Zmiana zarządzenia w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.85

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 21 sierpnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) i art. 25 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 37, 57, 70, 79, 104 i 125) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sekretarz Stanu Tomasz Rzymkowski wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Akademią Kopernikańską;

2) Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego;

3) Narodową Agencją Wymiany Akademickiej;

4) Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

5) Szkołą Główną Mikołaja Kopernika.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.