Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 240, z późn. zm. 2 ) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadza się możliwość wykonywania pracy zdalnej dla pracowników oraz osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanych dalej "pracownikami" do dnia wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 255.
2 Zmiany tekstu zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 248, 261 oraz z 2021 r. poz. 5, 13 i 15.