Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2019.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego na rok 2019

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego na rok 2019 (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 73) w załączniku nr 2 w lit. A. "W ekosystemach leśnych" w tabeli lp. 9 otrzymuje brzmienie:
"9Podsadzenia gatunków właściwych leśnym zbiorowiskom naturalnej roślinności potencjalnej (dolesienia luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia)3,76 haOddziały - 17j, 18f, 32t, 37ox, 54a,

77m, 78f, 158j, 169b, c, 184ox, 188j, 204a, 214a, 305b"

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).