Dz.Urz.MŚ.2018.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2, w pkt 11 "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
a) w lit. A "W ekosystemach leśnych" w tabeli lp. 19 otrzymuje brzmienie:
19.Przebudowa drzewostanu pod kątem zwiększenia bioróżnorodności i funkcjonowania łączników ekologicznych0,40 haOddział: 215a
b) w lit. C "Inne, według specyfikacji WPN" w tabeli po lp. 7 dodaje się lp. 8 w brzmieniu:
8.Wycinka drzew nad wodociągami przebiegającymi przez obszar WPN - wykonanie drogi eksploatacyjnejDroga o długości 184 m i szerokości 6 mOddziały: 78Ad, 78Af,78Ag
2) w załączniku nr 3, w pkt 1 "Obszary ochrony czynnej":
a) w lit. A "Ochrona gatunków roślin" w tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1.Gatunki dziko występujących roślin wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 48 ustawy z dnia 2004 r. o ochronie przyrodyMonitorowanie stanowisk gatunków roślin podlegających ochronie oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem1. Coroczna inwentaryzacja wykonywana przez służby terenowe.

2. Wspieranie badań naukowych oraz monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez podmioty zewnętrzne.

b) w lit. B "Ochrona gatunków zwierząt" w tabeli:
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3.Ptaki (Aves)Zachowanie siedlisk i polepszenie warunków bytowych zwierząt1. Ochrona drzew dziuplastych.

2. Wywieszanie do 400 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków.

3. Wykaszanie łąk.

4. Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, szopa pracza i norki amerykańskiej na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

5. Zapewnienie spokoju w okresie lęgowym w terminie od 28 lutego do 15 lipca. Wykonywanie na terenie WPN tylko niezbędnych prac.

lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5.Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyMonitorowanie gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem miejsc ich występowania i rozrodu1. Coroczna inwentaryzacja wykonywana przez służby terenowe.

2. Wspieranie badań naukowych oraz monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez podmioty zewnętrzne.

lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
9.Wszystkie gatunki zwierzątOdnowienie oczka wodnego pełniącego funkcję habitatu, miejsca rozrodu i pojników dla zwierząt w miejscach ich dawnego występowaniaOczko owalne o objętości ok. 150 m3 z głęboczkiem ok. 1,8 m, oddział 218d
10.Poprawa warunków siedliskowych w miejscach rozrodu i występowania płazówPogłębienie, wyprofilowanie i oczyszczenie naturalnych zagłębień celem uzyskania terenów z lustrem wody o różnych konfiguracjach pod względem wielkości, głębokości, nachyleń skarp, wycięcie części drzew i krzewów oraz wybranie roślinności szuwarowej ze zbiornika w celu poprawy warunków termicznych1. Obwód Ochronny Wypalanki - oddziały: 192Ah, 192Ag; powierzchnia całkowita 3,51 ha (czynne działania ochronne na powierzchni 0,66 ha).

2. Obwód Ochronny Górka - oddziały: 205g, 203f, 203n; powierzchnia całkowita 4,94 ha (czynne działania ochronne na powierzchni 0,68 ha).

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).