Zmiana zarządzenia w sprawie zadań wykonywanych w ramach obrony Ojczyzny przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań wykonywanych w ramach obrony Ojczyzny przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDOŚ.2022.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 20 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie Nr 8 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zadań wykonywanych w ramach obrony Ojczyzny przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2348) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2019 r. poz. 2 i 6, z 2020 r. poz. 1 oraz z 2022 r. poz. 12) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 8 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zadań wykonywanych w ramach obrony Ojczyzny przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) współpracują z pracownikiem do spraw obronnych oraz naczelnikiem Wydziału Kadr Biura Dyrektora Generalnego w zakresie wyłączenia podległych pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;";

2)
w § 8 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) realizowanie zadań wynikających z Programu, w szczególności dotyczących przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz organizacji lub udziału w ćwiczeniach obronnych.";

3)
w § 14 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. Za występowanie ze stosownymi wnioskami o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych odpowiedzialni są:";

4)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Do zadań realizowanych w ramach zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 8, należy:

1) wyznaczenie w GDOŚ oraz w rdoś:

a) kierujących zespołami oraz członków tych zespołów, przewidzianych do realizacji zadań na stanowiskach kierowania,

b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stanowisk kierowania,

c) pracowników realizujących zadania operacyjne,

d) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie systemu stałych dyżurów;

2) opracowywanie i wysyłanie do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji zawiadomień o wyłączeniu z urzędu pracowników GDOŚ lub rdoś od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) występowanie do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji z wnioskami w sprawie wyłączenia pracowników GDOŚ lub rdoś, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) opracowywanie i wysyłanie do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji zawiadomień o ustaniu przyczyn wyłączenia pracowników GDOŚ lub rdoś od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Zawiadomienia i wnioski w sprawie wyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, sporządzają i przesyłają właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

1) w GDOŚ - Wydział Kadr Biura Dyrektora Generalnego;

2) w rdoś - komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych lub pracownik wyznaczony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska do prowadzenia spraw kadrowych.

3. Ewidencję pracowników wyłączonych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny prowadzą:

1) w GDOŚ - pracownik do spraw obronnych przy współudziale naczelnika Wydziału Kadr Biura Dyrektora Generalnego;

2) w rdoś - pracownik do spraw obronnych lub pracownik, któremu powierzono prowadzenie spraw obronnych przy współudziale komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadrowych lub pracownika wyznaczonego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska do prowadzenia spraw kadrowych.";

5)
w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szkolenie obronne, o którym mowa w § 3 pkt 9, w GDOŚ i w rdoś realizowane jest na zasadach i w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2348).";

6)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Pracownicy GDOŚ i rdoś mogą być powoływani do składu zespołu kontrolnego ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko i brać udział w prowadzonych kontrolach prawidłowości wykonywania zadań obronnych.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.