Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158 oraz z 2019 r. poz. 4 i 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) należności za przygotowanie koreferatów do wniosków o wydanie opinii przez komisję, o której mowa w § 1 pkt 1;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) należności za przygotowanie ekspertyz do wniosków o wydanie opinii przez komisję, o której mowa w § 1 pkt 1a;",

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) należności za przygotowanie ekspertyz oraz innych dokumentów specjalistycznych dla potrzeb organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1 pkt 1a i 4.";

2) użyty w § 5 w ust. 1, 2, 3 i 6, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "koreferat" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "koreferat albo ekspertyza do wniosku o wydanie opinii";
3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyboru podmiotu, który przygotuje ekspertyzę albo inny dokument specjalistyczny dla potrzeb organu opiniodawczego i doradczego Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dokonują:

1) w przypadku komisji, o której mowa w § 1 pkt 1a - Przewodniczący tej komisji;

2) w przypadku organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1 pkt 4 - te organy.",

b) użyty w ust. 2 i 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "ekspertyza" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "ekspertyza albo inny dokument specjalistyczny",
c) użyte w ust. 3 wyrazy "pkt 4" zastępuje się wyrazami "pkt 1a i 4".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.