Dz.Urz.ABW.2018.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), art. 19 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych (Dz. Urz. ABW poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Biura Kadr ABW płk Mariusz ŁUBKOWSKI, w imieniu Szefa ABW, jest upoważniony do podejmowania decyzji wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz w Emowie, zajmujących stanowiska służbowe do doradcy Szefa ABW włącznie, a także funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Szefa ABW, w sprawach:";

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 16 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz zastępców dyrektora Biura Kadr ABW oraz zastępców dyrektorów delegatur ABW upoważnionych do załatwiania spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2

zarządzenia:

1) mjr Ireneusz MARCINIAK - Zastępca Dyrektora Biura Kadr ABW;

2) kpt. Marcin ZREDA - Zastępca Dyrektora Biura Kadr ABW;

3) ppłk Rafał PARFIANOWICZ - Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Białymstoku;

4) ppłk lacek CZERNISZEWSKI - p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Białymstoku;

5) kpt. Milena SZYMAŃSKA - Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku;

6) por. Miłosz KLIKOWICZ - p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku;

7) ppłk Paweł PILAWA - p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Katowicach;

8) ppłk Grzegorz KRÓL - Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Katowicach;

9) płk Zbigniew OLUCHA - Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie;

10) ppłk Mariusz CICHOŃ - p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie;

11) ppłk Grzegorz TRYBULSKI - Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Poznaniu;

12) ppłk Katarzyna KUCHARCZYK - p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Poznaniu.