Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 7 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 20 Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji";

2) użyte w § 1, w § 6 i § 7 oraz w § 8 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "Sekretarz Stanu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Sekretarze Stanu";
3) w § 2:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) koordynuje wykonywanie przez Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 2a, Podsekretarza Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji powierzonych im czynności,",

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2a pkt 1,",

c) uchyla się pkt 3;
4) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - Adam Andruszkiewicz:

1) zapewnia realizację zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej;

2) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Cyfryzacji;

3) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1.";

5) w § 9:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sekretarza Stanu - Karola Okońskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu - Adam Andruszkiewicz;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Sekretarza Stanu - Adama Andruszkiewicza w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu - Karol Okoński;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.