B.I.LP.2018.8/9.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe"

OB.160.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1.  W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. pn. "Zasady ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 dodaje się litery d-f w brzmieniu:

d) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, z pomieszczeniami przynależnymi lub nie - dla nadleśniczego (wzór umowy nr 4),

e) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, z pomieszczeniami przynależnymi lub nie - dla nadleśniczego (posiadający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal), (wzór umowy nr 5),

f) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi lub nie oraz infrastrukturą towarzyszącą lub nie - dla nadleśniczego (wzór umowy nr 6);

2) § 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

odpłatnie - na podstawie umowy najmu, dotyczącej:

a) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (wzór umowy nr 7),

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (posiadający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal) (wzór umowy nr 8),

c) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi oraz infrastrukturą towarzyszącą lub bez (wzór umowy nr 9);

3) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wzory umów od 1 do 9, o których mowa w § 1, stanowią integralną część niniejszych zasad;

4) § 2 ust. 2 skreśla się;
5) § 3 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Czynsz za budynki gospodarcze i garaże stanowi iloczyn powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i garaży oraz stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżek.

§  2.  We wzorach umów, o których mowa w § 1 "Zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe",
1) pkt 1 lit. a-c:
a) zmienia się opis stron umowy,
b) § 8 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Strony mogą dokonać rozwiązania umowy w każdym czasie, po uprzednim wzajemnym porozumieniu.,

c) w § 8 skreśla się pkt 4 i 5,
d) § 9 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Pracodawca może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych w lokalu i przynależnościach przez Pracownika bez zgody Pracodawcy i bez zawarcia uprzedniej umowy określającej sposób rozliczenia i przywrócenia stanu poprzedniego albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości, uwzględniając stopień zużycia według stanu na dzień opuszczenia lokalu;

2) pkt 2 lit. a-c:
a) zmienia się opis stron umowy.
§  3.  Tekst jednolity "Zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe", uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU

za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

§  1.  Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych udostępniają lokale mieszkalne:
1) bezpłatnie - na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach oraz umowy regulującej korzystanie z bezpłatnego mieszkania, dotyczącej:
a) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (wzór umowy nr 1),
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (posiadający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal), (wzór umowy nr 2),
c) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi oraz infrastrukturą towarzyszącą lub bez (wzór umowy nr 3),
d) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, z pomieszczeniami przynależnymi lub nie - dla nadleśniczego (wzór umowy nr 4),
e) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, z pomieszczeniami przynależnymi lub nie (posiadający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal) - dla nadleśniczego (wzór umowy nr 5),
f) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi lub nie oraz infrastrukturą towarzyszącą lub nie - dla nadleśniczego (wzór umowy nr 6);
2) odpłatnie - na podstawie umowy najmu, dotyczącej:
a) lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (wzór umowy nr 7),
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, z pomieszczeniami przynależnymi lub bez (posiadający własną Księgę Wieczystą na wyodrębniony lokal), (wzór umowy nr 8),
c) budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi oraz infrastrukturą towarzyszącą lub bez (wzór umowy nr 9).
§  2. 
1.  Wzory umów od 1 do 9, o których mowa w § 1, stanowią integralną część niniejszych zasad. (Wzorów umów nie drukujemy - przyp. red.).
2.  Wartość nieodpłatnego świadczenia wynikającego z umów, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się na podstawie stawek czynszu określonych w niniejszych wytycznych, z uwzględnieniem przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.  Wysokość czynszu z tytułu umów najmu, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się na podstawie poniższych zapisów.
§  3. 
1.  Zasady ustalania stawek czynszu, zwane dalej Zasadami, mają zastosowanie do wynajmowanych lokali mieszkalnych, zwanych dalej lokalami oraz do ustalania równowartości nieodpłatnego świadczenia za korzystanie z lokali bezpłatnych, a także pomieszczeń i obiektów przynależnych do tych lokali.
2.  Do kalkulacji stosuje się dwie odrębne stawki bazowe czynszu, uwzględniając podział mieszkań na mieszkania bezpłatne i mieszkania odpłatne, o których mowa w § 1. Dla budynków gospodarczych i dla garaży stawkę czynszu oblicza się analogicznie z podziałem na dwie stawki bazowe.
3.  W przypadkach, gdy w zasobach jednostki pozostało 3 lub mniej mieszkań odpłatnych, dopuszcza się stosowanie jednej stawki bazowej dla całego zasobu mieszkaniowego.
4.  Czynsz za lokal stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżek i zwyżek stawki oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości (w przypadku, gdy podatnikiem jest jednostka organizacyjna PGL LP).
5.  Czynsz za budynki gospodarcze i garaże stanowi iloczyn powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i garaży oraz stawki bazowej opisanej w § 5 ust. 1 wraz z zyskiem opisanym w § 5 ust. 2 po uwzględnieniu obniżek.
§  4. 
1.  Pierwszą kalkulację według niniejszych Zasad i ewentualne wypowiedzenie stawek czynszu należy przeprowadzić, na podstawie kosztów z roku 2017, do dnia 30 września 2018 r., tak aby nowe stawki mogły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.
2.  Stawki bazowe są kalkulowane raz w roku według stanu lokali na dzień 1 stycznia roku sporządzenia kalkulacji, nie później niż do końca pierwszego kwartału, na podstawie kosztów z roku poprzedniego.
3.  Kalkulacja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę zmiany stawki bazowej. Zmiana taka następuje w przypadku, gdy nowo wyliczona stawka bazowa zmienia się o więcej niż 5% w stosunku do stawki dotychczas obowiązującej.
§  5. 
1.  Do kalkulacji stawki bazowej przyjmuje się następujące koszty:

a) amortyzacji - z roku poprzedzającego rok sporządzenia kalkulacji;

b) remontów lokali, w wysokości 1/10 z okresu pełnych 10 lat poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;

c) utrzymania części wspólnych i funduszy remontowych oraz dla lokali wchodzących w skład spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej koszty naliczanego funduszu eksploatacyjnego, w wysokości 1/5 z okresu pełnych 5 lat poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;

d) należytego utrzymania stanu technicznego obiektów (konserwacje, przeglądy itp.) - w wysokości 1/5 z okresu pełnych 5 lat poprzedzających rok sporządzenia kalkulacji;

e) ubezpieczenia - z roku sporządzenia kalkulacji;

f) administrowania - w wysokości 1% od sumy kosztów określonych w pkt a-e.

Koszty zasobu określone w pkt a-e są wyliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danego lokalu.
2.  Stawkę bazową, wyliczoną na podstawie ust. 1, powiększa się o kwotę nie większą niż kwota opowiadającą stopie oprocentowania kredytów WIBOR udzielanych na okres 1 roku (1Y - oznaczenie WIBOR) z dnia poprzedzającego datę ustalenia stawki czynszu (Sm, Sbg, Sg), nie mniej jednak niż 0,1%.
§  6. 
1.  Określone w § 5 ust. 1 pkt a-e koszty dotyczące obiektów i urządzeń wspólnych (np. ogrodzenie, chodnik, studnia) należy dodać do kosztów odnoszących się do lokali, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.
2.  Jeżeli obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust. 1, służą wyłącznie budynkowi gospodarczemu lub wyłącznie garażowi, koszty dotyczące tych obiektów lub urządzeń należy wliczyć do kosztów związanych z danym budynkiem gospodarczym lub garażem.
§  7.  Przy ustalaniu wartości czynszu stosuje się następujący katalog obniżek czynszu w lokalach z zastrzeżeniem, że suma obniżek (K, + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7) nie może być większa niż 0,7.
1) Stan techniczny lokalu, ustalony na podstawie aktualnej okresowej kontroli stanu technicznego (przeprowadzonej w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), (K1):

Standard budynku (lokalu) - budynek w stanie technicznym dobrym od 0-15 % zużycia.

Lp.Klasyfikacja stanu technicznego lokaluProcentowe zużycie lokalu [%]Wskaźnik obniżki czynszu [K1]
1.Dobry0-150,0
2.Zadowalający16-300,1
3.Średni31-500,2
4.Złypowyżej 500,35
2) Brak instalacji (K2):

Standard - lokal wyposażony w odpowiadające warunkom technicznym instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodną, kanalizacyjną.

K2 - 0,15 za brak każdej z instalacji oddzielnie.

3) Wyposażenie lokalu w pomieszczenia (K3):

Standard - lokal wyposażony minimum w kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, WC.

K3 (suma poniższych):

a) za brak łazienki w mieszkaniu - 0,2,
b) za brak WC w mieszkaniu - 0,2,
c) za brak kuchni lub aneksu kuchennego - 0,2.
4) Brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub brak przydomowej oczyszczalni ścieków (K4):

Standard - podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub do oczyszczalni przydomowej.

K4 - za brak ww. rozwiązań - 0,1.

5) Położenie lokalu - wskaźnik obniżki czynszu (K5):

Standard - lokal w budynku jedno- lub dwurodzinnym, jedno- lub dwupiętrowy.

K5 (suma poniższych):

a) położenie lokalu w budynku wielokondygnacyjnym powyżej drugiego piętra, w budynkach bez windy - 0,05,
b) lokal położony w budynku wielorodzinnym - 0,05 (nie dotyczy budynku w zabudowie szeregowej, gdzie każdy segment stanowi osobny budynek (o rodzaju inw. 110).
6) Położenie budynku (K6):

Standard - lokal w budynku położonym w granicach administracyjnych miasta oraz w odległości od 0 do 5 km od centrum miejscowości będącej siedzibą gminy lub od granic miasta, w których znajdują się budynki użyteczności publicznej, tj.: przedszkole, szkoła podstawowa, punkt opieki zdrowotnej.

K6 - powyżej 5 km do 10 km - 0,05,

K6 - powyżej 10 km - 0,10.

7) Kierownik jednostki w szczególnie uzasadnionych przypadkach może ustalić dodatkowy wskaźnik indywidualnej obniżki (K7), niewymieniony w pkt 1-6. Obniżka nie może być większa niż 0,1.
§  8.  Do obniżek czynszu w budynkach gospodarczych i garażach stosuje się odpowiednio § 7 ust. 1.
§  9.  Przy ustalaniu wartości czynszu stosuje się następujący katalog zwyżek czynszu w lokalach.
1) podłączenie do sieci gazowej - ZW1 - 0,05 - standard określony w § 7 ust. 2;
2) bezobsługowe źródło ogrzewania (ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy, kocioł olejowy, sieć zewnętrzna) - ZW2 - 0,05 - standardem jest źródło ogrzewania wymagające obsługi;
3) ciepła woda z sieci zewnętrznej - ZW3 - 0,05 - standardem jest ciepła woda wytwarzana przez użytkownika;
4) wbudowana instalacja klimatyzacji - ZW4 - 0,05 - standardem jest brak instalacji klimatyzacji lub klimatyzacja zainstalowana przez użytkownika.
§  10.  Jeżeli w wyniku wykonanych robót lub na podstawie przeglądu stanu technicznego lokalu, budynku gospodarczego, garażu nastąpi zmiana klasyfikacji stanu technicznego obiektu, należy ten fakt uwzględnić przy najbliższej zmianie czynszu.
§  11.  Kalkulację stawki z uwzględnieniem zniżek i zwyżek, określonych w § 7 i § 9, przeprowadza się w następujący sposób:

Sm = [(Sb + Sb x KA) + (Sb + Sb x KA) x Z] x (1 - K1 - K2 - K3 - K4 - K5 - K6 - K7 + ZW1, + ZW2 + ZW3 + ZW4),

gdzie: Sm - stawka za budynek/lokal mieszkalny,

K1÷K7-jak w § 7,

ZW1÷ZW4 - jak w § 9,

Sb - stawka bazowa dla budynku/lokalu mieszkalnego obliczona jak w § 5,

KA - 0,01 - koszty administrowania w wysokości 1%,

Z - zysk.

§  12.  Kalkulację stawki z uwzględnieniem zniżek, o których mowa w § 7 ust. 1, za budynek gospodarczy przeprowadza się w następujący sposób:

Sbg = [(Sbbg + Sbbg x KA) + (Sbbg + Sbbg x KA) x Z] x (1 - K1),

gdzie: Sbg - stawka za budynek gospodarczy,

K1 - jak w § 7 ust. 1,

Sbbg - stawka bazowa dla budynku gospodarczego obliczona jak w § 5,

KA - 0,01 - koszty administrowania w wysokości 1%,

Z - zysk.

§  13.  Kalkulację stawki z uwzględnieniem zniżek, o których mowa w § 7 ust. 1, za garaż przeprowadza się w następujący sposób:

Sg = [(Sng + Sng x KA) + (Sng + Sng x KA) x Z] x (1 - K1),

gdzie: Sg - stawka czynszu za garaż obliczana jn.,

K1 - jak w § 7,

Sng - stawka bazowa dla garażu obliczona jak w § 5,

KA - 0,01 - koszty administrowania w wysokości 1%,

Z - zysk.

§  14.  Kierownik jednostki organizacyjnej wprowadza stawki bazowe oraz uzasadnienie wprowadzenia wskaźnika, o którym mowa w § 7 ust. 7, zarządzeniem.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100; z 2016 r. poz. 422, 586; z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.