Dziennik resortowy

NFZ.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 30/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zmienionym zarządzeniem Nr 35/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 11,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;",

c) uchyla się pkt 13;
2) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 6a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 6b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 6c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach" oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 30/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" mają charakter porządkowy i są tożsame z modyfikacjami wprowadzonymi w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, jak również są związane z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia, tj.: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).

1. W treści normatywnej zarządzenia w § 2 dokonano zmian o charakterze legislacyjnym poprzez dostosowanie wykazu słownika pojęć do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli: Informacji o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach, w załączniku nr 1b do zarządzenia (Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC II/III) dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

Ponadto w załączniku nr 1b do zarządzenia w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662).

3. W załączniku nr 5 do zarządzenia zaktualizowano zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1756) oraz zmodyfikowano treść zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
4. Zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci zmodyfikowano wzory załączników: karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub drogą przewodu pokarmowego noworodków (załącznik nr 6a do zarządzenia), karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków (załącznik nr 6b).

Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w karcie kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego (załącznik nr 6c do zarządzenia) wprowadzono korektę redakcyjną.

Powyższe zmiany są tożsame z przepisami zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, jak i wprowadzonymi do niego modyfikacjami, które zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), zostało przedstawione w dniach 16 maja 2018 r., 9 listopada 2018 r. oraz 30 listopada 2018 r. do konsultacji zewnętrznych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzone modyfikacje w zarządzeniu mają charakter legislacyjno-porządkowy, a zatem projekt zarządzenia nie podlegał wymogowi konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1b do zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ

Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC II/III

Lp.Kod produktu rozliczeniowegoNazwa produktu rozliczeniowegoWartość punktowa produktu rozliczeniowego w KOC II/IIIUwagiprodukt dedykowany do sumowania z produktami rozliczeniowymi
123456
15.10.99.0000127Żywienie dojelitowe108- za każdy dzień żywienia - w przypadku żywienia niemowląt - produkt dotyczy niemowląt między 4 a 26 tygodniem życia - zgodnie z zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego i Metabolizmu lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieciz produktami wymienionymi w zał. 1a
25.10.99.0000154Żywienie dojelitowe mlekiem z banku mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki184,95za każdy dzień żywienia dojelitowego wcześniaków do ukończenia 4 tygodnia życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie mogą być karmione piersią, do 4 tygodnia życia
35.10.99.0000155Żywienie dojelitowe mlekiem modyfikowanym44,35za każdy dzień żywienia dojelitowego wcześniaków do ukończenia 4 tygodnia życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie mogą być karmione piersią, do 4 tygodnia życia
45.10.99.0000128Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe108za każdy dzień żywienia
55.10.99.0000129Żywienie pozajelitowe immunomodulujące323za każdy dzień żywienia
65.10.99.0000130Kompletne żywienie pozajelitowe215za każdy dzień żywienia
75.10.99.0000144Przedłużona hospitalizacja matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka - od 5 doby od porodu108za osobodzień
85.10.99.0000145Leczenie przetoczeniami immunoglobulin191- za każdy 1 gram immunoglobulin; - dotyczy leczenia dorosłych z wyłączeniem dorosłych leczonych immunoglobulinami w ramach programów lekowych (zgodnie z kodami ICD-10 ujętymi w nazwie programu lekowego): Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych, Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych - nie dotyczy podania immunoglobuliny w stanach nagłych lub w stanach zagrożenia życia w schorzeniach neurologicznych osobom leczonym w ramach programów lekowych poza ośrodkiem realizującym programz odpowiednim ryczałtem KOC II/III wymienionym w zał. 1a
95.10.99.0000146Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach świadczenia11. konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem; 2. produkt dotyczy: a) czynnika VIIa (Novoseven); b) substancji czynnej atozyban w leczeniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy c) immunoglobuliny w profilaktyce poekspozycyjnej zakażenia wirusem Varicella Zoster (VZV) u ciężarnych i/lub osób pozostających w immunosupresji d) surfaktantu w leczeniu noworodków z zespołem zaburzeń oddychania (ZZO) e) tlenku azotu w leczeniu nadciśnienia płucnego u noworodków - można sumować wyłącznie z grupą N22KOCz produktami wymienionymi w zał. 1a
105.10.99.0000147Intensywna hemodializa323za każdy zabiegz produktami wymienionymi w zał. 1a
115.10.99.0000148Wspomaganie serca lub płuc - ECMO40 522- rozliczenie możliwe wyłącznie w rozpoznaniu: a) ciężkiej niewydolności oddechowej, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Nadzoru Krajowego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii b) hipotermii głębokiej w celu pozaustrojowego ogrzewania za pomocą ciągłej pozaustrojowej oksygenacji (przy zastosowaniu ECMO V-A lub CPB) - wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 39.65z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1a
125.10.99.0000149Wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z użyciem cewnika typu Broviac, Hickman lub Groshong1 135obejmuje koszt wyrobu medycznego (cewnika)z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1a
135.10.99.0000150Ciągłe leczenie nerkozastępcze2 593za 24 - godzinny okres ciągłego leczeniaz produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1a
145.10.99.0000151Hipotermia lecznicza - w leczeniu encefalopatii noworodków11) rozliczenie na podstawie specyfikacji kosztowej, obejmującej wyłącznie koszty jednorazowego sprzętu, niezbędnego do wykonania procedury hipotermii leczniczej wraz z fakturami (rachunkami) potwierdzającymi koszty faktycznie poniesione;

2) produkt dotyczy noworodków - urodzonych w stanie zamartwicy ≥ 35 tyg. ciąży, z rozpoznaniem P21.1, P21.0 z objawami umiarkowanej lub ciężkiej encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej (ENN), spełniających kryteria kwalifikacji do hipotermii leczniczej;

3) za co najmniej 72 godzinne (w przypadku noworodków) udokumentowane stosowanie leczniczej hipotermii, liczone od chwili osiągnięcia temperatury docelowej - konieczność wykazania procedury 99.810 albo 99.811 albo 99.813;

4) do rozliczenia wyłącznie w zakresie neonatologia - trzeci poziom referencyjny wyłącznie z grupami: N21KOC, N22KOC, N23KOC;

5) zgodnie z wytycznymi określonymi w lp. 31 zał. nr 4 do rozporządzenia szpitalnego

z produktami dedykowanymi neonatologii III poziom opieki perinatalnej wymienionymi w zał. 1a
155.10.99.0000152Znieczulenie ogólne lub dożylne u dziecka275do rozliczenia wyłącznie w przypadku wykonania badania diagnostycznego lub zabiegu diagnostycznegoz odpowiednim ryczałtem KOC II/III wymienionym w zał. 1a lub z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1a
165.10.99.0000153Osobodzień ponad ryczałt finansowany w ramach świadczenia968do rozliczenia za każdy osobodzień ponad czas hospitalizacji > 30 dniwyłącznie z produktem (N21KOC) Ciężka patologia noworodka > 30 dni
175.10.00.0000150Podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej1- konieczność udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem (w przypadku wykorzystania produktu leczniczego dystrybuowanego przez RCKiK nie podlega rozliczeniu), - obejmuje koszt immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu, określonej w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, z uwzględnieniem art. 9 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) - wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 99.111z odpowiednim ryczałtem KOC II/III wymienionym w zał. 1a
185.10.99.0000156Przetoczenie krwi pełnej konserwowanej275*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowiz produktami wymienionymi w zał. 1a
195.10.99.0000157Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej186*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
205.10.99.0000158Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy263*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
215.10.99.0000159Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej90*- za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi - w przypadku o którym mowa w z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), wysokość opłaty za dawkę terapeutyczną stanowi suma opłat za pojedyńcze jednostki wymienione w tym przepisie
225.10.99.0000160Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy1111*za każdą dawkę terapeutyczną przetoczoną pacjentowi
235.10.99.0000161Przetoczenie koncentratu granulocytarnego1255*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
245.10.99.0000162Przetoczenie osocza świeżo mrożonego100*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
255.10.99.0000163Przetoczenie krioprecypitatu195*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
265.10.99.0000164Karencja składnika krwi25*- za każdą jednostkę - zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000162, 5.10.99.0000163
275.10.99.0000165Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych osocza świeżo mrożonego123*- za każdą jednostkę - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzenia
285.10.99.0000166Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych506*- za każdą dawkę terapeutyczną / jednostkę - zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160
295.10.99.0000167Napromieniowanie krwi lub jej składników26*- za każdą dawkę terapeutyczną / dawkę pediatryczną / jednostkę - zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160, 5.10.99.0000161
305.10.99.0000168Filtrowanie jednostki krwi lub jej składników83*- za każdą jednostkę - zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158
315.10.99.0000169Filtrowanie dawki terapeutycznej krwi lub jej składników130*- za każdą dawkę terapeutyczną - zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktem: 5.10.99.0000159
325.10.99.0000170Przemywanie krwi lub jej składników96*- za każdą dawkę terapeutyczną / dawkę pediatryczną / jednostkę - zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160
335.10.99.0000171Podział krwi lub jej składników45*- za każdą dawkę terapeutyczną / jednostkę - zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160, 5.10.99.0000162
345.10.99.0000172Rekonstytucja krwi lub jej składników138*- za każdą dawkę terapeutyczną / dawkę pediatryczną / jednostkę - zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1a do rozliczania z produktami: 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160
(*) wartość ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ

INFORMACJA DLA KOBIETY OBJĘTEJ KOORDYNOWANĄ OPIEKĄ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)

Nazwa podmiotu koordynującego opiekę w okresie ciąży:

.......................................................................................................................................................

Pani: ........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Nr PESEL

Zgodnie z Pani akceptacją, z dniem ............................................................................................

została Pani objęta KOORDYNOWANĄ OPIEKĄ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II /III)*).

1. Planowany termin porodu:...................................................................................................

2. Numer Pani telefonu do kontaktów w trakcie objęcia opieką KOC II/III..........................................................

3. Adres e-mail: ......................................................................................... (nieobowiązkowe)

4. Telefon do kontaktów w ośrodku koordynującym opiekę w czasie trwania ciąży i porodu: ...............................................................................................................................................

5. Miejsca, w których realizowana może być opieka w trakcie ciąży, porodu w ramach programu Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży:

1) Poradnie położniczo-ginekologiczne (nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) Oddział położniczo-ginekologiczny (nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Numer telefonu do kontaktów w pilnych przypadkach..................................................W sytuacji braku możliwości uzyskania kontaktu, należy porozumieć się z innym ośrodkiem realizującym świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.

Czytelny podpis pacjentkiPieczęć i podpis lekarza/ położnej
....................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ z zakresu położnictwa i ginekologii w celu realizacji i monitorowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących ciąży, porodu i połogu.

Czytelny podpis pacjentki
....................................................................

*) W sytuacji wybrania podmiotu realizującego świadczenia w ramach NFZ dot. sprawowania opieki nad ciążą i dzieckiem, w tym ukierunkowanych przede wszystkim na ciążę powikłaną, nie istnieje możliwość powrotu do realizacji opieki w podmiotach świadczących usługi poza KOC II/III.

Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1756)

Termin badaniaŚwiadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowiaBadania diagnostyczne i konsultacje medyczne
Do 10. tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Badanie gruczołów sutkowych.

4. Określenie wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie.

8. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza położnika.

9. Zebranie danych dotyczących zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu i innych używek.

1. Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi.

2. Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

6. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM.

7. Badanie VDRL.

8. Zalecenie kontroli stomatologicznej.

9. Badanie HIV i HCV.

10. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.

11. Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), o ile ciężarna nie chorowała lub nie była szczepiona lub w przypadku braku informacji.

12. Oznaczenie TSH.

11-14 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Pomiar masy ciała.

4. Ocena ryzyka ciążowego.

5. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).
15-20 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Pomiar masy ciała.

4. Ocena ryzyka ciążowego.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi. 2. Badanie ogólne moczu.
18-22 tydzień ciążyBadanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.
21-26 tydzień ciążyRozpoczęcie edukacji przedporodowej.
21-26 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Ocena czynności serca płodu.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika (24-26 tydzień ciąży).

1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24-26 tygodniu ciąży) - trzypunktowe oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 i 2 godz. od podania glukozy.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (-).

4. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM).

27-32 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Ocena czynności serca płodu.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (-).

4. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

5. W przypadku występowania wskazań - podanie immunoglobuliny anty-D (28-30 tydzień ciąży).

33-37 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena wymiarów miednicy.

4. Ocena czynności serca płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Ocena ruchów płodu.

7. Badanie gruczołów sutkowych.

8. Pomiar masy ciała.

9. Ocena ryzyka ciążowego.

10. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.

11. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie antygenu HBs.

4. Badanie HIV.

5. Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35-37 tydzień ciąży).

6. Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

38-39 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena ruchów płodu.

4. Ocena czynności serca płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Pomiar masy ciała.

7. Ocena ryzyka ciążowego.

8. Propagowanie zdrowego stylu życia.

9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika.

1. Badanie ogólne moczu.

2. Morfologia krwi.

Niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena ruchów płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu - kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia. W przypadku odstępstw od normy - indywidualizacja postępowania.

1. Badanie KTG.

2. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 6a do zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ
oznaczenieData badania (dzień/mies./rok): ………/………/……….
świadczeniodawcyNr dok. med.: ………………………………………..........
PESEL matki: .........................................................................

KARTA KWALIFIKACJI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I/LUB DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO NOWORODKÓW

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

Data urodzenia (dzień/mies./rok): ........./............/.........; wiek (dni):............................................

Tydzień ciąży: .............................................................................................................................

Rozpoznanie (ICD 10): ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................

UZASADNIENIE dla ROZPOCZĘCIA leczenia żywieniowego:

 noworodek z masą < 1500 g

 noworodek z masą ≥ 1500 g, u którego nie jest spodziewane osiągnięcie tolerancji pełnych porcji pokarmu drogą doustną w ciągu 3 dni

Ocena wieku płodowego noworodka:

 donoszony (≥ 37 t.c.)

 niedonoszony (≤ 36 + 6 t.c.)

 z małą urodzeniową masą ciała (< 2500 g)

 z bardzo małą urodzeniową masą ciała (< 1500 g)

 z ekstremalnie małą masą ciała (< 1000 g)

Masa ciała: .............. kg; obwód głowy: .............. cm; długość: .............. cm

Ocena stanu odżywienia:

 hipertroficzny (> 97 centyla)

 hipertroficzny (> 90 centyla)

 eutroficzny (pomiędzy 10-90 centylem)

 hipotroficzny (< 10 centyla)

 hipotroficzny (< 3 centyla)

Wymaga żywienia:

 pozajelitowego: całkowitego; częściowego
 drogą przewodu pokarmowego: całkowitego; częściowego

W ŻYWIENIU DOJELITOWYM NOWORODKÓW STOSOWANE SĄ: POKARM NATURALNY (KOBIECY), MIESZANKI MODYFIKOWANE DLA NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE I URODZONYCH O CZASIE. ŻYWIENIE TROFICZNE NIE JEST ŻYWIENIEM DOJELITOWYM.

.......................................
podpis i pieczątka lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 6b do zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ
oznaczenieData badania (dzień/mies./rok): ………/………/……….
świadczeniodawcyNr dok. med.: ………………………………………..........
PESEL: ......................................................................................

KARTA MONITOROWANIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO NOWORODKÓW

Imię i nazwisko: .........................................................................................................................

Data urodzenia (dzień/mies./rok): ............../.............../.............

Sposób żywienia:

 Żywienie pozajelitowe: całkowite; częściowe

Data rozpoczęcia żywienia: .........................................................................................................

Data zakończenia żywienia: ........................................................................................................

Powód:.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Żywienie dojelitowe: całkowite; częściowe

Data rozpoczęcia żywienia: ........................................................................................................

Data zakończenia żywienia: ........................................................................................................

Powód: .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

__________________________________________________________________________

Dostęp do przewodu pokarmowego:

 zgłębnik żołądkowy; zgłębnik dojelitowy; gastrostomia; jejunostomia

Rodzaj pokarmu:

 pokarm kobiecy; mieszanka mleczna; mieszane; mieszanka specjalistyczna

Monitorowanie badań lab.: wykonane badania (wyniki w historii choroby).

.............................., dn. .....................r.

.......................................
podpis i pieczątka lekarza

Uwaga: Opracowane na podstawie "Standardów leczenia żywieniowego w Pediatrii 2017" - publikacja Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 6c do zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Nazwisko i imię pacjenta:PESEL:Wiek:
Data badania: dzień: ...... miesiąc: ......... rok: ......
Rozpoznanie (wg ICD - 10):
1.Przesiewowa ocena stanu odżywieniaNRS lub SGABMI
2.Szczegółowa ocena stanu odżywienia
Utrata masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy powyżej 10% masy ciała wyjściowej poniżej 10% masy wyjściowej
Białko całkowite poniżej normy norma
Albumina poniżej normy norma
Cholesterol całkowity poniżej normy norma
Możliwe skuteczne odżywianie doustne nieLeczenie żywieniowe dojelitowe wypełnić pkt. 3, 4, 7 - 9
Możliwe skuteczne żywienie drogą przewodu pokarmowego nieLeczenie żywieniowe pozajelitowe wypełnić pkt. 5 - 9
3.Wskazania do leczenia żywieniowego dojelitowego dysfagia

 niedrożność górnej części przewodu pokarmowego

 śpiączka niemetaboliczna

 inne

4.Dostęp dojelitowyzgłębnik:  nosowo - żołądkowy,  nosowo - dwunastniczy,  nosowo - jelitowy

 gastrostomia ............................................................

 jejunostomia ............................................................

5.Wskazania do leczenia żywieniowego pozajelitowego niedożywienie

 okres okołooperacyjny u dorosłych

 wyniszczenie (BMI <17)

 niedożywienie (BMI 17-19) bez możliwości wykorzystania przewodu pok. > 5 dni

 BMI ≥ 19 bez możliwości wykorzystania przewodu pok. > 7 dni

 powikłania pooperacyjne bez możliwości skutecznego odżywiania doustnego

 reoperacja w okresie 30 dni po poprzedniej operacji

 niewydolność przewodu pokarmowego ostra lub przewlekła

 inne

6.Dostęp pozajelitowy żyły obwodowe,  PICC,  żyła centralna

 cewnik nietunelizowany,  port

 cewnik permanentny, typ cewnika ..................................................................

7.Cel leczenia żywieniowego: utrzymanie stanu odżywienia,

 poprawa stanu odżywienia,

 leczenie choroby podstawowej lub jej powikłań

8.Ocena ryzyka powikłań metabolicznych lub zespół ponownego odżywienia: małe  duże
9.Dni leczenia żywieniowego:żywienie dojelitowe dni .....................................................................................................................

kompletne żywienie pozajelitowe dorosłych dni .........................................................................

częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe dni .................................................................

leczenie żywieniowe immunomodulujące dni ...............................................................................

.......................................................................
Pieczątka i podpis lekarza leczącego