Dz.Urz.MSiT.2019.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 70) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje literę e w brzmieniu:

"e) Polskiego Laboratorium Antydopingowego z siedzibą w Warszawie;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).