Dz.Urz.WUG.2019.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158 oraz z 2019 r. poz. 4) w § 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3aa w brzmieniu:

"3aa) zespołów do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.