Dz.Urz.PKRUS.2018.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Instrukcji w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2017 r. poz. 60), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) W Centrali Kasy na pisemny wniosek Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji, zwanego dalej "BAI", Pierwszy Zastępca Prezesa Kasy powołuje i odwołuje Komisję Oceny Przydatności Składników Majątku poprzez pisemne wskazanie jej składu;";

2) w § 7 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) W Centrali Kasy w przypadku środków trwałych i praw na dobrach niematerialnych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Kasy;";

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Postępowanie likwidacyjne przeprowadza Komisja Likwidacyjna, powoływana poprzez pisemne wskazanie jej składu, w Centrali Kasy na pisemny wiosek Dyrektora BAI przez Pierwszego Zastępcę Prezesa Kasy, a w oddziale regionalnym Kasy przez dyrektora oddziału regionalnego Kasy.";

4) w § 14 w ust. 1 w pkt 5 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

"a) Pierwszemu Zastępcy Prezesa Kasy - w zakresie ŚT i dóbr niematerialnych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych w Centrali Kasy;";

5) w § 15 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"8) w Centrali Kasy, w odniesieniu do ŚT i praw na dobrach niematerialnych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych - podpis Pierwszego Zastępcy Prezesa Kasy;";

6) § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 22. Postępowanie mające na celu sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych przeprowadza Komisja Sprzedaży, powoływana przez pisemne wskazanie jej składu, w Centrali Kasy na pisemny wniosek Dyrektora BAI przez Pierwszego Zastępcę Prezesa Kasy, a w oddziale regionalnym Kasy przez dyrektora oddziału regionalnego Kasy.";

7) § 69 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 69. Postępowanie mające na celu złomowanie zlikwidowanych składników rzeczowych majątku ruchomego przeprowadza Komisja do spraw Złomowania powoływana w Centrali Kasy na pisemny wniosek Dyrektora BAI przez Pierwszego Zastępcę Prezesa Kasy poprzez pisemne wskazanie jej składu, a w oddziale regionalnym przez dyrektora oddziału regionalnego Kasy, poprzez pisemne wskazanie jej składu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.