Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 17 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 17/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu pracy (Dz. Urz. CBA z 2008 r. Nr 1, poz. 2) w załączniku w § 46 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Oceny okresowej dokonuje się co roku, a w okresie pierwszych trzech lat pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - co pół roku.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.