Zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.134

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 134/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zmienionym zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 186/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 w pkt 14 dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) w przypadku realizacji świadczeń w zakresie KOS-zawał w ramach grup: E23G, E24G, E26, E29, E04, E05, E06, E32, E33, E34, E36, wartość produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,08.";

2)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie KOS-zawał, u których udział hospitalizowanych pacjentów z rozpoznanym ostrym zawałem serca leczonych w zakresie KOS-zawał wynosi co najmniej 60% wszystkich hospitalizowanych pacjentów z tym rozpoznaniem, u tego świadczeniodawcy, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych grupami E10, E11, E12G, E15) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,02.

2. Dla świadczeniodawców, u których udział pacjentów, u których zrealizowano wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia zgodnie z założeniami KOS-zawał, wynosi co najmniej 70% (z wyłączeniem zgonów) wszystkich pacjentów objętych KOS-zawał, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych grupami E10, E11, E12G, E15) w zakresie KOS-zawał, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,03.

3. Udział hospitalizacji, o którym mowa w ust. 1:

1) w pierwszym okresie stosowania współczynnika (IV kwartał 2020 r.) - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji świadczeń za ten kwartał i jest podstawą stosowania współczynnika dla świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2020 r.;

2) na kolejne okresy stosowania współczynnika - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji świadczeń w kwartale, w którym stosowany jest współczynnik.

4. Udział pacjentów, o którym mowa w ust. 2:

1) w pierwszym okresie (do dnia 10 stycznia 2021 r.) rozliczenia współczynnika - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji za 2020 rok i jest podstawą stosowania współczynnika dla świadczeń zrealizowanych w roku 2020;

2) na kolejne okresy stosowania współczynnika - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji świadczeń w roku, w którym stosowany jest współczynnik;

3)
załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 września 2020 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (z późn. zm.), stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).

W celu wzmocnienia działań Narodowego Funduszu Zdrowia ukierunkowanych na zwiększenie potencjału realizatorów kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) oraz, co istotne, zwiększenia liczby pacjentów, u których zrealizowano wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia zgodnie z założeniami KOS-zawał (realizacja całości programu), wprowadzono następujące zmiany:

1)
wprowadzono premiujące współczynniki korygujące:
a)
dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie KOS-zawał, u których udział hospitalizowanych pacjentów z rozpoznanym ostrym zawałem serca leczonych w zakresie KOS-zawał wynosi co najmniej 60% wszystkich hospitalizowanych pacjentów z tym rozpoznaniem, u tego świadczeniodawcy, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych grupami E10, E11, E12G, E15) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,02;
b)
dla świadczeniodawców, u których udział pacjentów, u których zrealizowano wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia zgodnie z założeniami KOS-zawał wynosi co najmniej 70% (z wyłączeniem zgonów) wszystkich pacjentów objętych KOS-zawał, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych grupami E10, E11, E12G, E15) w zakresie KOS-zawał, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,03;
2)
wprowadzono współczynnik korygujący o wartości 1,08 w przypadku realizacji świadczeń w ramach grup: E23G, E24G, E26, E29, E04, E05, E06, E32, E33, E34, E36;
3)
zwiększono o 10% wartości produktów 5.52.01.0001507 Specjalistyczna opieka kardiologiczna oraz 5.52.01.0001508 Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opieki;
4)
w warunkach rozliczania produktów rozliczeniowych zmodyfikowano listę dodatkową RKZd poprzez dodanie procedury ICD-9: 89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG;
5)
z załącznika nr 4 do zarządzenia Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. (zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia) usunięto zapis mówiący o konieczności współpracy z lekarzem rehabilitacji przy ustalaniu indywidualnego planu leczenia pacjenta.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgłoszono 16 uwag, z czego 2 uznano za zasadne i uwzględniono wśród ww. zmian.

Skutek finansowy wyniesie ok. 3 900 000 zł w skali roku.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 września 2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH DEDYKOWANYCH DO ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Opis świadczenia

KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał)

1.Charakterystyka świadczenia
1.1Nazwa zakresu świadczeńKod zakresu 03.4100.500.02: Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
1.2Kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców wymagających udzielenia świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 36 do rozporządzenia szpitalnego
1.3Określenie świadczeniaKompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego
1.4Częstość występowania zgonów sercowo - naczyniowychW Polsce w ciągu roku od zawału około 38% wszystkich obserwowanych zgonów ma podłoże sercowo - naczyniowe
1.5Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczeniaC53 Morfologia krwi 8-parametrowa

L43 Glukoza

N45 Potas (K)

M37 Kreatynina

K01 Cholesterol HDL

K03 Cholesterol LDL

181 stężenie białka C-reaktywnego (CRP)

117 Aminotransferaza alaninowa (ALT)

00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu

00.41 Zabieg na dwóch naczyniach

00.42 Zabieg na trzech naczyniach

00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach

00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego

00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych

00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych

00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych

00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji

[CRT-P]00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]

00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]

00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca

00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora

00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu

00.662 Aterektomia wieńcowa

00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego

36.061 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany

36.062 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany

36.063 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną

36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej

36.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej

36.071 Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowe

36.072 Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)

36.073 Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)

36.074 Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej

36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej

36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej

36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)

36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)

36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)

36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)

36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)

36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy

36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne

37.21 Cewnikowanie prawego serca

37.22 Cewnikowanie lewego serca

37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca

37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS]

37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne

37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego

37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego

37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego

37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego

37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego

37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego

37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka

88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)

88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka

88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)

88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca

88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika lub

88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników

89.00 Badanie i porada lekarska, konsultacja

89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym

89.442 Sześciominutowy test marszu

89.511 Elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami lub

89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3603 Trening stacyjny

93.3604 Trening marszowy

93.3605 Trening marszowy z przyborami

94.08 Ocena stanu psychicznego

94.335 Trening autogenny oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9 zawarte w rozporządzeniu szpitalnym, ambulatoryjnym, rehabilitacyjnym.

1.6Oczekiwane wyniki postępowaniaKompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego oparta na wdrożeniu leczenia interwencyjnego oraz kardiochirurgicznego ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne z pacjentami po zawale serca i obniżyć śmiertelność szpitalną oraz wczesną po incydencie sercowo-naczyniowym. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna i monitorowanie w ramach kardiologicznej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem ma zapewnić właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej, jak również ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1Warunki wykonania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
2.2Organizacja udzielania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.

Kompleksowa opieka skoordynowana przez jeden ośrodek - podmiot koordynujący, realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), opracowanym przez podmiot koordynujący.

Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział kardiologiczny.

W przypadku, gdy pacjent po diagnostyce inwazyjnej nie kwalifikuje się do objęcia opieką w ramach KOS-zawał, odnotowuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym dedykowanym do monitorowania KOS-zawał, po jego udostępnieniu przez NFZ;

Po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS-zawał podmiot koordynujący przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zalecanych pacjentowi

Opieka nad pacjentem po zawale serca obejmuje leczenie, rehabilitację i monitorowanie procesu terapeutycznego.

LECZENIE obejmuje:

1) hospitalizację pacjenta z powodu zawału serca w trakcie której zastosowano:

a) diagnostykę inwazyjną zawału serca (koronarografię) lub leczenie zachowawcze, lub

b) leczenie inwazyjne, obejmujące m.in. pełną rewaskularyzację naczyń wieńcowych lub zabieg kardiochirurgiczny (odpowiednio do stanu klinicznego pacjenta):

* rewaskularyzację I-etapową - w trakcie hospitalizacji z powodu zawału serca,

* rewaskularyzację II-etapową, która może być realizowana przy pierwszej hospitalizacji z powodu zawału serca albo rozłożona na dwie hospitalizacje (pierwszą z powodu zawału serca oraz drugą hospitalizację planową);

2) elektroterapię, w tym:

a) Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego,

b) Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego,

c) Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT),

d) Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD),

e) Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą (CRT-D) albo

f) Wszczepienie / wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

po dokonaniu u pacjenta oceny frakcji wyrzutowej

3) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza kardiologa indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający odpowiednią rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej.

Plan leczenia pacjent należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta;

REHABILITACJA:

1) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych; lub

2) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego

- zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji określonymi w zał. nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego

MONITOROWANIE obejmuje:

1) Wizytę koordynującą (kontrolną)

2) specjalistyczną opiekę kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z indywidualnym planem leczenia [w tym porady obejmujące kwalifikację do implantacji całkowitego automatycznego sytemu do kardiowersji lub defibrylacji (system ICD), układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji (system CRT-D) lub całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (system S-ICD) oraz poradę monitorującą urządzenia wszczepialne]; liczba konsultacji i ich częstość powinna być ustalona w zależności od stanu klinicznego pacjenta;

3) poradę specjalistyczną kończącą opiekę w ramach KOS-zawał

2.3Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: kardiologia, kardiochirurgia, rehabilitacja medyczna.
2.4Warunki i etapy finansowania świadczeniaFinansowanie poszczególnych etapów kompleksowej opieki, realizowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:

* w zakresie leczenia:

a) diagnostykę inwazyjną, leczenie zachowawcze lub leczenie inwazyjne, obejmujące zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta rewaskularyzację naczyń wieńcowych, lub pomostowanie aortalno-wieńcowe, realizowane w ramach hospitalizacji - rozliczane w ramach JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

b) dodatkowe świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi ujętymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c i 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne) - możliwe do sumowania z właściwą JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

c) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po zawale serca - rozliczane produktem z katalogu świadczeń kompleksowych dedykowanym do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu,

d) elektroterapię*,

- rozliczane w ramach właściwej JGP z katalogu świadczeń kompleksowych;

* W sytuacji implantacji u pacjenta właściwego sytemu ICD, CRT-D lub S-ICD podmiot koordynujący obowiązany jest do posiadania dokumentu (nośnika) z zarejestrowanymi parametrami frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

w zakresie rehabilitacji:

a) rehabilitację kardiologiczną stacjonarną - rozliczaną w ramach grupy RKZ z katalogu świadczeń kompleksowych,

b) rehabilitację kardiologiczną w ośrodku oddziale dziennym i hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w miejscu pobytu pacjenta - rozliczaną osobodniami w ramach produktów w katalogu świadczeń kompleksowych

* w zakresie monitorowania:

1) wizytę koordynującą (kontrolną) - rozliczaną produktem z katalogu świadczeń kompleksowych;

2) kardiologiczną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, obejmującą:

a) realizację co najmniej 3 porad u pacjenta w okresie objęcia KOS-zawał - rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach produktu w katalogu świadczeń kompleksowych,

b) poradę specjalistyczną wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u pacjenta kończącego opiekę w ramach KOS-zawał (badania i ocena stanu klinicznego) - rozliczaną w ramach produktu rozliczeniowego: "Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opieki" z katalogu świadczeń kompleksowych.

3.Dane do sprawozdawczości
Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
4.Istniejące wytyczne postępowania medycznego
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczącymi postępowania z chorymi z zawałem serca.
5.Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń
Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca będzie obejmowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjentem na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia.

Świadczeniodawca realizujący KOS - zawał mierzy i ocenia wskaźniki określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia szpitalnego lp. 36 część "Pozostałe wymagania" kolumna nr 4 ust. 3

Parametry stosowane do oceny efektów opieki kompleksowej u pacjentów po zawale serca po 12 miesiącach jej realizacji - na podstawie danych sprawozdawczych przez świadczeniodawców do sytemu informatycznego NFZ:

1) procentowy udział pacjentów po zawale mięśnia sercowego objętych KOS-zawał;

2) odsetek pacjentów, u których zrealizowany został cały zindywidualizowany schemat opieki;

3) odsetek rehospitalizacji z przyczyn sercowo - naczyniowych;

4) odsetek pacjentów, u których wykonano zabieg angioplastyki wieńcowej w ramach II etapu rewaskularyzacji;

5) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/defibrylator ICD;

6) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/defibrylator CRT-D;

7) odsetek pacjentów, którym wszczepiono całkowicie podskórny kardiowerter/defibrylator S-ICD

8) procentowy udział wystąpienia zgonu po zawale z powodu epizodu sercowo- naczyniowego w okresie:

a) 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca,

b) 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.