Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 10, 67 i 94) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w pkt IV "Zagrożenia zewnętrzne potencjalne":
a) w lp. 3 w kolumnie 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Współpraca pomiędzy SPN i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - RZGW Gdańsk w zakresie planowanych działań związanych z gospodarowaniem wodą powierzchniową. Dotyczy to również prac utrzymaniowych i konserwacyjnych w obrębie istniejącej infrastruktury melioracji wodnych.",

b) w lp. 9 w kolumnie 3:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych.",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3. Prewencyjne zmniejszanie liczebności populacji dzika.";

2) w załączniku nr 2:
a) w pkt II "Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną":
w lit. A "W ekosystemach leśnych" w lp. 4 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Rozluźnianie wtórnych, wytworzonych z samosiewów, drzewostanów, do uzyskania 50% - 60% zwarcia koron drzew, na powierzchni torfowisk w przeszłości eksploatowanych górniczo lub rolniczo z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna na gruncie.",

w lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych" lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.1. Usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień oraz usuwanie odrostów z powierzchni odtworzonych i ekstensywnie użytkowanych kompleksów torfowiskowo-łąkowych z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna.Na wszystkich powierzchniach ekstensywnie użytkowanych kośnie; około 1500 haObwody Ochronne:

Smołdzino, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rowy

2. Usuwanie niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień z powierzchni mszarów kępowych typu Erico-Sphagnetum i zbiorowisk regeneracyjnych torfowisk mszarnych z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewnaNa powierzchniach torfowisk mszarnychOddziały:

46Aa; 46Ab; 46Ad; 46Af; 46Ah; 46 Ai; 46Aj; 46A1; 46Ak; 46Ao; 46Ap; 46Ar; 46Ba; 46Bc; 46Bi; 59o; 59t; 60p; 65An; 80y; 80z; 83t"

b) w pkt III "Inne":
w lp. 5 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Utrzymanie i modernizacja systemu melioracji podstawowej do potrzeb ochrony przyrody na obszarze użytkowanych łąk i pastwisk przez: przekierowanie wód zbieranych w kanale C9 do przepompowni w Przybyninie, usuwanie zakrzaczeń (odrostów), wykaszanie roślinności na skarpach, poboczach i w dnie, usuwaniu zatorów i przetamowań oraz usuwanie namułów wraz z rozplantowaniem na rowach i kanałach: także na ciekach przejmujących wody melioracyjne w przypadkach zahamowania ich swobodnego przepływu powodującego wystąpienie niebezpieczeństwa powodziowego (Łeba, Łupawa, Pustynka, Brodnica-Wierzchocino, Wysoka, Broda-Osieki, Grabownica, Błotnica) - zadanie wykonywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW Gdańsk",

lp. 11 otrzymuje brzmienie:
"11.Ochrona przed presją turystyczną:
1) budowa/remont punktów informacyjno-dydaktycznych, kładek, mostków, wygrodzeń, schodów, ławek/stołów, wiat, koszy, drogowskazów, stojaków na rowery, witaczy, tablic, itp.;l) Według potrzeb;1) obwody ochronne: Rowy, Kluki, Żarnowska,

Smołdziński Las, Smołdzino, Rąbka;

2) remont wież widokowych przy ścieżkach edukacyjnych "Gardnieńskie Lęgi" i "Klucki Las";2) 2 wieże;2) obwody ochronne: Rowy, Kluki;
3) odbudowa/remont wież i platform przy szlakach turystycznych;3) według potrzeb;3) obwody ochronne: Rąbka, Rowy, Kluki, Smołdziński Las, Smołdzino;
4) budowa/remont pomostów;4) według potrzeb;4) jeziora: Gardno, Łebsko, Dołgie Małe, Dołgie Wielkie, rzeka Łupawa, Wielkie Bagno;
5) budowa wieży widokowej.5) 1 wieża.5) Obwód Ochronny Rowy: jezioro Gardno."
lp. 14 otrzymuje brzmienie:
"14.Uzupełnienie bazy edukacyjnej przez rozbudowę, przebudowę, modernizację i remont budynku w Rąbce wraz z adaptacją otoczenia1 obiektRąbka"
lp. 19 otrzymuje brzmienie:
"19.1. Remont, przebudowa, rozbudowa parkingów w Rąbce (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z dojazdami i wyjazdami z parkingów).1) 2 obiekty;1) Obwód Ochronny Rąbka;
2. Budowa parkingu w Czołpinie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z dojazdami i wyjazdami z parkingu).2) 1 obiekt.2) Obwód Ochronny Smołdziński Las."
w lp. 28 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"Do 27 sztuk rocznie",

dodaje się lp. 31 i 32 w brzmieniu:
"31.Wykupy gruntów obcych w celu ochrony krajobrazu, zachowania funkcji gruntów rolnych i leśnych, promocji tradycyjnych form użytkowania gruntów rolnych z uwzględnieniem programów rolno-środowiskowych, przywracania stosunków wodnych właściwych do osiągnięcia celów ochrony przyrodyWedług potrzeb i możliwościCały obszar SPN - grunty obce
32.Wyznaczenie miejsca do wodowania łodzi1 obiektJezioro Łebsko w Obwodzie Ochronnym Żarnowska"
3) w załączniku nr 3 w pkt I "Obszary objęte ochroną czynną" w lit. B "Ochrona czynna gatunków/zwierząt":
a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.Troć wędrowna (Salmo trutta trutta), łosoś (Salmo salar)Wzmocnienie populacji poprzez wykonanie zarybienia materiałem zarybieniowym pochodzącym z ikry tarlaków pozyskanych w jeziorze Łebsko dla rzeki Łeby i w jeziorze Gardno dla rzeki Łupawy1. Pozyskanie ikry w ramach restytucji gatunków zgodnie z programem Zespołu ds. Zarybiania przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w wymiarze:

1) łosoś atlantycki - do 500 kg/rok;

2) troć wędrowna - do 1200 kg/rok.

2. Zarybienia w zlewniach jezior: Łebsko i Gardno zgodnie z planem Zespołu ds. Zarybiania przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Utrzymanie tras migracji wolnych od zagrożeń1. Podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia tras migracji obu gatunków w górę rzek, do miejsc naturalnego tarła.

2. Zachowanie miejsc wolnych od narzędzi połowowych przez cały rok na jeziorze Gardno o szerokości - co najmniej 50 m i na jeziorze Łebsko - co najmniej 150 m."

b) dodaje się lp. 8 w brzmieniu:
"8.Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)Ochrona nadmorskiej, lęgowej populacji gatunku1. Zabezpieczenie gniazd koszami ochronnymi w obwodach ochronnych: Rowy, Smołdziński Las, Rąbka.

2. Monitorowanie stanu populacji poprzez obrączkowanie osobników."

4) w załączniku nr 5:
a) w pkt II "Miejsca udostępniane w celach edukacyjno-turystycznych":
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
"7.Kompleks Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie; oddział: 20Aox200"
dodaje się lp. 27 w brzmieniu:
"27.Obszar SPN - uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego"Jednorazowo 1 grupa do 30 osób"
b) w pkt III "Miejsca udostępniane w celach turystyczno-rekreacyjnych":
w lp. 1 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Parking, Obwód Ochronny Rąbka; oddział: 2Ar, 2gy",

lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.Parking, Obwód Ochronny Smołdziński Las; oddział: 21sx, 21wx1100"
w lp. 23 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Odcinek strefy przybrzeżnej jeziora Gardno, Obwód Ochronny Rowy; oddział 143p",

dodaje się lp. 29 w brzmieniu:
"29.Odcinek strefy przybrzeżnej jeziora Łebsko, Obwód Ochronny Żarnowska, oddział 36At40"
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).