Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

Na podstawie art. 175e ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) zarządza się, co następuje.
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 230) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Obowiązki koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego pełni Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji i cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra do spraw informatyzacji i cyberbezpieczeństwa (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 150).

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.