Zmiana zarządzenia w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Biura Ministra, z wyjątkiem zadań określonych w § 6 ust. 2 pkt 2.";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6-12 w brzmieniu:

"6) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;

7) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;

8) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;

9) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w:

a) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650),

b) ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650);

10) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w turystyce;

11) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności w dziedzinie turystyki;

12) prowadzenie spraw wynikających z realizacji obowiązków ministra właściwego do spraw turystyki określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) w zakresie dotyczącym kwalifikacji z obszaru sektora turystyki.",

b)
w ust. 2 w pkt 1 po lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

"d) Departamentu Turystyki;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).