Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) oraz art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 209) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 15 w ust. 4, w § 17 oraz w § 20 w ust. 4 wyrazy "zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w urzędach górniczych" zastępuje się wyrazami "organizacjami związkowymi";
2) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Wniosek o:

1) dofinansowanie wypoczynku w danym roku kalendarzowym jest składany nie później niż do dnia 31 października tego roku;

2) świadczenie dodatkowe, które ma zostać przyznane w danym roku kalendarzowym, jest składany nie później niż do dnia 31 marca tego roku, a jeżeli stosunek pracy z Pracodawcą został nawiązany po tym dniu - nie później niż do dnia 31 października tego roku;

3) pożyczkę, która ma zostać przyznana w danym roku kalendarzowym, jest składany nie później niż do dnia 31 października tego roku.";

3) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek jest składany do Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego w postaci:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, jako skan oryginału, zapisany w formacie pdf.";

4) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby uprawnione, o których mowa w § 2 pkt 1, składają oświadczenie o wysokości średniego dochodu, uzupełnione o informację o posiadaniu dzieci, dającym prawo do korzystania ze świadczeń w danym roku kalendarzowym, razem z pierwszym wnioskiem składanym w danym roku kalendarzowym.";

5) w § 31 uchyla się pkt 3;
6) po użytych w § 31 w pkt 4 oraz w § 34 w ust. 2 wyrazach "przepisach o szkolnictwie wyższym" dodaje się wyrazy "i nauce";
7) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

"§ 31a. Dofinansowaniem jest objęty 5-dniowy wypoczynek dziecka pracownika urzędu górniczego uczęszczającego do szkoły podstawowej, odbywany w okresie roku szkolnego.";

8) w § 32 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dofinansowanie wypoczynku dziecka, o którym mowa w § 31a, przysługuje:";

9) użyte w § 33 oraz w § 34 w ust. 1 wyrazy "§ 31 pkt 2-4" zastępuje się wyrazami "§ 31 pkt 2 i 4 oraz § 31a";
10) użyte w § 49 w ust. 3 oraz w § 50a w ust. 1 wyrazy "Komisji Socjalnej" zastępuje się wyrazami "organizacji związkowych";
11) w § 51 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia pracowniczego są pracownicy urzędów górniczych, których staż pracy w urzędach górniczych, w ramach trwającego stosunku pracy z Pracodawcą, w dniu przyznania świadczenia będzie dłuższy niż 90 dni.

2. Osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rodzicielskiego są pracownicy urzędów górniczych, jeżeli jednocześnie:

1) posiadają dzieci urodzone nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania świadczenia, które w roku przyznania świadczenia ukończą nie więcej niż 15 rok życia;

2) ich staż pracy w urzędach górniczych, w ramach trwającego stosunku pracy z Pracodawcą, w dniu przyznania świadczenia będzie dłuższy niż 90 dni.";

12) § 54 otrzymuje brzmienie:

"§ 54. Liczba świadczeń rodzicielskich przysługujących osobie uprawnionej jest równa liczbie dzieci spełniających kryteria określone w § 51 ust. 2 pkt 1.";

13) uchyla się § 55 i § 56;
14) w § 57:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dziecko, o którym mowa w § 31 pkt 2 albo 4, nie skorzystało z wypoczynku w wymiarze co najmniej 7 dni, lub",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) dziecko, o którym mowa w § 31a, nie skorzystało z wypoczynku w wymiarze co najmniej 5 dni, lub".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2019 r.