Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2023.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023 (Dz. Urz. Min. Klim. i Śród. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2:
a)
w pkt I "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej", w tabeli "W ekosystemach leśnych i nieleśnych", w kolumnie "Lokalizacja":
lp. 1 otrzymuje brzmienie: "Miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo na obszarach ochrony ścisłej",
lp. 2 otrzymuje brzmienie: "Obszary ochrony ścisłej, w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo",
lp. 3 otrzymuje brzmienie: "Miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo na obszarach ochrony ścisłej",
lp. 4 otrzymuje brzmienie: "Obszary ochrony ścisłej, w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo oraz sąsiedztwo infrastruktury technicznej, a także w pasie bezpośrednio przyległym do gruntów użytkowanych gospodarczo",
b)
w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
w tabeli A "W ekosystemach leśnych", w kolumnie "Lokalizacja":
––
lp. 1-3 otrzymują brzmienie: "Miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo na obszarach ochrony czynnej",
––
lp. 4 otrzymuje brzmienie: "Obszary ochrony czynnej w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo oraz sąsiedztwo infrastruktury technicznej, a także w pasie bezpośrednio przyległym do gruntów użytkowanych gospodarczo",
––
lp. 32 otrzymuje brzmienie: "Obszar ochrony czynnej w obwodach ochronnych Dąbrowa oraz Św. Katarzyna",
w tabeli B "W nieleśnych ekosystemach lądowych":
––
lp. 1 i lp. 2 w kolumnie "Lokalizacja", otrzymują brzmienie: "Obszary ochrony czynnej, w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo",
––
lp. 3 w kolumnie "Lokalizacja", otrzymuje brzmienie: "Obszary ochrony czynnej w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo oraz sąsiedztwo infrastruktury technicznej, a także w pasie bezpośrednio przyległym do gruntów użytkowanych gospodarczo",
––
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6Koszenie wybranych łąk wraz z wywozem ściętej biomasy23,12 haOddziały - 2o, 11k, 22h-i, 44c, 44i-k, 45b, 45f, 45h-i, 54d, 55c, 56j, 115j, 239g-j, 248g, 248m-s, 249b, 256f, 257j
w tabeli D "Inne", w kolumnie "Lokalizacja":
––
lp. 4 otrzymuje brzmienie: "Oddział 146c",
––
lp. 15-17 otrzymują brzmienie: "Obszar ŚPN, w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo",
c)
w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej":
w tabeli A "W ekosystemach leśnych", lp. 5 w kolumnie "Lokalizacja" otrzymuje brzmienie: "Obszar ochrony krajobrazowej, w szczególności szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo",
w tabeli B "W nieleśnych ekosystemach lądowych":
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Koszenie wybranych łąk wraz z wywozem ściętej biomasy3,19 haOddziały - 8Ah, 8Ak-l, 39Pb, 54h
––
lp. 4 i 5 w kolumnie "Lokalizacja" otrzymują brzmienie: "Obszar ochrony krajobrazowej, w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo",
––
lp. 6 w kolumnie "Lokalizacja" otrzymuje brzmienie: "Obszar ochrony krajobrazowej, w szczególności miejsca udostępnione, szlaki, ścieżki edukacyjne i ich sąsiedztwo oraz sąsiedztwo infrastruktury technicznej, a także w pasie bezpośrednio przyległym do gruntów użytkowanych gospodarczo i dróg";
2)
w załączniku nr 4 "Wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową" w tabeli:
a)
lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2Ochrona czynnaOddziały - 1a-c, 1Aa-j, 2a-j, 2n-o, 2Aa-h, 3a-g, 3Aa-l, 4a- c, 4Ab-h, 4Ak-l, 5a, 5c-d, 5Aa-x, 6a, 7a-f, 8a (z wył. dz. ew. 8/1), 8b-f, 9a (z wył. dz. ew. 9/1), 9b-h, 10a-f, 11f-p, 12a, 12c-j, 12l, 13a-d, 14a-b, 14d-n, 15a-c, 16a-c, 17a-l, 18a-t, 19a-b, 19d-g, 19l-y, 20a-j, 21a-d, 22a-m, 23a-l, 23Pa, 24a-j, 25a-b, 26a-d, 26h-i (z wył. dz. ew. 26/4), 26j, 26l-o (z wył. dz. ew. 26/5), 26p, 27a-c, 28a-d, 29a-n, 30a- g, 31a-f, 32a-d, 33a-j, 34a-f, 35a-g, 36a-d, 37a-k, 37m-r, 38a-k, 39a-o, 39Sd-f, 40a-w, 41a-w, 42a-l, 42n-o, 43a-h, 44a-l, 45a (z wył. dz. ew.4313/1, 4313/2, 4313/3, 45/4, 45/5, 45/6), 45b (z wył. dz. ew. 4043/1, 4044/1), 45c (z wył. dz. ew. 45/8, 45/9), 45d-j (z wył. dz. ew. 2948/2213), 45k (z wył. dz. ew. 4052/1), 45l (z wył. dz. ew. 4050/1, 4049/1), 46a-c, 47a-c, 48a-c, 49a-d, 50a-k, 51a-d, 52a-d, 53a-d, 54a-n, 55a-h, 56a-o, 56Pb, 57a-m, 58a-g, 59a-p, 60a-k, 60Pc, 61a-n, 62a-c (z wył. dz. ew. 62/3), 62 d-g (z wył. dz. ew. 62/5, 4316/1), 62h-o, 63d-f (z wył. dz. ew. 4336/1), 63g, 63l-p, 63x, 64a-c, 64f-g, 64m-p, 65a-c, 68a- h, 69a-g, 70a-f, 71a-c, 72a-k, 73a-k, 73Pa, 74a-f, 75a-f, 76a-c, 77a-c, 78a-c, 79a-g, 80a-c, 81a-d, 82a-c, 83a-d, 84a, 85a-j, 86a-k, 87a-b, 88a, 89a-i, 90a-c, 91a-c, 92a-b, 93a-b, 93d, 94a-y, 95a, 96a, 97a, 98a, 99a, 100a, b, 101a-f, 110a-l, 111a-j, 112c, 115cx, 115j, 115l-m, 115°, 119c-k, 120c-d, 121c, 122d-f, 147a-c (z wył. dz. ew. 380/7,380/9), 147d-j, 148b-h, 148k-n, 148s-t (z wył. dz. ew. 379/1,379/2, 379/5,380/4), 148w, 163b-c, 164b-f, 165j-k, 166f, 173a-d (z wył. dz. ew. 418/4,418/8), 173f-h, 174a-c, 175a-d, 176a-c, 177a-d, 178a-c, 179b-f, 180b-d, 181a-f,4524,5539
182a-j, 183a-f, 184a-d, 185a-d, 185g-t, 186b-g, 187b-g, 188b-g, 189a-h, 189j-k, 190a-h, 191a-f, 192a-h, 193a-g, 194a-g, 195a-j, 196s-w, 197a-h, 198a-g, 202a-n, 203a-i, 203l-m, 204a-d, 207a-f, 208a-c, 209a-i, 210a-f, 211a-d (z wył. dz. ew. 520/1), 211f (z wył. dz. ew.520/1), 212a-c, (z wył. dz. ew. 521/1), 213h-n (z wył. dz. ew. 522/1), 213o (z wył. dz. ew. 522/1), 213p (z wył. dz. ew. 522/1), 214a- d, 215a-c, 216a-c, 217a, 218a, 219a-b, 220a, 221a-b, 222a-b, 223a-b, 224a, 225a-b, 226a-d, 227a-b, 228a-d, 229a-d, 229m, 230d, 230h-i, 230k-r, 231a-d, 232a, 233a, 234a, 235a, 236a-n, 237a-i, 238a-d, 239a-j, 240a-c, 240Pa-b, 241a, 242a-b, 243a-b, 244a-c, 245a-d, 246a-b, 247a-j, 248a-c, 248g-s, 249b, 251h, 251Pc, 255a-g, 256a- f, 257a-m, 264a-j, 265h, 265k, 267a-c, 268a-c oraz dz. ewid. nr 450/1, 450/2, 451/1 i 451/2 obr. ewid.

Grzegorzewice jedn. ewid. Waśniów

b)
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3Ochrona krajobrazowaOddziały - 2k-m, 2Pa-k, 4Ai-j, 4ASa-b, 5b, 8a (tylko dz. ew. 8/1), 8Aa-c, 8Af, 8Ah-z, 8Aax-dx, 8Pp, 8Sc-i, 8Sp, 9a (tylko dz. ew. 9/1), 11a-d, 11Pa-z, 11Pax-lx, 12b, 12k, 12Pa, 13Pa-f, 14c, 14Pa-h, 19c, 19h-k, 19o, 20Pa-z, 20Pax-zx, 20Pay-hy, 23Pb, 23Pd, 24Pa-b, 26f-g, 26i (tylko dz. ew. 26/4), 26k, 26o (tylko dz. ew. 26/5) 26Pa-c, 30Pa-z, 30Pax-mx, 30Pox-sx, 36Pa-b, 39Pa-g, 39Sa-c, 40Pa, 41Pa-d, 42Pa-f, 42Sa, 43Pa, 44Pa-p, 45Pa-i, 45a (tylko dz. ew. 45/4, 45/5, 45/6, 4313/1, 4313/2, 4313/3), 45b (tylko dz. ew. 4043/1, 4044/1), 45c (tylko dz. ew. 45/8, 45/9), 45j (tylko dz. ew. 2948/2213), 45k (tylko dz. ew. 4052/1), 45l (tylko dz. ew. 4049/1, 4050/1), 54h, 54o, 56Pa, 56Pc-i,57Pa, 59Pa-c, 60Pa-b, 60Pd-f, 61Pa-f, 62Pa- l, 62c (tylko dz. ew. 62/3), 62g (tylko dz. ew. 62/5, 4316/1), 63f (tylko dz. ew. 4336/1), 63h-k, 63r-w, 64h-l, 64r-z, 64ax-bx, 64Pa, 71Pa, 72Pa-d, 80d-n, 115i, 115k, 115n, 115bx (z wyłączeniem dz. ewid. nr 2039/1), 115Pb- c, 115Sa-b, 119l, 147c (tylko dz. ew. 380/4, 380/7, 380/9), 148a, 148i-j, 148o-r, 148t (tylko dz. ew. 379/1, 379/2, 379/5), 148Sa-b, 173d (tylko dz.ew.418/4, 418/8), 175Sa- m, 181g-m, 181Sa-b, 185f, 189i, 195k-z, 195ax-fx, 196a- d, 196j-p, 196Sd-i, 196Sm-r, 198Pa-o, 202o, 202Pa-c, 202Sd-g, 203j-k, 211Sa, 211d-f (tylko dz. ew. 520/1), 212c (tylko dz. ew. 521/1), 213a-g, 213n-p (tylko dz. ew. 522/1), 229f-l, 229Sa, 230a-c, 230f-g, 230j, 230Sa-c, 238f-i, 239Pb, 239Pd, 240Pc-z, 240Pax-fx, 240Sa-d, 240Si, 246Pa-z, 246Pax-cx, 246Sa-b, 248Pa, 248Pc, 248Pk, 249Pa-c, 251Pa, 251Pd-h259,5606
c)
w wierszu "Razem" w kolumnie "Powierzchnia ogółem w ha" wartość otrzymuje brzmienie: "7694,6818";
3)
w załączniku nr 5 "Ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach":
a)
w pkt I "Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych", w tabeli uchyla się lp. 2,
b)
w pkt II "Miejsca udostępniane w celach turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych", w tabeli:
w lp. 1 kolumna "Miejsca udostępniane" otrzymuje brzmienie: "Obszar zabytkowego zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu w oddziałach - 115bx (z wyłączeniem dz. ewid. 2039/1), 115cx, 115Pb-c",
uchyla się lp. 7.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 2 i 3 z mocą od dnia 2 lutego 2022 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).