Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 12 oraz z 2017 r. poz. 64) w załączniku nr 2 w pkt 11 "Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej":
1) w lit. A "W ekosystemach leśnych" w tabeli:
a) w lp. 1 kolumna czwarta "Lokalizacja" otrzymuje brzmienie:

"1/24c, 1/25a, 1/25g, 1/,36a, 1/36b, 1/36d, 1/37b, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/49c, 1/50d, 1/51a, 1/54b, 1/56b, 1/58b, 1/58f, 1/59a, 1/59c, 1/61c, 1/61h, 1/69f, 1/75d, 1/78a, 1/79c, 1/79d, 1/80a, 1/81a, 1/81b, 1/81c, 1/83c, 1/84a, 1/85b, 1/85f, 1/90a, 2/57a, 2/57b, 2/125c, 2/167c, 2/168c, 2/169b, 2/169c, 2/170a, 2/170c, 2/170d, 2/181a, 2/181b, 2/182c, 2/191a, 2/193a, 2/200d, 2/203a, 2/ 208d, 2/209c",

b) w lp. 2 kolumna czwarta "Lokalizacja" otrzymuje brzmienie:

"1/36a, 1/36b, 1/36d, 1/37b, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/51a, 1/58b, 1/58f, 1/61c, 1/61h, 1/78a, 1/79d, 1/81c, 1/83c, 1/84a, 1/85f, 2/168c, 2/169b, 2/170a",

c) lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4Usuwanie konkurencyjnej roślinności zielnej i drzewiastej na uprawach sztucznych w przebudowywanych drzewostanachOkoło 90 ha rocznieObszar Parku
d) lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki oraz utylizacja usuniętych siatekOkoło 4,1 km w 2016 r., łącznie około 30 km w 2017 r. i 2018 r.Obwody ochronne - Tarnawa, Górny San, Suche Rzeki, Caryńskie i Osada
e) w lp. 12 kolumna trzecia "Rozmiar" otrzymuje brzmienie:

"Około 3 km rocznie (według potrzeb)",

f) lp. 15 otrzymuje brzmienie:
15Usuwanie drzew i krzewów z poboczy drógWedług potrzebCały obszar Parku
g) lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16Oczyszczenie rowów drogi leśnej z namułówWedług potrzebCały obszar Parku
h) w lp. 17 kolumna czwarta "Lokalizacja" otrzymuje brzmienie:

"Obwody ochronne Górny San i Moczarne, Caryńskie",

i) po lp. 18 dodaje się lp. 19 w brzmieniu:
19Budowa składnicy drewna pozyskiwanego przy przebudowie drzewostanów1 składnicaObwód ochronny Caryńskie
2) w lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych" w tabeli:
a) lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6Usunięcie drzew i krzewów zapobiegające sukcesji wtórnej łąk i pastwiskOkoło 30 ha1/133b, 1/133n, 1/180d, 1/181o, 1/185f, 1/185m, 1/187f, 1/217h, 1/245i, 1/249b, 1/249i, 1/255l, 1/256n, 1/258i, 1/263m, 1/264g, 1/264h, 1/269p, 1/270b, 1/271g, 1/271h, 2/272h, 1/273i, 1/273z. 1/132d, 1/132n, 1/181c, 1/182b, 1/182f, 1/217g, 2/86j, 2/86p oraz na pozostałych powierzchniach użytkowanych kośnie, kośno-pastwiskowo oraz pastwiskowo
b) w lp. 8 kolumna druga "Rodzaj zadań ochronnych" otrzymuje brzmienie:

"Ekstensywne nawożenie łąk obornikiem pochodzącym z hodowli konia huculskiego w Wołosatem - naprzemiennie, na łąkach świeżych, w oddziałach użytkowanych kośnie i kośno-pastwiskowo";

3) w lit. C "W ekosystemach wodnych" w lp. 1 w kolumnie drugiej "Rodzaj zadań ochronnych" pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Monitoring rozlewisk tworzonych przez bobry (Castor fiber).";

4) w lit. E "Inne według specyfiki Parku":
a) w lp. 20 kolumna druga "Rodzaj zadań ochronnych" otrzymuje brzmienie:

"Remont i zabezpieczenie środkami do konserwacji drewna elementów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej wykonanych z drewna z jednoczesnym zabezpieczeniem gleb i roślinności",

b) w lp. 22 kolumna druga "Rodzaj zadań ochronnych" otrzymuje brzmienie:

"Konserwacja i wymiana zniszczonych urządzeń służących udostępnianiu edukacyjnemu i turystycznemu (szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze):

1) znaki standardowe,

2) tyczki kierunkowe,

3) tablice,

4) drogowskazy,

5) zabezpieczenia ochronne

6) ławki i ławostoły.",

c) lp. 23 otrzymuje brzmienie:
23Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych przez ich koszenie oraz usuwanie odrastających drzew i krzewówWedług potrzebObszar Parku
d) w lp. 27 kolumna trzecia "Rozmiar" otrzymuje brzmienie:

"134 ha, wielokrotnie w ciągu roku na długości 140 km (według potrzeb)",

e) w lp. 31 kolumna druga "Rodzaj zadań ochronnych" otrzymuje brzemiennie:

"Koszenie, odkrzaczanie, porządkowanie otoczenia wokół obiektów turystycznych i edukacyjnych - parkingów, wiat, terenowych stacji edukacji ekologicznej, terenów zielonych w osiedlach w obszarze Parku, remonty nawierzchni parkingów.",

f) lp. 33 otrzymuje brzmienie:
33Rozbudowa pola namiotowego w Bereżkach i poprawa jego technicznego wyposażenia oraz niwelacja nierówności terenu w miejscach przeznaczonych do rozbijania namiotów wraz z uporządkowaniem1, 8 haCaryńskie, 2/1c, 2/1d, 2/1g, 2/1i
g) w lp. 34 kolumna druga "Rodzaj zadań ochronnych" otrzymuje brzmienie:

"Likwidacja obiektu po dawnym hoteliku "Pod Tarnicą" w Wołosatem, jako stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa oraz elementu dysharmonizującego krajobraz wraz z wykonaniem miejsc postojowych",

h) lp. 44 otrzymuje brzmienie:
44Ograniczanie liczebności populacji dzika (Sus scrofa)Do 0,1

osobnika/km2

Obszar ochrony czynnej
i) po lp. 44 dodaje się lp. 45-47 w brzmieniu:
45Budowa suchej toalety typu alpejskiego1 obiekt2/191c
46Przebudowa i zagospodarowanie wokół obiektów Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem1 obiektObwód Ochronny Wołosate
47Zagospodarowanie terenu wokół Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem1 obiektObwód Ochronny Wołosate
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).