Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.";

2)
w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Miejsca udostępniane w celach naukowych,

"edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach",

b)
dodaje się pkt IV w brzmieniu:

"IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsca udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Park Zamkowy (oddziały: 17i, 18o, 18p, 18t, 18w, 18t, 18w, 24a, 24b, 24d, 24f-i)200"
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).