Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2019.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303), w związku z art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 32 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych (Dz. Urz. KRUS z 2018 r. poz. 33), wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 13 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 20 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRUS 2 Informacja o wypłatach świadczeń za ............ kwartał ......... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRUS-10 Informacja o przymusowym dochodzeniu nienależnie pobranych świadczeń w .... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRUS-11 Informacja o potrąceniach podatku dochodowego od świadczeń wypłacanych przez KRUS w ....... kwartale ..... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KRUS-12 Informacja o odsetkach wypłaconych prze KRUS w ...... kwartale ............. r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

KRUS-16 Informacja o nadpłatach świadczeń rolnych w .......... roku

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KRUS - 19Z Informacja o podatku dochodowym i składce na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc ............... r.