Dz.Urz.KGSG.2018.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące z funkcjonariuszami Straży Granicznej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe

Na podstawie art. 39c ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 75 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące z funkcjonariuszami Straży Granicznej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe (Dz. Urz. KGSG poz. 61 oraz z 2016 r. poz. 68) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić pracownicy Straży Granicznej oraz osoby spoza Straży Granicznej posiadające dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pracownicy Straży Granicznej mogą prowadzić zajęcia, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem zajęć ze strzelania z broni palnej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.