Dz.Urz.MŚ.2018.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 13), w załączniku nr 2 w pkt 11 "Na obszarach objętych ochroną czynną" w lit. B "W nieleśnych ekosystemach lądowych" w tabeli w lp. 13 wprowadza się następujące zmiany:
1) w kolumnie drugiej po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) koszenie od dnia 1 lipca do dnia 15 listopada w przypadku wystąpienia suszy, tj. przy poziomie wody gruntowej poniżej 10 cm poniżej poziomu gruntu, utrzymującym się przez okres co najmniej 3 tygodni;";

2) w kolumnie czwartej pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30. Obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr: 14, 42, 43, 44, 48, 53, 55, 60, 61, 67, 80, 81, 83, 84, 119, 123, 127, 151, 152, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 206, 219, 224, 225, 239, 251, 261, 262, 266, 445, 497, 501, 504, 506, 508, 515, 519, 520, 522, 576, 642, 644, 657, 689, 749, 750, 751, 778, 792, 793, 794, 866, 867, 870, 871, 884, 885, 886, 930, 935, 936, 971, 974, 980, 983, 985, 1017, 1026, 1029, 1048, 1051, 1059, 1067, 1073, 1095, 1096, 1124, 1147, 1148, 1155, 1156, 1189, 1214, 1221, 1228, 1237, 1250, 1251, 1261, 1267, 1268, 1269, 1270, 1275, 1276, 1281, 1284, 1320, 1321, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1333, 1335, 1339, 1341, 1344, 1402, 1403, 1410, 1422, 1423, 1464, 1465, 1469, 1470, 1473, 1474, 1479, 1480, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1562, 1759, 1760, 1761, 1769, 1770, 2099, 2289, 2290, 2358, 2653, 2655, 2659, 2660, 2996, 3054, 3055, 3060, 3062, 3063, 3066, 3240, 3251, 1089/2, 1090/2, 201/2, 207/1, 786/1.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).