Dz.Urz.KGPSP.2018.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. poz. 17 oraz z 2018 r. poz. 10) w karcie KT-43 "WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego" rysunki nr 1, 2, 5 i 6 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

grafika

Rys. 1 Widok kurtki z przodu

grafika

Rys. 2 Widok kurtki z tyłu

grafika

Rys. 5 Widok kurtki lekkiej z przodu

grafika

Rys. 6 Widok kurtki lekkiej z tyłu