Zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.133

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2023/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 11 września 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 2/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Kwota, o której mowa ust. 2, nie obejmuje finansowania świadczeń w zakresie programów lekowych.

2b. Świadczenia, o których mowa w ust. 2a, finansowane są w ramach umowy PSZ w zakresie programów lekowych lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.";

2)
w § 13:
a)
w pkt 14 dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) świadczeniodawców, którzy osiągnęli cel terapeutyczny uzyskując co najmniej 40 % pacjentów, u których w momencie zakończenia programu wykazano obniżenie poziomu cholesterolu LDL < 55 mg/dl, wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania), korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1;",

b)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) w celu naliczenia współczynników, o których mowa w pkt 14 lit. d, e, lub h, świadczeniodawca sprawozdaje produkt rozliczeniowy o kodzie 5.56.01.0000001- Produkt premiowy KOS-zawał;";

3)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. W przypadku rozliczania produktów rozliczeniowych 5.53.01.0005009 Wizyta koordynująca - kontrolna oraz 5.52.01.0001507 Specjalistyczna opieka kardiologiczna świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania produktu sprawozdawczego: 5.52.01.0001574 Monitorowanie leczenia - wykonanie lipidogramu. Należy sprawozdać wszystkie wykonane badania lipidogramu w okresie stosowania terapii hipercholesterolemii w całym procesie leczenia w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego. Badanie kontrolne powinno być wykonane pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, aż do osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu (LDL).";

4)
załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5)
w załączniku nr 2 w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne objęte refundacją, osobom nieuprawnionym lub przez osobę niebędącą osobą uprawnioną lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.";

6)
załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1. 
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 września 2023 r.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH DEDYKOWANYCH DO ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH
L.p.Etapy opieki kompleksowejKod produktu rozliczeniowegoKod grupyNazwa produktu rozliczeniowegoJednostka rozliczeniowaTaryfa ustalona przez AOTMiTWartość punktowa produktu rozliczeniowegoLiczba dni pobytu finansowana grupąWartość punktowa hospitalizacji dzień przyjęcia = dzień wypisu typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowaWartość punktowa hospitalizacji 1- dniowej - typ umowy hospitqalizacja /hospitalizacja planowaWartość punktowa hospitalizacji 2- dniowej - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowaWartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupąświadczenie wykonywane w trybie hospitalizacjiświadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnymświadczenie wykonywane w trybie domowymUwagi dodatkowe
1234567891011121314151617
Zakres świadczeń: 03.4100.500.02 - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-Zawał)
1.LECZENIE5.51.01.0005010E10OZW - diagnostyka inwazyjna *punkt74,704 161x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
2.5.51.01.0005011E11OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni *punkt282,4915 73513334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
3.5.51.01.0005090E12GOZW - leczenie inwazyjne *punkt177,709 898x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
4.5.51.01.0005015E15OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw *punkt246,7113 742x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
5.5.51.01.0005016E16OZW > 69 r.ż. lub z pwpunkt61,033 400191 6992 2662 833222x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
6.5.51.01.0005091E17GOZW - leczenie zachowawczepunkt52,792 9411 4701 9602 451x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
7.LECZENIE5.51.01.0005092E23GAngioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu *punkt94,165 245x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

8.5.51.01.0005093E24GAngioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa *punkt138,567 718x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

9.5.51.01.0005026E26Angioplastyka wieńcowa balonowa *punkt80,054 459x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

10.5.51.01.0005029E29Angioplastyka wieńcowa balonowa (DEB) *punkt6 4876 682x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

11.5.51.01.0005004E04Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką *punkt42 05742 0572338 69239 81440 935334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
12.5.51.01.0005008E05GPomostowanie naczyń wieńcowych z pw > =2 *punkt34 57034 5702331 80432 72633 648334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
13.5.51.01.0005009E06GPomostowanie naczyń wieńcowych bez pw *punkt29 50429 5042327 14427 93128 717334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
14.5.53.01.0005008Plan kompleksowego leczenia po zawale sercapunkt121x- obejmuje opracowanie indywidualnego planu leczenia pacjenta po zawale serca przez lekarza kardiologa z uwzględnieniem świadczeń wchodzących w zakres kompleksowej opieki oraz koordynację procesu leczenia

- do rozliczenia jednorazowo w całym procesie kompleksowej opieki po zawale serca

- produkt dedykowany do sumowania przy rozliczaniu właściwej JGP

Plan może ulec zmianie w trakcie opieki kompleksowej. Każdorazową zmianę nalezy udokumentować.

15.MONITOROWANIE5.53.01.0005009Wizyta koordynująca - kontrolnapunkt121x- wizyta koordynująca (kontrolna) zrealizowana w okresie do 14 dni od wypisu pacjenta z oddziału, obejmuje badanie elektrokardiograficzne i badania laboratoryjne: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny we krwi, stężenie białka C-reaktywnego (CRP), wystawienie skierowania na badanie lipidogramu, które powinno być wykonane w okresie pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, a także edukację pacjenta przez personel pielęgniarski

- do rozliczenia jednorazowo w całym procesie kompleksowej opieki po zawale serca

16.5.11.02.9100073RKZRehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnychpunkt210x- zgodnie z kryteriami kwalifikacji określonymi w rozporządzeniu rehabilitacyjnym

- za każdy zrealizowany osobodzień

- łączna liczba osobodni na rzecz jednego świadczeniobiorcy może obejmować:

17.REHABILITACJA5.11.02.9000063Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennympunkt80xa) osobodzień w rehabilitacji w oddziale stacjonarnym dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego (rozliczanie na warunkach określonych dla grupy RKZ, lub

b) osobodzień w rehabilitacji w oddziale/ośrodku dziennym dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, lub

c) osobodzień w telerehabilitacji dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego

18.5.11.02.9000064Kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach domowychpunkt80x
19.5.53.01.0001649Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.punkt1515x- za osobodzień rehabilitacji w oddziale stacjonarnym, -

do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie

o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- bezwzględne przekazanie kodu uprawnienia w przypadku pacjenta posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849).

20.LECZENIE5.51.01.0005031E31Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *punkt143,888 014x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
21.5.51.01.0005032E32Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *punkt175,889 797x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
22.5.51.01.0005033E33Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *punkt32518 103x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
23.5.51.01.0005034E34Wszczepienie/ wymiana kardiowertera- defibrylatora jedno-/ dwujamowego *punkt393,0921 896x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
24.5.51.01.0005102E34GWszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S- ICD)*punkt90 84190 8417439x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
25.5.51.01.0005036E36Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*punkt625,5334 844x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
26.UJ z

g o

5.52.01.0001507Specjalistyczna opieka kardiologicznapunkt459x- obejmuje co najmniej 3 porady w okresie objęcia KOS-zawał - rozliczane ryczałtem po ich zrealizowaniu;

(pierwsza konsultacja kardiologiczna powinna odbyć się nie później niż w 6 tygodniu od momentu wypisu pacjenta ze szpitala) kolejne porady specjalistyczne kardiologiczne zgodnie z indywidualnym planem leczenia: podczas ostatniej porady wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, w tym lipidogramu; - monitorowanie leczenia hipolemizującego zgodnie z § 14a

MONITOR5.52.01.0001508Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opiekipunkt194x- porada specjalistyczna kończąca opiekę w ramach KOS-zawał zrealizowana nie wcześniej, niż 6 tygodni przed zakończeniem opieki KOS-zawał

- obejmuje przeprowadzenie u pacjenta po zawale mięśnia sercowego bilansu opieki w ramach KOS-zawał (badania i ocena zgodnie z indywidualnym stanem pacjenta)

(*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym
Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych

E Choroby serca

E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E05G Pomostowanie naczyń wieńcowych z pw > =2

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E06G Pomostowanie naczyń wieńcowych bez pw

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E10 OZW - diagnostyka inwazyjna*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E11 OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E12G OZW - leczenie inwazyjne*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E15 OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z powikłaniami i chorobami współistniejącymi*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E16 OZW > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymi

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E17G OZW - leczenie zachowawcze

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E23G Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E24G Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne E26 Angioplastyka wieńcowa balonowa*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E29 Angioplastyka wieńcowa balonowa (DEB)*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E31 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E32 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E33 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E34G Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

RKZ - Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych

wymagane wskazanie:

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RKZ02

lub

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RKZ03

EF< 35% lub EF>35% i klasa III wg skali NYHA

lub

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

3. stopnia wg skali Rankina (zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia rehabilitacyjnego)

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennym

wymagane wskazanie:

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach domowych

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01 oraz procedury:

ICD-9

93.3604 Trening marszowy

93.3605 Trening marszowy z przyborami (kije do Nordic Walking)

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

Listy dodatkowe

RKZa ICD-9

93.1202 Ćwiczenia czynne wolne

93.1301 Ćwiczenia izometryczne

93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

93.1304 Ćwiczenia izotoniczne

93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne

93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.1901 Ćwiczenia równoważne

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3603 Trening stacyjny

93.3604 Trening marszowy

93.3605 Trening marszowy z przyborami

RKZb

89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia

89.08 Inna konsultacja

RKZc

94.08 Ocena stanu psychicznego

93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

94.335 Trening autogenny

94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

94.36 Psychoterapia w formie zabaw

94.37 Psychoterapia integrująca

RKZd

87.495 RTG śródpiersia

88.721 Echokardiografia

89.385 Ergospirometria

89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym

89.442 Sześciominutowy test marszu

89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)

89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG

RKZ01 ICD-10

121.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej

121.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej

121.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji

121.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu

121.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy

121.9 Ostry zawał serca, nieokreślony

122.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej

122.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej

122.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

RKZ02 ICD-10

C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

C38.1 Śródpiersie przednie

C38.2 Śródpiersie tylnie

C38.3 Śródpiersie, część nieokreślona

D15.1 Nowotwór niezłośliwy serca

E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)

E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)

E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)

E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)

E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)

E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)

E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)

E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)

123.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

123.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

123.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

123.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

123.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

123.6 Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

123.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego

124.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca

124.1 Zespół Dresslera

J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych

J44.1 Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona

J44.8 Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc

J44.9 Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona

N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek

R57.0 Wstrząs kardiogenny

Z94.1 Transplantacja serca

Z94.3 Transplantacja serca i płuc

Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass

Z95.2 Obecność protez zastawek serca

Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca

Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca

Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych

Z95.9 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych

RKZ03 ICD-10

150.0 Niewydolność serca zastoinowa

150.1 Niewydolność serca lewokomorowa

150.9 Niewydolność serca, nieokreślona

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Opis świadczenia

KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał)

1.Charakterystyka świadczenia
1.1Nazwa zakresu świadczeńKod zakresu 03.4100.500.02: Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
1.2Kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców wymagających udzielenia świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 36 do rozporządzenia szpitalnego.
1.3Określenie świadczeniaKompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
1.4Częstość występowania zgonów sercowo - naczyniowychW Polsce w ciągu roku po wystąpieniu zawału około 38% wszystkich obserwowanych zgonów ma podłoże sercowo - naczyniowe.
1.5Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczeniaC53 Morfologia krwi 8-parametrowa

L43 Glukoza

N45 Potas (K)

M37 Kreatynina

K01 Cholesterol HDL

K03 Cholesterol LDL

181 stężenie białka C-reaktywnego (CRP)

117 Aminotransferaza alaninowa (ALT)

00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu

00.41 Zabieg na dwóch naczyniach

00.42 Zabieg na trzech naczyniach

00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach

00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego

00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych

00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych

00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych

00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]

00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]

00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca

00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora

00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu

00.662 Aterektomia wieńcowa

00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego

36.061 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych,

do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany

36.062 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany

36.063 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną

36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej

36.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej

36.071 Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowe

36.072 Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)

36.073 Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)

36.074 Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej

36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej

36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej

36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)

36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)

36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)

36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)

36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)

36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy

36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne

37.21 Cewnikowanie prawego serca

37.22 Cewnikowanie lewego serca

37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca

37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS]

37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne

37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego

37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego

37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego

37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego

37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego

37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego

37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S- ICD)

37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka

88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)

88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka

88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)

88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca

88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika lub

88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników

89.00 Badanie i porada lekarska, konsultacja

89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym

89.442 Sześciominutowy test marszu

89.511 Elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami lub

89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3603 Trening stacyjny

93.3604 Trening marszowy

93.3605 Trening marszowy z przyborami

94.08 Ocena stanu psychicznego

94.335 Trening autogenny oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9 zawarte w rozporządzeniu szpitalnym, w rozporządzeniu ambulatoryjnym, w rozporządzeniu rehabilitacyjnym.

1.6Oczekiwane wyniki postępowaniaKompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego oparta na wdrożeniu leczenia interwencyjnego oraz kardiochirurgicznego ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne z pacjentami po zawale serca i obniżyć śmiertelność szpitalną oraz wczesną po incydencie sercowo-naczyniowym. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna i monitorowanie w ramach kardiologicznej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem ma zapewnić właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej, jak również ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1Warunki wykonania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, w lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
2.2Organizacja udzielania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.

Kompleksowa opieka skoordynowana przez jeden ośrodek - podmiot koordynujący, realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), opracowanym przez podmiot koordynujący.

Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział kardiologiczny.

W przypadku, gdy pacjent po diagnostyce inwazyjnej nie kwalifikuje się do objęcia opieką w ramach KOS-zawał, odnotowuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym dedykowanym do monitorowania KOS-zawał, po jego udostępnieniu przez NFZ.

Po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS-zawał podmiot koordynujący przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zalecanych pacjentowi.

Opieka nad pacjentem po zawale serca obejmuje leczenie, rehabilitację i monitorowanie procesu terapeutycznego.

LECZENIE obejmuje:

1) hospitalizację pacjenta z powodu zawału serca w trakcie której zastosowano:

a) diagnostykę inwazyjną zawału serca (koronarografię) lub leczenie zachowawcze, lub

b) leczenie inwazyjne, obejmujące m.in. pełną rewaskularyzację naczyń wieńcowych lub zabieg kardiochirurgiczny (odpowiednio do stanu klinicznego pacjenta):

- rewaskularyzację I-etapową - w trakcie hospitalizacji z powodu zawału serca, - rewaskularyzację II-etapową, która może być realizowana przy pierwszej hospitalizacji z powodu zawału serca albo rozłożona na dwie hospitalizacje (pierwszą z powodu zawału serca oraz drugą hospitalizację planową);

2) elektroterapię, w tym:

a) wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego, b) wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego, c) wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT), d) wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD),

e) wszczepienie kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą (CRT- D) albo

f) wszczepienie / wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

- po dokonaniu u pacjenta oceny frakcji wyrzutowej

3) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza kardiologa indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający odpowiednią rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej;

4) Leczenie farmakologiczne: w przypadku spełnienia przez pacjenta kryteriów do objęcia leczeniem w ramach programu lekowego - możliwość finansowania świadczenia w ramach umowy PSZ w zakresie dotyczącym programów lekowych lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Plan leczenia pacjent należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta;

REHABILITACJA obejmuje:

1) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych; lub

2) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego

-zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego. MONITOROWANIE obejmuje:

1) wizytę koordynującą (kontrolną): wykonanie badań elektrokardiograficznych i badań laboratoryjnych: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny we krwi, stężenie białka C-reaktywnego (CRP), wystawienie skierowania na badanie lipidogramu, które powinno być wykonane w okresie pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, a także edukację pacjenta przez personel pielęgniarski;

2) specjalistyczną opiekę kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z indywidualnym planem leczenia [w tym porady obejmujące kwalifikację do implantacji całkowitego automatycznego sytemu do kardiowersji lub defibrylacji (system ICD), układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji (system CRT-D) lub całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (system S-ICD) oraz poradę monitorującą urządzenia wszczepialne]; liczba konsultacji i ich częstość powinna być ustalona w zależności od stanu klinicznego pacjenta;

3) poradę specjalistyczną kończącą opiekę w ramach KOS-zawał: wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, w tym lipidogramu;

- w przypadku nieosiągnięcia celu terapeutycznego wizyta kontrolna powinna być sprawozdawana każdorazowo

2.3Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 1 k do zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe: kardiologia, kardiochirurgia, rehabilitacja medyczna.
2.4Warunki i etapy finansowania świadczeniaFinansowanie poszczególnych etapów kompleksowej opieki, realizowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:

1) w zakresie leczenia:

a) diagnostykę inwazyjną, leczenie zachowawcze lub leczenie inwazyjne, obejmujące zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta rewaskularyzację naczyń wieńcowych, lub pomostowanie aortalno-wieńcowe, realizowane w ramach hospitalizacji - rozliczane w ramach JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

b) dodatkowe świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi ujętymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c i 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne) - możliwe do sumowania z właściwą JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

c) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po zawale serca - rozliczane produktem z katalogu świadczeń kompleksowych dedykowanym do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu, d) elektroterapię*,

-rozliczane w ramach właściwej JGP z katalogu świadczeń kompleksowych;

* W sytuacji implantacji u pacjenta właściwego sytemu ICD, CRT-D

lub S-ICD podmiot koordynujący obowiązany jest do posiadania dokumentu (nośnika) z zarejestrowanymi parametrami frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

2) w zakresie rehabilitacji:

a) rehabilitację kardiologiczną stacjonarną - rozliczaną w ramach grupy RKZ z katalogu świadczeń kompleksowych, b) rehabilitację kardiologiczną w ośrodku oddziale dziennym i hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w miejscu pobytu pacjenta - rozliczaną osobodniami w ramach produktów w katalogu świadczeń kompleksowych

3) w zakresie monitorowania:

1) wizytę koordynującą (kontrolną) - rozliczaną produktem z katalogu świadczeń kompleksowych;

2) kardiologiczną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, obejmującą:

a) realizację co najmniej 3 porad u pacjenta w okresie objęcia KOS-zawał - rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach produktu w katalogu świadczeń kompleksowych,

b) poradę specjalistyczną wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u pacjenta kończącego opiekę w ramach KOS-zawał (badania i ocena stanu klinicznego) - rozliczaną w ramach produktu rozliczeniowego: "Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opieki" z katalogu świadczeń kompleksowych.

3.Dane do sprawozdawczości
Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
4.Istniejące wytyczne postępowania medycznego
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa

Kardiologicznego (ESC) dotyczącymi postępowania z chorymi z zawałem serca.

5.Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń
Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca będzie obejmowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjentem na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia.

Świadczeniodawca realizujący KOS - zawał mierzy i ocenia wskaźniki określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia szpitalnego lp. 36 część "Pozostałe wymagania" kolumna nr 4 ust. 3.

Parametry stosowane do oceny efektów opieki kompleksowej u pacjentów po zawale serca po 12 miesiącach jej realizacji - na podstawie danych

sprawozdawczych przez świadczeniodawców do sytemu informatycznego NFZ: 1) procentowy udział pacjentów po zawale mięśnia sercowego objętych KOS- zawał;

2) odsetek pacjentów, u których zrealizowany został cały zindywidualizowany schemat opieki;

3) odsetek rehospitalizacji z przyczyn sercowo - naczyniowych;

4) odsetek pacjentów, u których wykonano zabieg angioplastyki wieńcowej w ramach II etapu rewaskularyzacji;

5) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/defibrylator ICD;

6) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/defibrylator CRT-D;

7) odsetek pacjentów, którym wszczepiono całkowicie podskórny kardiowerter/defibrylator S-ICD;

8) procentowy udział wystąpienia zgonu po zawale z powodu epizodu sercowo- naczyniowego w okresie:

a) 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca,

b) 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

9) odsetek pacjentów, u których w momencie zakończenia programu wykazano obniżenie poziomu cholesterolu LDL < 55 mg/dl.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 2/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Mając na względzie wniosek racjonalizacyjny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie wprowadzenia nowych procedur w programie KOS-Zawał, zmiany dokonane w niniejszym zarządzeniu obejmują:

1) w zakresie § 10 - zmiana porządkująca polegająca na dodaniu przepisów ust. 2a i 2b potwierdzających finansowanie świadczeń w ramach umowy PSZ w zakresie dotyczącym programów lekowych lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

2) w zakresie w § 13:

a) pkt 14 - zmiana porządkująca polegająca na dodaniu przepisu (lit. h) umożliwiającego premiowanie świadczeniodawców z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1, którzy osiągnęli cel terapeutyczny uzyskując co najmniej 40% odsetek pacjentów, u których w momencie zakończenia programu wykazano obniżenie poziomu cholesterolu LDL < 55 mg/dl;

b) pkt 15 - przepis umożliwia rozliczanie produktu o kodzie 5.56.01.0000001 - "Produkt premiowy KOS- zawał" dla świadczeniodawcy spełniającego warunek o którym mowa w § 13 pkt 14 lit. h;

3) dodanie § 14a umożliwiającego sprawozdawanie produktu sprawozdawczego: 5.52.01.0001574 Monitorowanie leczenia - wykonanie lipidogramu każdorazowo przy jednoczesnym rozliczaniu produktów rozliczeniowych: 5.53.01.0005009 Wizyta koordynująca - kontrolna oraz 5.52.01.0001507 Specjalistyczna opieka kardiologiczna. Badanie kontrolne powinno być wykonane pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, aż do osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu (LDL);

5) w załączniku nr 1k - Katalog produktów rozliczeniowych dedykowanych do rozliczania świadczeń kompleksowych:

a) w lp. 15 Monitorowanie - w uwagach dodatkowych dodano: wystawienie skierowania na badanie lipidogramu, podczas wizyty koordynującej - kontrolnej, które powinno być wykonane w okresie pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego;

b) w lp. 26 Monitorowanie - w uwagach dodatkowych: dodano wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych w tym lipidogramu podczas ostatniej porady Specjalistycznej opieki kardiologicznej, a także monitorowanie leczenia hipolemizującego zgodnie z § 14a;

6) zmiany w zakresie załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe polegajace na ujednoliceniu przepisów z przepisami zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, jak również konieczność dostosowania postanowień umowy do § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194);

7) w załączniku nr 4 - Opis przedmiotu umowy (załącznik nr 2 do zarządzenia):

a) w lp. 2.2 Organizacja udzielania świadczeń - Leczenie: dodano pkt 4: Leczenie farmakologiczne: w przypadku spełnienia przez pacjenta kryteriów do objęcia leczeniem w ramach programu lekowego - możliwość finansowania świadczenia w ramach umowy PSZ w zakresie dotyczącym programów lekowych lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

b) w lp. 2.2 Organizacja udzielania świadczeń - Monitorowanie: dodano - wykonanie badań elektrokardiograficznych i badań laboratoryjnych: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny we krwi, stężenie białka C-reaktywnego (CRP), wystawienie skierowania na badanie lipidogramu, które powinno być wykonane w okresie pomiędzy 6 a 10 tygodniem od zmiany leczenia hipolemizującego, a także edukację pacjenta przez personel pielęgniarski oraz porady specjalistycznej kończącej opiekę w ramach KOS-Zawał, - wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, w tym lipidogramu, w przypadku nieosiągnięcia celu terapeutycznego wizyta kontrolna powinna być sprawozdawana każdorazowo,

c) w części - Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń - dodano punkt 9 dotyczący odsetka pacjentów, u których w momencie zakończenia programu wykazano obniżenie poziomu cholesterolu LDL < 55 mg/dl.

Skutek finansowy po stronie płatnika publicznego dla wprowadzonych zmian w niniejszym zarządzeniu nie jest możliwy do oszacowania.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194), został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. Okres ten został skrócony z uwagi na słuszny interes stron. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom w dziedzinie kardiologii (krajowemu i wojewódzkiemu), samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Naczelna Izba Aptekarska) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W toku uzgodnień nad przedłożonym projektem zarządzenia, 4 podmioty (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne) - zgłosiło 21 uwag i opinii. Na wniosek konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, którego zasadność wniosku została potwierdzona przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, wprowadzono zmianę w zakresie terminu wykonania lipidogramu w okresie od 6 do 10 tygodnia od zmiany leczenia hipolemizującego, aż do osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu (LDL). Zmiana ta znajduje również uzasadnienie w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz w piśmiennictwie. Jeden podmiot (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych) nie zgłosił żadnych uwag.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1, w brzmieniu wynikającym z niniejszego zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 września 2023 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.