Zmiana zarządzenia w sprawie wypożyczania materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2022.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wypożyczania materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wypożyczania materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych w § 9 uchyla się ust. 2 i 3.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.