Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 10 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 56/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 59) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współpraca z przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej w przeprowadzeniu szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej i członków zespołów spisowych z zakresu inwentaryzacji.";

2)
w § 11:
a)
w ust. 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przeprowadzenie, we współpracy z głównym księgowym, w ramach jego kompetencji, szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej i członków zespołów spisowych z zakresu inwentaryzacji;",

uchyla się pkt 7,
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym, wypełnionych przez zespoły spisowe, arkuszy spisu z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może wyznaczyć zastępcę przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, a także część obowiązków, wskazanych w ust. 1, zlecić do wykonania innemu członkowi komisji inwentaryzacyjnej, nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie.",

c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w przypadku jego nieobecności zastępuje zastępca przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej lub inny wyznaczony przez niego członek komisji inwentaryzacyjnej.";

3)
w § 12 w ust. 1:
a)
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) uczestniczących w czynnościach inwentaryzacyjnych, w tym członków zespołów spisowych;",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

"4a) wydawanie zespołom spisowym czytników kodów kreskowych, ponumerowanych arkuszy spisu z natury za pokwitowaniem - jako druków ścisłego zarachowania, oznakowanych w sposób umożliwiający kontrolę ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczenie ich przy odbiorze dokumentacji inwentaryzacyjnej;

4b) sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentacji inwentaryzacyjnej od zespołów spisowych;";

4)
w § 13:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pobranie, za pokwitowaniem, czytników kodów kreskowych, prawidłowe posługiwanie się nimi oraz terminowe przekazanie ich członkom komisji inwentaryzacyjnej po zakończeniu spisu z natury;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zapoznanie się z obowiązującą w GITD instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział w szkoleniu z zakresu inwentaryzacji, przed jej przeprowadzeniem;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) terminowe przekazanie arkuszy spisu z natury - wypełnionych, anulowanych lub niewykorzystanych - członkom komisji inwentaryzacyjnej;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Liczbę i skład zespołów spisowych ustala przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej spośród pracowników GITD w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik powołany do zespołu spisowego.";

5)
w § 16 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) na arkuszach spisu z natury wypełnianych ręcznie;";

6)
w § 31 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) na każdym arkuszu spisu z natury: określenie nazwy i adresu jednostki inwentaryzowanej, rodzaj inwentaryzacji, kolejny numer arkusza spisu z natury, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie, imiona i nazwiska, a także podpisy członków zespołu spisowego, datę przeprowadzenia spisu z natury, imię i nazwisko oraz podpis pracownika odpowiedzialnego za wycenę majątku wskazanego w danym arkuszu spisu z natury, a także inne osoby obecne przy spisie;

2) w każdej pozycji arkusza spisu z natury: cechy spisywanych składników majątku umożliwiające ich identyfikację (kolejny numer, symbol indeksu/numeru inwentarzowego, nazwę, jednostkę miary, ilość poszczególnych składników stwierdzoną w czasie spisu z natury, cenę jednostkową, wartość, uwagi).";

7)
w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zespoły spisowe, po zakończeniu inwentaryzacji, przekazują członkom komisji inwentaryzacyjnej raporty, wypełnione arkusze spisu z natury oraz niewykorzystane i anulowane arkusze spisu z natury, a także oświadczenia wstępne i końcowe pracowników odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie oraz sprawozdanie z przebiegu spisu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Instrukcji, zawierające informacje o:

1) przebiegu spisu;

2) zabezpieczeniu pomieszczeń i inwentaryzowanych składników;

3) przygotowaniu pól spisowych do inwentaryzacji;

4) ruchu składników w czasie inwentaryzacji.";

8)
uchyla się załącznik nr 2 do Instrukcji inwentaryzacyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.