Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2018.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (Dz. Urz. MNiSW poz. 69, z 2016 r. poz. 48 oraz z 2017 r. poz. 68) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wyznacza się Wiesława Majosa - naczelnika Wydziału Infrastruktury Informatycznej w Biurze Dyrektora Generalnego, do pełnienia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcji pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.