Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 15), w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt I "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej", w lit. C "W ekosystemach wodnych", w tabeli, po lp. 2 dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
3Odłowy kontrolne ryb - elektropołowy6,72 haOddziały - 87c, 99a, 100a, 179a, 180a, 180b, 181a, 181b, 182a (rzeka Czarna Hańcza powyżej jeziora Wigry)
2) w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
a) w lit. A "W ekosystemach leśnych", w tabeli:
lp. 6-8 otrzymują brzmienie:
6Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów64,56 haOddziały - 41a, 63c, 70d, 111i, 225b, 225d, 226c, 254b,
w wieku od 21 do 40 lat, przez wykonywanie cięć poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres 30 kwietnia - 30 czerwca (zabieg o charakterze trzebieży wczesnej)254d, 344f, 357c, 357h, 365b, 366b, 386b
7Kształtowanie struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów w wieku od 41 do 80 lat, przez:

1) wykonywanie cięć,

2) obrączkowanie drzew

- poza okresem lęgowym, przypadającym na okres 30 kwietnia - 30 czerwca (zabieg o charakterze trzebieży późnej)

212,69 ha 5 szt.Oddziały - 5k, 7j, 10g, 10m, 18g, 19b, 19k, 19p, 20g,2lf, 30g, 35i, 35k, 43p, 44c, 44d, 50c, 63c, 65c, 69f, 70h, 70i, 7ld, 73g, 76f,76g,8lc, 93g, 97a, 110a, 115a, 115b, 156a, 159f, 203g, 228i, 230n, 230s, 243c, 243g, 2431, 254c, 29lh, 306b, 312b, 312c, 324a, 326a, 329b, 340a, 357a, 357b, 357f, 357g, 358g, 358h, 359f, 377j, 378j, 3781, 378o, 379a, 384g, 388h, 388i, 393g, 394b, 394c, 394d, 395a, 395i, 396b, 398b
8Przebudowa drzewostanów - dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych - cięcia rekonstrukcyjne13,23 haOddziały - 5i, 5x, 6c, 191, 56a, 75b, 85h, 88b, 149f, 384c, 388h, 388i, 394d, 2431, 225b
w lp. 12, w kolumnie "Rozmiar" wyrazy "Pozyskanie4): do 27 szt. (byki - do 8 szt." łanie - do 15 szt., cielęta - do 4 szt.)" zastępuje się wyrazami "Pozyskanie4): do 46 szt. (byki - do 10 szt., łanie - do 30 szt., cielęta - do 6 szt.)",
lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16Utrzymanie dróg pożarowych i dojazdowych:

1) konserwacja nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych;

6,80 km1. Drogi w oddziałach - 41-42, 43-59, 59-58, 85-80, 88-89,
2) remont nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych wraz z dostosowaniem ich parametrów do przepisów obowiązujących, w tym uzyskanie odpowiedniej szerokości szlaków - pozyskane w ramach zabiegu drewno zostanie usunięte z powierzchni ze względu na stwarzane zagrożenie pożarowe;1) 2,50 km;

2) 0,91 km,

- usunięcie 78 szt. drzew

o łącznej masie 48 m3;

3) 1,33 km,

- usunięcie 217 szt. drzew o łącznej masie 133 m3;

4) 1,0 km,

- usunięcie

231 szt. drzew o łącznej masie 140 m3;

5) 3,5 km;

- usunięcie 463 szt. drzew o łącznej masie 257 m3. 13,75 km

295-312.

2. Dojazd pożarowy:

1) nr 7 w oddziałach - 50, 51, 69, 70, 71, 72;

2) nr 4 w oddziałach - 37, 41, 59;

3) nr 5 w oddziałach - 45, 63, 62;

4) nr 15 w oddziale - 242;

5) nr 18 w oddziałach - 284, 285, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 290.

3) utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych - powiększanie prześwitów dróg (podkrzesywanie drzew do wysokości 4 m i usuwanie krzewów wrastających w drogę)3. Drogi w oddziałach - 40,

41, 58, 58, 59, 77, 78, 70-72, 148-158, 207b, 202a, b, c, d, f, 203a, g, 209f, 209j, 223a, b, c, d, f, 224a, b, c, 371, 372, 327-345 oraz droga Wysoki Most - Sarnetki

b) w lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych", w tabeli, w lp. 2, w kolumnie "Rozmiar" wyrazy "Pozyskanie4): do 27 szt." zastępuje się wyrazami "Pozyskanie4): do 46 szt.",
c) w lit. C "W ekosystemach wodnych", w tabeli:
w lp. 1, w pkt 2, w kolumnie "Rozmiar" wyrazy ,,1) 25 mln osobników;" zastępuje się wyrazami ,,1) 38,535 mln osobników; ",
w lp. 3, w kolumnie "Rozmiar" wyrazy "Do 20 ha" zastępuje się wyrazami "Do 22,01 ha";
3) w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej", w lit. A "W nieleśnych ekosystemach lądowych", w tabeli, w lp. 2, w kolumnie "Rozmiar" wyrazy "Pozyskanie4): do 27 sztuk" zastępuje się wyrazami "Pozyskanie4): do 46 szt.".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).