Dz.Urz.MŚ.2018.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 11) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt II "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną" w lit. A "W ekosystemach leśnych":
a) w lp. 3 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Usuwanie części drzew opanowanych przez owady (przede wszystkim przez kornika ostrozębnego (Ips acuminatus) wraz ze zrębkowaniem albo spalaniem zasiedlonych części drzew lub grzyby, których masowe występowanie zagraża trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w szczególności w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia",

b) w lp. 10 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"879 sztuk",

c) w lp. 32 w kolumnie 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obręb Ochronny Laski, oddziały: 107c, 111Ag, 182, 255a, b, 255Aa, 255Bb, 260j.";

2) w pkt III "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej":
a) w lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych" lp. 6 otrzymuje brzmienie:
"6.1. Koszenie łąk na obszarze projektu Life12 NAT/PL/000084 "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska".około 26,5 ha Obszar Ochrony Krajobrazowej Brochów
2. Koszenie łąk, które w poprzednich latach były koszone w ramach projektu Life 12 NAT/PL/000084 "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" jako utrzymanie skutków projektu.około 50 haObszar Ochrony Krajobrazowej Brochów"
b) w lit. D "Inne" dodaje się lp. 39 w brzmieniu:
"39.Wykonanie dwóch kancelarii wolnostojących niezwiązanych trwale z gruntem z płyt warstwowych w leśnictwach Lipków i Rybitew2 obiekty1. Obręb ochronny Laski - wieś Koczargi Stare - działka nr 9.

2. Obręb ochronny Kromnów - wieś Rybitew - działka nr 182."

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. poz. 96).