Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Rodziny i... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2022.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 49 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 51) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do umów i porozumień, na podstawie których następuje przekazanie środków na realizację:

1) programów współfinansowanych z budżetu środków europejskich,

2) programu, o którym mowa w art. 62d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 i 830),

3) ustawowych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4) ustawowych zadań FS

- przepis § 12 stosuje się odpowiednio.

2. Dowodem stanowiącym podstawę zatwierdzenia rozliczenia przekazanych środków przez podmioty uczestniczące w realizacji programów i zadań wymienionych w ust. 1 jest odpowiednio informacja o zatwierdzeniu rozliczenia dotacji lub zatwierdzony wniosek o płatność.";

2)
w § 15 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621)";
3)
w § 16 uchyla się ust. 7.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia