Dz.Urz.MNiSW.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra.";

2) w § 9 w ust. 1:
a) w pkt 4 uchyla się lit. c,
b) uchyla się pkt 7.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.