Dzienniki resortowe

NFZ.2020.38

| Akt oczekujący
Wersja od: 19 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, zmienionym zarządzeniem Nr 176/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienionym zarządzeniem nr 12/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, ujednolica procedury wydawania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W przedmiotowym zarządzeniu, w porównaniu do dotychczas obowiązującego, wprowadzono zmiany w zakresie załączników 5 i 5a, związane z koniecznością dostosowania do mających wejść w życie przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne 1 .

Termin wejścia w życie przepisów zarządzenia przewidziano na 1 kwietnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załączniki do zarządzenia Nr 95/2018/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r

Załącznik nr 5

Wniosek o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 5a

grafika

1 Wprowadzana zmiana przepisów ma na celu zapewnienie dostępności do świadczeń dotychczas finansowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. poz. 1958), które utraciły charakter świadczeń wysokospecjalistycznych i od 1 kwietnia 2020 r. stają się świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia szpitalnego.

Przedmiotem zmiany są następujące świadczenia:

1) operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla;

2) operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci.