Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. MEN poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) klasa 002 otrzymuje brzmienie:
002Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli (OKDN)pozostałe klasy z obszaru OKDN: 6027
2) klasy 0151-0157 otrzymują brzmienie:
0151Przekazywanie dokumentacji na stan archiwum zakładowegoAw tym doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania

z dokumentacją, wyznaczanie terminów przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz ewidencja przechowywanej dokumentacji

0152Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji w archiwum zakładowymB5w tym zezwolenia, karty lub rejestry udostępniania i wypożyczania akt
0153Kwerendy archiwalneB10
0154Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz dokumentacji niearchiwalnej do innych podmiotówAw tym przedsięwzięcia realizowane zgodnie z zasadą proweniencji zespołowej akt w celu scalenia rozproszonych zespołów archiwalnych
0155Brakowanie dokumentacji niearchiwalnejAw tym korespondencja w zakresie ekspertyz archiwalnych
0156Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowymA
0157Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowymB10
3) usuwa się klasę 0158;
4) klasa 017 otrzymuje brzmienie:
017Ochrona informacji niejawnych
5) klasy 0170-0178 otrzymują brzmienie:
0170Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, własne akty prawne i procedury dotyczące zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnychA
0171Stan zabezpieczenia informacji niejawnychBE10
0172Nadawanie, zmiana i znoszenie klauzuli tajnościBE10
0173Udostępnianie informacji z zakresu ochrony informacji niejawnychB5
0174Niejawne sieci i systemy informatyczneB10
0175Rejestr dzienników ewidencji i teczekB10
0176Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawnościB10przy czym okres przechowywania jest liczony od dnia rozliczenia dziennika
0177Urządzenia ewidencyjne z zakresu informacji niejawnychB10inne niż w klasach 0175 i 0176, w tym rejestry przesyłek
0178Materiały niejawne przesyłane w celu informacyjnymB3m.in. biuletyny, notatki informacyjne, szyfrogramy, pisma przesyłane do wiadomości oraz pisma, do których Ministerstwo nie zgłasza uwag, przy czym materiały z klauzulą "do rąk własnych" oraz "po wykorzystaniu zniszczyć" stanowią kategorię Bc
6) usuwa się klasę 0179;
7) klasa 018 otrzymuje brzmienie:
018Ochrona informacji ustawowo chronionych innych niż niejawnesprawy dotyczące m.in. ochrony danych osobowych, praw autorskich, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, tajemnicy adwokackiej
8) klasy 0180-0182 otrzymują brzmienie:
0180Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, własne akty prawne i procedury dotyczące zagadnień z zakresu ochrony informacji ustawowo chronionych innych niż niejawneA
0181Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacjiB10w tym rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i inne rejestry
0182Incydenty i naruszenia bezpieczeństwa informacjiBE10
9) po klasie 0182 dodaje się klasy 0183 i 0184 w brzmieniu:
0183Opiniowanie projektów aktów prawnych, umów i innych dokumentów dotyczących danych osobowychB5w tym opinie inspektora ochrony danych, których administratorem jest Minister Edukacji Narodowej
0184Realizacja praw osób, których dane osobowe dotycząB5
10) klasa 019 otrzymuje brzmienie:
019Dostęp do informacji publicznej
11) po klasie 019 dodaje się klasy 0190-0192 w brzmieniu:
0190Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, własne akty prawne i procedury dotyczące zagadnień z zakresu udostępniania informacji publicznejA
0191Udostępnianie informacji publicznejBE10
0192Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji PublicznejBE10nie dotyczy obsługi Biuletynu Informacji Publicznej od strony informatycznej
12) klasa 040 otrzymuje brzmienie:
040Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, własne akty prawne i procedury dotyczące zagadnień z zakresu informatyzacji MinisterstwaA
13) klasa 0423 otrzymuje brzmienie:
0423Zabezpieczenia kryptograficzne oprogramowania i systemówAłączność niejawną kwalifikuje się do kategorii B10 i klasyfikuje przy klasie 0174
14) klasa 044 otrzymuje brzmienie:
044Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychBE10
15) po klasie 055 dodaje się klasę 056 w brzmieniu:
056Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu sięB5m.in. korespondencja dotycząca zapewnienia tłumacza języka migowego, skorzystania z usługi wideotłumacza
16) klasa 06 otrzymuje brzmienie:
06DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCYJNA
17) klasa 060 otrzymuje brzmienie:
060Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, własne akty prawne i procedury dotyczące działalności informacyjnej i promocyjnejA
18) klasy 064 i 065 otrzymują brzmienie:
064Zbiór zaproszeń, życzeń, podziękowań, kondolencji, itp.BE5inne niż związane z załatwianiem określonej sprawy
065Realizacja programów, audycji edukacyjnych z ośrodkami telewizyjnymi i radiowymiBE10m.in. umowy, porozumienia
19) usuwa się klasę 066;
20) po klasie 0923 dodaje się klasę 0924 w brzmieniu:
0924Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowychBE10
21) klasa 1103 otrzymuje brzmienie:
1103Oferty pracy niezwiązane z ogłoszonymi naboramiB2przy czym CV, list motywacyjny, zaświadczenia oraz inne załączniki ze względu na wymogi ochrony danych osobowych kwalifikuje się do kategorii Bc
22) klasy 1155 i 1156 otrzymują brzmienie:
1155Postępowanie dyscyplinarneB*)*) okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa; materiały dotyczące posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej klasyfikuje się przy klasie 001
1156Polityka urzędu w zakresie etyki, równouprawnienia oraz mobbinguBE10np. pisma, ankiety, zestawienia

o charakterze informacyjnym; materiały dotyczące prac komisyjnych klasyfikuje się przy klasie 001

23) klasa 1170 otrzymuje brzmienie:
1170Postępowanie w sprawie dostępu do informacji niejawnychBE20m.in. akta postępowań sprawdzających, materiały dotyczące naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
24) po klasie 1171 dodaje się klasę 1172 w brzmieniu:
1172Upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"B10okres przechowywania upoważnień liczy się od dnia utraty ich ważności
25) klasy 120 i 121 otrzymują brzmienie:
120Akta osobowe osób zatrudnionychBE10dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę; jeśli akta osobowe

prowadzone są w formie elektronicznej, to ich archiwizacja odbywa się również w formie elektronicznej, przy czym dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeżeli pracodawca nie złożył raportu informacyjnego, kwalifikuje się do kategorii BE50

121Pomoce ewidencyjne do akt osobowychBE10dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę; jeśli akta osobowe prowadzone są w formie elektronicznej, to ich archiwizacja odbywa się również w formie elektronicznej, przy czym dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeżeli pracodawca nie złożył raportu informacyjnego, kwalifikuje się do kategorii BE50
26) klasy 2540 i 2541 otrzymują brzmienie:
2540Planowanie obronneAw tym dokumentacja z zakresu przygotowania Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz materiały dotyczące realizacji zadania operacyjnego
2541Wykonywanie zadań obronnychBE10w tym dokumentacja z zakresu pełnienia roli państwa-gospodarza (HNS), materiały dotyczące Programu Mobilizacji Gospodarki
27) klasa 2552 otrzymuje brzmienie:
2552Procedury i przedsięwzięcia zarządzania kryzysowegoBE10w tym scenariusze działań związane ze zgromadzeniami
28) klasy 3121 i 3122 otrzymują brzmienie:
3121Listy płacB10listy płac dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeżeli pracodawca nie złożył raportu informacyjnego, kwalifikuje się do kategorii B50
3122Karty zasiłkowe i wynagrodzeńB10listy płac dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeżeli pracodawca nie złożył raportu informacyjnego, kwalifikuje się do kategorii B50
29) klasa 342 otrzymuje brzmienie:
342Naruszenie przepisów w zakresie dyscypliny finansów publicznychBE10m.in. wyjaśnienia, opinie, stanowiska; przy czym materiały dotyczące posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej klasyfikuje się przy klasie 001
30) klasa 4011 otrzymuje brzmienie:
4011Wyjaśnienia, stanowiska, opinie

w zakresie podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz dodatkowych umiejętności zawodowych

BE5
31) klasa 4016 otrzymuje brzmienie:
4016Wyjaśnienia, stanowiska, opinie

w sprawie organizacji pracy przedszkoli, szkół, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz centrów kształcenia zawodowego

B5
32) klasa 402 otrzymuje brzmienie:
402Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji oświaty publicznej
33) klasy 4020-4027 otrzymują brzmienie:
4020Wyjaśnienia, stanowiska i opinie

w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidowania przedszkoli, szkół

i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

BE5
4021Decyzje i postanowienia wydawane przez Ministra w postępowaniu administracyjnym w zakresie zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnegoA
4022Wyjaśnienia, stanowiska, opinie

w zakresie funkcjonowania przedszkoli

BE5
4023Wyjaśnienia, stanowiska, opinie

w zakresie funkcjonowania szkół,

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w tym szkół dwujęzycznych oraz szkół z oddziałami międzynarodowymi

BE5
4024Wyjaśnienia, stanowiska, opinie

w zakresie funkcjonowania niepublicznych placówek i szkół, w tym szkół dwujęzycznych oraz szkół z oddziałami międzynarodowymi

BE5
4025Wyjaśnienia, stanowiska i opinie

w zakresie tworzenia i zmiany sieci szkół i przedszkoli, ustalania i zmiany obwodów szkół oraz dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli

BE5
4026Wyjaśnienia, stanowiska i opinie

w zakresie przekazywania szkół

i placówek samorządowych do prowadzenia innym podmiotom

BE5
4027Wyjaśnienia, stanowiska i opinie

w zakresie wydawania i zmiany zezwoleń na zakładanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych

BE5
34) usuwa się klasę 4028;
35) po klasie 4037 dodaje się klasy 4038 i 4039 w brzmieniu:
4038Działalność innowacyjna i eksperymentalna szkółA
4039Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie doradztwa zawodowegoBE5
36) klasa 4044 otrzymuje brzmienie:
4044Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasistyBE5
37) klasa 4083 otrzymuje brzmienie:
4083Wyjaśnienia, stanowiska, opinie

w zakresie podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych

BE5
38) klasa 4088 otrzymuje brzmienie:
4088Opracowanie i wydanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ich części w wyniku zlecenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowaniaA
39) po klasie 4215 dodaje się klasy 4216 i 4217 w brzmieniu:
4216Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie staży uczniowskichBE5
4217Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie prognozy zawodówBE5
40) klasa 4220 otrzymuje brzmienie:
4220Akredytacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznegoBE5
41) po klasie 4221 dodaje się klasy 423 i 424 w brzmieniu:
423Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodoweBE5
424Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie funkcjonowania szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego,

placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz centrów kształcenia zawodowego

BE5
42) klasa 462 otrzymuje brzmienie:
462Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego do rozpatrywania odwołańA
43) klasy 6022-6026 otrzymują brzmienie:
6022Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie czasu pracy nauczycieliBE5
6023Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie urlopów nauczycieliBE5
6024Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie oceny pracy nauczycieliBE5
6025Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie stanowisk kierowniczych w szkołach, placówkach i centrach kształcenia zawodowegoBE5
6026Wyjaśnienia, stanowiska, opinie w zakresie uzyskiwania przez nauczycieli prawa do emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnychBE5
44) po klasie 6026 dodaje się klasy 6027 i 6028 w brzmieniu:
6027Wyjaśnienia, interpretacje, opinie w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieliBE5
6028Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pragmatyki nauczycielskiejBE5
45) klasa 6110 otrzymuje brzmienie:
6110Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, własne akty prawne i procedury dotyczące doskonalenia nauczycieli, w tym szkoleń branżowychBE5przy czym w przypadku własnych aktów prawnych i procedur materiały kwalifikuje się do kategorii A
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).