Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2018.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Agencji Atomistyki instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Agencji Atomistyki instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. PAA poz. 5) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.