sfinansowanie własnych inwestycji, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych (zapis dodatkowy na dowodzie zapłaty)

810800
3.Przeniesienie na koniec roku dotacji budżetowych i płatności uznanych za rozliczone oraz środków budżetowych wydatkowanych na sfinansowanie inwestycji, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych800810
63)
Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na koncie 840 ewidencjonuje się w szczególności rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych. Utworzenie i zwiększenie rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych ewidencjonuje się w korespondencji z kontami: odpowiednio 761 lub 751. Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych ewidencjonuje się w korespondencji z kontami: odpowiednio 760 lub 750.

Na stronie Ma konta 840 jest ujmowane utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn ich zmniejszenie lub rozwiązanie.

Na stronie Ma konta 840 jest ujmowane również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie przez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego.

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zarachowanie przychodów przyszłych okresów do przychodów finansowych danego okresu840750
2.Zarachowanie przychodów przyszłych okresów do pozostałych przychodów operacyjnych danego okresu840760
3.Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy na skutek wygaśnięcia przyczyn jej utworzenia lub w związku z nadwyżką w stosunku do wartości zobowiązania840750, 760
4.Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania (prawomocny wyrok sądu)840750,760
5.Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w ciężar kosztów finansowych751840
6.Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych761840
64)
Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Pozostałe środki majątkowe ujmowane są na odpowiednich kontach działalności podstawowej Jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).

Do konta 851 prowadzona jest ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie:

1)
stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń;
2)
wysokości poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Konto 851 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Koszty związane z prowadzoną przez Jednostkę działalnością socjalną851Konta zespołu 2
2.Przychody z tytułu prowadzonej działalności socjalnejKonta zespołu 2851
65)
Konto 853 - "Fundusze celowe"

Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń państwowych funduszy celowych.

Na stronie Wn konta 853 księguje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszu.

Na stronie Ma konta 853 ujmuje się przychody na realizacje zadań funduszu oraz inne zwiększenia funduszu (np. ustanie przyczyn dokonania odpisu aktualizującego).

Na koniec roku konto 853 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan państwowego funduszu celowego.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 853 - "Fundusze celowe"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - wpływ obowiązkowej składki, daniny solidarnościowej, dotacji z budżetu państwa, wpłaty z budżetu państwa na rachunek bankowy państwowego funduszu celowego136853
2.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - wpływ na rachunek bankowy pozostałych należności nie ujętych na kontach rozrachunków136853
3.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - wpływ na rachunek bankowy odsetek od środków przekazanych w zarządzanie overnight i terminowe136853
4.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - wpływ środków z rachunku pomocniczego FPC na rachunek państwowego funduszu celowego136853
5.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - środki wysłane przez jednostki realizujące ustawowe zadania, które wpłyną na rachunek bankowy funduszu w miesiącu następnym141853
6.Zmniejszenie stanu państwowego funduszu celowego - przelew środków na zadania wynikające z ustaw tworzących fundusz oraz innych ustaw853136
7.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - przypis należności funduszu201, 240,

292, 293

853
8.Zwiększenie stanu państwowego funduszu celowego - zwrot kwot wpłaconych jako niewyjaśnione, lecz w postępowaniu wyjaśniającym uznanych za wpłaty funduszu240853
9.Zmniejszenie stanu państwowego funduszu celowego - przypis zobowiązań funduszu853201, 240,

292, 293

66)
Konto 860 - "Wynik finansowy"

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Na stronie Wn konta 860 w końcu roku obrotowego ujmowana jest suma:

1)
poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 4;
2)
kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761.

Na stronie Ma konta 860 w końcu roku obrotowego ujmowana jest suma uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy Jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.

Saldo jest przenoszone w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 860 - "Wynik finansowy"

Lp.Treść operacjiStrona
WnMa
1.Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych kosztów finansowych860751
2.Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych860761
3.Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu:

a) dochodów budżetowych,

720860
b) przychodów finansowych,750860
c) pozostałych przychodów operacyjnych760860
4.Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)860800
5.Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)800860
6.Przeksięgowanie na koniec roku kosztów860Zespół 4
2. 
Ustala się opis kont syntetycznych pozabilansowych:
a)
Konto 091 - "Obce środki trwałe"

Konto 091 służy do ewidencji obcych środków trwałych.

Na stronie Wn konta 091 ujmuje się wartość otrzymanych w użytkowanie środków trwałych, na podstawie zawartych przez Jednostkę umów użyczenia, najmu, dzierżawy.

Na stronie Ma konta 091 ujmuje się zwrot właścicielowi środków trwałych. Na koniec roku konto 091 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość obcych środków trwałych użytkowanych w Jednostce.

Saldo konta 091 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

b)
Konto 092 - "Środki trwałe w likwidacji"

Konto 092 służy do ewidencji środków trwałych w likwidacji.

Na stronie Wn konta 092 ujmuje się wartość początkową środków trwałych postawionych w stan likwidacji z powodu ich zużycia, zniszczenia, przeznaczenia do sprzedaży, przekazania.

Na stronie Ma konta 092 ujmuje się wartość początkową środków trwałych faktycznie zlikwidowanych, sprzedanych lub przekazanych.

Na koniec roku konto 092 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość początkową środków trwałych postawionych w stan likwidacji, które nie zostały jeszcze fizycznie zlikwidowane, sprzedane lub przekazane. Saldo konta 092 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

c)
Konto 093 - "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie"

Konto 093 służy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Na stronie Wn konta 093 ujmuje się wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Na stronie Ma ujmuje się wartość dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 093 może wykazywać saldo Wn oznaczające nieumorzoną na dzień otrzymania wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Saldo konta 093 nie jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

d)
Konto 094 - "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane nieodpłatnie"

Konto 094 służy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie.

Na stronie Ma konta 094 ujmuje się wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie.

Na stronie Wn ujmuje się wartość dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie.

Konto 094 może wykazywać saldo Ma oznaczające nieumorzoną na dzień przekazania wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Saldo konta 094 nie jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

e)
Konto 910 - "Zajęcia wierzytelności"

Konto 910 służy do ewidencji zajęć wierzytelności.

Na stronie Wn konta 910 ujmuje się zajęcia wierzytelności, odwołania zajęć wierzytelności oraz umorzenia egzekucji z wierzytelności, na stronie Ma konta 910 ujmuje się zapłaty dokonane na rzecz komornika.

Na koniec roku konto 910 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan zajęć wierzytelności. Saldo konta 910 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

f)
Konto 911 - "Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe"

Konto 911 służy do ewidencji gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie na rzecz Ministerstwa.

Na stronie Wn konta 911 ujmuje się złożone gwarancje oraz zmiany jej wartości.

Na stronie Ma konta ewidencjonuje się zwrot gwarancji na skutek wygaśnięcia terminu, na jaki została złożona, bądź podstawy jej obowiązywania. Ewidencja szczegółowa do konta 911 jest prowadzona według tytułów złożonej gwarancji.

Na koniec roku konto 911 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość przyjętych przez Ministerstwo gwarancji. Saldo konta 911 przenoszone jest na kolejny rok obrotowy.

g)
Konto 920 - "Należności nieściągalne"

Konto 920 służy do ewidencji należności nieściągalnych, o których mowa w § 8 ust. 8 pkt 3 załącznika nr 1 do zarządzenia.

Na stronie Wn konta 920 ujmuje się należności nieściągalne, na stronie Ma konta 920 ujmuje się odpisy należności nieściągalnych.

Na koniec roku konto 920 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności nieściągalnych. Saldo konta 920 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

h)
Konto 922 - "Rozliczenia dysponenta państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji umów"

Konto 922 służy do ewidencji u dysponenta państwowego funduszu celowego stanu rozliczeń z tytułu realizacji umów zawartych w ramach programów rządowych i resortowych.

Na stronie Wn konta 922 ujmuje się w szczególności wysokość środków przekazanych na podstawie zawartych umów.

Na stronie Ma konta 922 ujmuje się w szczególności:

1)
wartość środków uznanych za wykorzystane i rozliczone;
2)
wartość środków przypadająca do zwrotu;
3)
wartość środków umorzonych.

i. Konto 930 - "Cesje wierzytelności"

Konto 930 służy do ewidencji cesji wierzytelności dokonanych przez kontrahentów Jednostki.

Na stronie Wn konta 930 ujmuje się całkowitą wartość cesji wierzytelności, jej cofnięcie bądź zmiany wartości. Na stronie Ma konta 930 ujmuje się poszczególne kwoty przekazywane na podstawie cesji wierzytelności.

Na koniec roku konto 930 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan cesji wierzytelności. Saldo konta 930 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

j)
Konto 940 - "Zobowiązania warunkowe"

Konto 940 służy do ewidencji wartości zobowiązań warunkowych w kolejnych latach budżetowych, z tytułu umów, których obowiązek realizacji w kolejnym roku jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń.

Na stronie Wn konta 940 ujmuje się zmniejszenie wartości zobowiązań warunkowych, z tytułu wygaśnięcia zobowiązania lub uznania warunków zobowiązania. Na stronie Ma konta 940 ujmuje się zobowiązania warunkowe. Na koniec roku konto 940 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan zobowiązań warunkowych. Saldo konta 940 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy. Ewidencja szczegółowa do konta 940 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej.

k)
Konto 950 - "Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne z lat ubiegłych dotyczące projektów, ujawnione po zakończeniu roku budżetowego"

Na koncie 950 ewidencjonuje się nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów, ujawnione po zakończeniu roku budżetowego. Na stronie Wn konta 950 ujmuje się zwiększenia wartości wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektów, ujawnione po zakończeniu roku budżetowego.

Na stronie Ma konta 950 ujmuje się zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektów, ujawnione po zakończeniu roku budżetowego (zwiększenia wartości wydatków niekwalifikowalnych rozliczanych w ramach projektów). Salda konta nie są przenoszone na kolejny rok obrotowy.

l)
Konto 960 - "Ewidencja wniosków o zasilenie rachunku pomocniczego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC)"

Konto 960 służy do ewidencjonowania wniosków o zasilenie rachunku pomocniczego środkami FPC, kierowanych do dysponenta FPC.

Na stronie Wn konta 960 ujmuje się wartość wniosków o zasilenie rachunku pomocniczego środkami FPC.

Na stronie Ma konta 960 ujmuje się wartość zrealizowanych wniosków o zasilenie rachunku pomocniczego środkami FPC.

Konto 960 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość przekazanych a nie zrealizowanych wniosków o zasilenie rachunku pomocniczego środkami FPC.

m)
Konto 962 - "Plan finansowy rachunku dochodów przeznaczonego do realizacji inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego"

Konto 962 służy do ewidencji planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonego do realizacji inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego.

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się plan rachunku dochodów oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności:

1)
równowartość zrealizowanych wydatków;
2)
wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 962 jest prowadzona według inwestycji i jej wskaźników.

n)
Konto 963 - "Zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w roku bieżącym"

Konto 963 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta 963 ujmuje się w szczególności:

1)
równowartość zrealizowanych wydatków w roku bieżącym;
2)
równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 963 ujmuje się zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego na dany rok budżetowy, wynikających z podpisanych umów, decyzji czy innych postanowień.

Na koniec roku konto 963 nie wykazuje salda.

o)
Konto 964 - "Zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w latach przyszłych"

Konto 964 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w latach przyszłych.

Na stronie Wn konta 964 ujmuje się równowartość zaangażowanych w latach poprzednich wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego, a przeznaczone do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w latach przyszłych, wynikających z podpisanych umów, decyzji czy innych postanowień.

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków realizowanych w ramach planu rozwojowego w latach przyszłych.

p)
Konto 951 - "Kary umowne"

Konto 951 służy do ewidencji kar umownych, w szczególności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy oraz zwłoki w jej wykonaniu w zakresie Instytucji Pośredniczącej.

Na stronie Wn konta 951 ujmuje się naliczone kary umowne, na podstawie protokołu odbioru, opisu merytorycznego dokumentu finansowego potwierdzającego naliczenie kary umownej lub innego dokumentu informującego o naliczeniu kary umownej.

Na stronie Ma konta 951 ujmuje się kary umowne przekazane na rachunek dochodów Ministerstwa. Konto 951 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan kar umownych nieprzekazanych na rachunek dochodów Ministerstwa. Ewidencję szczegółową do konta 951 prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na poszczególne projekty.

Saldo konta 951 jest przenoszone na kolejny rok obrotowy.

q)
Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich"

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez BGK z budżetu środków europejskich dysponenta z rachunku ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na stronie Wn konta 970 jest ujmowana wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty do BGK celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

Na stronie Ma konta 970 jest ujmowana, na podstawie informacji z BGK o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne upoważnione podmioty, oczekujących na realizację przez BGK.

r)
Konto 971 - "Obciążenia planu wydatków budżetu środków europejskich"

Konto 971 służy do ewidencji obciążeń planu wydatków budżetu środków europejskich.

Na stronie Wn konta 971 są ujmowane informacje przekazywane przez BGK o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji oraz równowartość wystawionych zleceń płatności z budżetu środków europejskich, a także wartość anulowanych zleceń płatności i zwrotów dotyczących płatności roku bieżącego.

Na stronie Ma konta 971 jest ujmowana wartość upoważnień wystawionych przez dysponenta części budżetowej dla instytucji zezwalających na składanie zleceń płatności w BGK w ramach planu wydatków dysponenta części z tytułu zawartych umów, których realizacja spowoduje konieczność dokonania płatności z budżetu środków europejskich.

Konto 971 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość niewykorzystanych środków w ramach otrzymanych upoważnień.

s)
Konto 972 - "Ewidencja zwrotów z budżetu środków europejskich dotycząca lat ubiegłych"

Konto 972 służy do ewidencji zwrotów należności głównej i nadpłat zwrotów dokonywanych w ramach budżetu środków europejskich dotyczących płatności z lat ubiegłych.

Na stronie Wn konta 972 ujmuje się wartość zwrotów środków z lat ubiegłych.

Na stronie Ma konta 972 ujmuje się wartość nadpłaconych zwrotów środków z lat ubiegłych.

Konto 972 może wykazywać saldo Wn, które nie podlega przeniesieniu na kolejny rok obrotowy.

t)
Konto 973 - "Płatności realizowane przez PFR w ramach planu rozwojowego"

Konto 973 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez PFR realizowanych w ramach planu rozwojowego.

Na stronie Wn konta 973 jest ujmowana wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje do PFR celem realizacji wydatków.

Na stronie Ma konta 973 jest ujmowana, na podstawie informacji z PFR o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Konto 973 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje, oczekujących na realizację przez PFR.

u)
Konto 974 - "Rozliczenie umów zawartych w ramach planu rozwojowego, finansowanych bezpośrednio z rachunku PFR"

Konto 974 służy do ewidencji stanu rozliczeń z tytułu realizacji umów zawartych w ramach planu rozwojowego.

Na stronie Wn konta 974 ujmuje się w szczególności, na podstawie informacji z PFR o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), wysokość środków przekazanych na podstawie zawartych umów.

Na stronie Ma konta 974 ujmuje się w szczególności:

1)
wartość środków uznanych za wykorzystane i rozliczone;
2)
wartość środków przypadająca do zwrotu;
3)
wartość środków umorzonych.

v. Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Prowadzi się odrębną ewidencję dla każdego przedmiotu wyłączeń, tj. dla:

1)
przychodów i kosztów - ewidencja obejmuje księgowane oddzielnie narastająco przychody i koszty, będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami;
2)
należności i zobowiązań - należności są ewidencjonowane na stronie Wn konta 976, natomiast na stronie Ma ich zapłata. Zobowiązania są ewidencjonowane na stronie Ma konta 976, natomiast na stronie Wn ich zapłata. Saldo Wn konta 976 oznacza stan należności do wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym. Saldo Ma konta 976 oznacza stan zobowiązań do wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym.

Na stronie Wn konta 976 ujmuje się również zmniejszenie funduszu, spowodowane nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do innych jednostek organizacyjnych objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu, a na stronie Ma ujmuje się zwiększenia funduszu wynikające ze zwiększenia funduszu z tytułu otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu.

Zapisy na koncie 976 w zakresie podlegającym wyłączeniu w łącznym bilansie należności i zobowiązań powinny być zgodne z saldami na koniec roku wynikającymi z ewidencji analitycznej prowadzonej do kont zespołu 2, a w zakresie zmian w funduszu spowodowanym nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do innych jednostek organizacyjnych objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu lub nieodpłatnym otrzymaniem wymienionych składników majątkowych od tych jednostek, powinny być zgodne z saldami kont analitycznych do konta 800.

w)
Konto 979 - "Plan finansowy dochodów budżetowych"

Konto 979 służy do ewidencji planu finansowego dochodów budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 979 księguje się:

1)
kwoty zatwierdzonego planu finansowego dochodów budżetowych;
2)
równowartość zrealizowanych, a nieplanowanych dochodów budżetowych.

Na stronie Ma konta księguje się:

1)
równowartość zrealizowanych dochodów budżetowych;
2)
wartość planowanych, a niezrealizowanych dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 979 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budżetowych.

Konto 979 nie wykazuje na koniec roku salda.

x. Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 jest ujmowany plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 980 jest ujmowana:

1.
równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych;
2.
wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

y)
Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

1)
równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
2)
wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.

z)
Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich"

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:

1)
równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich;
2)
wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

aa)
Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta 983 ujmuje się w szczególności:

1)
równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich;
2)
równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.

bb)
Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat"

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego Jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich.

cc)
Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"

Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym.

Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda.

dd)
Konto 992 - "Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"

Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 992 są ujmowane kwoty udzielonego zapewnienia.

Na stronie Ma konta 992 jest ujmowane przeniesienie kwot wynikających z ww. zapewnienia na konto 980.

ee)
Konto 993 - "Plan finansowy dochodów/ przychodów dysponenta państwowych funduszy celowych" Konto 993 służy do ewidencji planu finansowego dochodów/ przychodów państwowego funduszu celowego.

Na stronie Wn konta 993 księguje się:

1)
kwoty zatwierdzonego planu finansowego dochodów/ przychodów;
2)
równowartość zrealizowanych, a nieplanowanych dochodów/ przychodów.

Na stronie Ma konta księguje się:

1)
równowartość zrealizowanych dochodów/ przychodów;
2)
wartość planowanych, a niezrealizowanych dochodów/ przychodów.

Ewidencja szczegółowa do konta 993 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów/ przychodów.

Konto 993 nie wykazuje na koniec roku salda.

ff)
Konto 994 - "Plan finansowy wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych w układzie zadaniowym"

Konto 994 służy do ewidencji planu finansowego wydatków/ kosztów państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta 994 ujmuje się plan finansowy wydatków/ kosztów funduszu w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 994 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków/ poniesionych kosztów funduszu w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta 994 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym.

Konto 994 nie wykazuje na koniec roku salda.

gg)
Konto 995 - "Plan finansowy wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych"

Konto 995 służy do ewidencji planu finansowego wydatków/ kosztów państwowego funduszu celowego. Na stronie Wn konta 995 ujmuje się plan dysponenta funduszu oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 995 ujmuje się równowartość planu zrealizowanego i planu niezrealizowanego. Na koniec roku konto 995 nie wykazuje salda.

hh)
Konto 996 - "Zaangażowanie wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych roku bieżącego"

Konto 996 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków ujętych w planie finansowym wydatków/ kosztów państwowego funduszu celowego w roku bieżącym, realizowanych na podstawie umów, porozumień, innych postanowień lub zapisów ustaw. Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków/ zrealizowanych kosztów w danym roku budżetowym. Na stronie Ma konta 996 ujmuje się zaangażowanie wydatków/ kosztów, czyli wartość umów, porozumień, innych postanowień lub zapisów ustaw, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków/ poniesienia kosztów w roku bieżącym. Na koniec roku konto 996 nie wykazuje salda.

ii)
Konto 997 - "Zaangażowanie wydatków/ kosztów dysponenta państwowych funduszy celowych przyszłych lat"

Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków/ kosztów państwowego funduszu celowego w latach przyszłych, realizowanych na podstawie umów, porozumień lub ustaw. Na stronie Wn konta 997 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków/ kosztów w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy wydatków/ kosztów funduszu roku bieżącego. Na stronie Ma konta 997 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków/ kosztów lat przyszłych. Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków/ kosztów lat przyszłych.

jj)
Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 jest ujmowana:

1)
równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
2)
równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 jest ujmowane zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja analityczna do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Na koncie 998, w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych, ujmuje się również zaangażowanie wydatków budżetowych na dany rok budżetowy, przeznaczonych na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 5a, 5b i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikających z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

kk)
Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.

Na stronie Wn konta 999 jest ujmowana równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy jednostki budżetowej w danym roku budżetowym. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków budżetowych, przewidzianych do realizacji w latach przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma, które oznacza zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933 i 2180.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269, 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967, 2014 i 2180.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1706, z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078, 1475 i 1578, z 2011 r. poz. 1016, 1061 i 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812 i 2140.