Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2015.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 1041 - 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 16 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - jeżeli zaświadczenie lekarskie zostało wystawione w formie papierowej";

2)
§ 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni (zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

3. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.";

3)
załącznik nr 7 do Regulaminu pracy Centrali Kasy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
dodaje się załącznik nr 12 do Regulaminu pracy Centrali Kasy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1.
Zmiana do Regulaminu pracy Centrali Kasy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracownikom Centrali Kasy.
2.
Sposobem podania treści zmiany Regulaminu pracy Centrali Kasy do wiadomości pracowników jest zamieszczenie w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
§  3.
1.
Zobowiązuje się Dyrektorów Biur i Kierujących Zespołami w Centrali Kasy do zapoznania podległych pracowników z treścią zmiany Regulaminu pracy oraz do przekazania podpisanych oświadczeń o zapoznaniu się ze zmianą Regulaminu pracy do Biura Kadr i Szkolenia.
2.
Za dołączenie do akt osobowych oświadczeń, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU

do Regulaminu pracy

Centrali Kasy

____________________________ ______________________________

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)

Stanowisko

____________________________________________________________________

Komórka organizacyjna

_____________________________________________________________

Proszę o udzielenie: urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, urlopu okolicznościowego, urlopu szkoleniowego*

w terminie od dn. __________________ do dn. _________________ w liczbie dni roboczych ________.

_______________________________ ________________________

(potwierdzenie komórki ds. kadr (podpis pracownika)

posiadanych uprawnień urlopowych)

________________________________ ________________________

(podpis osoby obejmującej (akceptacja przełożonego)

zastępstwo na czas nieobecności)

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: przy urlopie okolicznościowym podać uzasadnienie na odwrocie wniosku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD PRACY Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 14 LAT

do Regulaminu pracy

Centrali Kasy

________________________ _____________________________

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)

Stanowisko

_________________________________________________________________________

Komórka organizacyjna

_____________________________________________________________________

Wymiar czasu pracy ___________________

Na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do 14 lat proszę o udzielenie mi zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia*

w godzinach od __________ do ____________ w liczbie godzin _________ w dniu _________.

ALBO

w dniach od ________________ do _______________ w liczbie dni roboczych _________.

UWAGA: Uzupełnić należy tylko jeden wiersz, w zależności od wyboru zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w godzinach albo w dniach. Wyboru dokonuje się tylko raz na rok kalendarzowy przy pierwszym wniosku składanym w danym roku - kolejny wniosek lub wnioski muszą uwzględniać podjętą decyzję co do dni albo godzin.

Jednocześnie oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym drugi z rodziców lub opiekunów dziecka nie korzysta z ww. uprawnienia.

_________________________

(podpis pracownika)

______________________________ _________________________

(potwierdzenie komórki ds. kadr (akceptacja przełożonego)

posiadanych uprawnień urlopowych)

* Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.