Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2018.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 17 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. poz. 17 oraz z 2018 r. poz. 10 i 15) karta KT-43 "WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KT - 43

WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego

1. Opis ogólny.

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 "Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych" oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 "Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej". Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym.

2. Wymagania szczegółowe:

- konstrukcja ubrania specjalnego oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 469, konstrukcja oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych kurtki lekkiej wchodzącej w skład ubrania specjalnego powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 15614,

- kurtka lekka ubrania specjalnego i kurtka ubrania specjalnego powinny mieć taką samą długość,

- oznakowanie wszystkich elementów ubrania specjalnego powinno spełniać wymagania określone w normach właściwych dla poszczególnych elementów,

- konstrukcja wszystkich elementów ubrania specjalnego powinna być ergonomiczna aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów, właściwą ochronę przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi oraz odpowiednią wentylację,

- ubranie powinno posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Wzór ubrania specjalnego zgodnego z normą PN-EN 469

grafika

Rys. 1 Widok kurtki z przodu

grafika

Rys. 2 Widok kurtki z tyłu

grafika

Rys. 3 Widok spodni z przodu

grafika

Rys. 4 Widok spodni z tyłu

Wzór kurtki lekkiej ubrania specjalnego zgodnego z normą PN-EN 15614

grafika

Rys. 5 Widok kurtki lekkiej z przodu

grafika

Rys. 6 Widok kurtki lekkiej z tyłu

Cechy techniczne i jakościowe

Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

a) ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia,

b) wytrzymałością na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego,

c) odpornością na ciepło - minimalną kurczliwością,

d) wytrzymałością na rozciąganie,

e) wytrzymałością na rozdzieranie,

f) stabilnością wymiarów w procesie konserwacji,

g) nie zwilżalnością i odpornością na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych,

h) odpornością na przemakanie tylko materiały konstrukcyjne kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469.