Dz.Urz.MRPiPSp.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 15 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 15) w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Biuro Ministra;

2) Biuro Promocji;

3) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

4) Departament Prawny;

5) Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.