Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2020.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 26 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 30 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz zarządzeniem z dnia 6 lutego 2020 r., w § 43:
1)
w ust. 1 po wyrazach "w postaci papierowej" dodaje się przecinek oraz wyrazy

"z zastrzeżeniem ust. 1a,";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pisma przeznaczone do wysyłki w postaci papierowej, wydane przez Prezesa UKE w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu EZD i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695), tworzy się poprzez wydrukowanie ostatecznie zaakceptowanej wersji pisma przeznaczonego do wysyłki uzyskanego z systemu EZD, którego wydruk odzwierciedla treść tego pisma i zawiera:

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała;

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system EZD.";

3)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1a, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo.";

4)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor Generalny UKE może określić rodzaje pism, których odwzorowania cyfrowe podpisanego odręcznie pisma przeznaczonego do wysyłki włącza się do akt sprawy.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.