Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2018.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) w związku z art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 100) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 49 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych (Dz. Urz. KRUS z 2017 r. poz. 53), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do sporządzania informacji statystycznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się formularze oznaczone symbolami: KRUS-1, KRUS-2, KRUS-3, KRUS-4, KRUS-5, KRUS-6, KRUS-7, KRUS-8, KRUS-8a, KRUS-9, KRUS-10, KRUS-11, KRUS-12, KRUS-13, KRUS-14, KRUS-15, KRUS-16, KRUS-17, KRUS-18, KRUS-19Z, KRUS-ZBG.

2. Formularze, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do zarządzenia.";

2)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3)
uchyla się załącznik nr 21.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1

KRUS-1 Informacja o liczbie płatników składek i ubezpieczonych

grafika