Zmiana zarządzenia w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2019.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 20 Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 23 oraz z 2019 r. poz. 1 i 16) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Michał Widelski" zastępuje się wyrazami "Jacek Dziuba";
2)
w § 9 w pkt 4 wyrazy "Michała Widelskiego" zastępuje się wyrazami "Jacka Dziubę".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.