Zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.124

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2022/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 2 , wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) porada wstępna - porada realizowana w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wstępnego rozpoznania choroby przewlekłej, określonej w załączniku nr 6 do rozporządzania MZ, w zakresie umowy zawartej przez świadczeniodawcę.";

2)
w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.";

3)
w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) o świadczeniach udzielonych w ramach budżetów powierzonych, o których mowa w § 15.";

4)
w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dla finansowania świadczeń, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ, ustala się budżet powierzony opieki koordynowanej.";

5)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. Wartości budżetów powierzonych, o których mowa w § 15 ust. 1 i 1a, ustala się dla okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 1 pkt 5 Ogólnych warunków umów.

2. Przy ustalaniu wartości budżetu powierzonego diagnostycznego dla świadczeniodawców uwzględnia się:

1) środki finansowe określone w planie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 1 ustawy;

2) dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej objętych budżetem powierzonym udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawców za pierwsze 9 miesięcy okresu rozliczeniowego poprzedzającego rok dla którego budżet jest ustalany.

3. W przypadku gdy budżet powierzony diagnostyczny ustala się po raz pierwszy uwzględnia się:

1) wielkość populacji;

2) strukturę wiekową;

3) szacowaną średnią liczbę świadczeń objętych budżetem powierzonym, wykonywanych w populacji, z uwzględnieniem struktury, o której mowa w pkt 2.

4. Przy ustalaniu wartości budżetu powierzonego opieki koordynowanej dla świadczeniodawców na kolejny okres rozliczeniowy uwzględnia się:

1) środki finansowe określone w planie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 1 ustawy;

2) dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej objętych budżetem powierzonym udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawców za pierwsze 9 miesięcy okresu rozliczeniowego poprzedzającego rok, dla którego budżet jest ustalany;

3) lekarzy specjalistów, o których mowa w załączniku nr 6 rozporządzenia MZ, zgłoszonych do harmonogramu zasoby stanowiącego załącznik do umowy.

5. Przy pierwszorazowym ustalaniu wartości budżetu powierzonego opieki koordynowanej uwzględnia się:

1) wielkość populacji;

2) strukturę wiekową;

3) szacowaną średnią liczbę świadczeń objętych budżetem powierzonym, wykonywanych w populacji, z uwzględnieniem struktury, o której mowa w pkt 2;

4) lekarzy specjalistów, o których mowa w załączniku nr 6 rozporządzenia MZ, wskazanych w formularzu wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w poz. 6. Lekarz poz obejmujący opieką świadczeniobiorcę w ramach zakresu świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej obowiązany jest do przeprowadzenia przynajmniej jednej porady kompleksowej w roku kalendarzowym.

7. Konsultacja lekarza poz z lekarzem specjalistą może odbyć się przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada).

8. W przypadku objęcia opieką świadczeniobiorcy w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej finansuje się w danym roku kalendarzowym:

a) nie więcej niż 3 konsultacje dietetyczne;

b) nie więcej niż 6 porad edukacyjnych;

c) poradę kompleksową (jedną).

9. Łączna wartość konsultacji z lekarzem specjalistą (lekarz poz - lekarz specjalista) nie może przekroczyć 3% kwoty budżetu powierzonego opieki koordynowanej w okresie rozliczeniowym.

10. Wykaz chorób wg klasyfikacji ICD - 10, stanowiących przyczynę diagnostyki i leczenia świadczeniobiorcy, kwalifikujących do rozliczania świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia MZ, został określony w części II załącznika nr 20.

11. Wyklucza się rozliczenie konsultacji lekarz poz - lekarz specjalista, przez lekarza poz posiadającego kwalifikacje lekarza specjalisty, o którym mowa w załączniku nr 6 rozporządzenia MZ, zgłoszonego do harmonogramu zasoby stanowiącego załącznik do umowy, w odniesieniu do zadeklarowanych do niego świadczeniobiorców.

12. Porada wstępna realizowana jest w ramach stawki kapitacyjnej lekarza poz z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi finansowanymi w tej stawce. Dopuszcza się rozliczenie badań diagnostycznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ w celu rozpoznania lub wykluczenia choroby przewlekłej z budżetu powierzonego opieki koordynowanej zleconych w trakcie porady wstępnej, zgodnie z zawartą umową.

13. Brak potwierdzenia choroby przewlekłej wyklucza rozliczenie porady kompleksowej.";

6)
w § 23 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle, w ramach deklaracji wyboru lekarza poz, o której mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z jednostkami chorobowymi określonymi w części I załącznika nr 20, zastosowanie współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, odbywa się z zastosowaniem następujących zasad:

1) liczba porad lekarza poz udzielonych osobom z powodu choroby, o której mowa w części I załącznika nr 20, nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze;

2) udzielenie osobie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu choroby, o której mowa w pkt 1, powoduje wstrzymanie rozliczenia stawki kapitacyjnej współczynnikiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia tego świadczenia;

3) podstawę prowadzonej przez Oddział Funduszu weryfikacji w zakresie wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 2, stanowią raporty z udzielonych porad, złożone przez świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku z leczeniem cukrzycy, przewlekłych chorób układu krążenia lub tarczycy.";

7)
w § 39:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla realizacji zadań wykonywanych przez koordynatora, związanych z budowaniem relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi:

1) w proces profilaktyki, do których należy w szczególności:

a) promowanie profilaktyki, w tym wykonywania badań profilaktycznych przez świadczeniobiorców,

b) ustalanie terminów realizacji badań profilaktycznych dla świadczeniobiorców z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia

- ustala się wartość stawki w wysokości, o której mowa w poz. 6.1 załącznika nr 1; albo

2) w realizację budżetu powierzonego opieki koordynowanej, do których należy w szczególności:

a) monitorowanie obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością,

b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu leczenia,

c) ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej,

d) zapewnienie komunikacji pomiędzy personelem administracyjnym a personelem medycznym podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń,

e) udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej,

f) analizowanie i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych,

d) monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Opieki Medycznej, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o poz,

h) wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 1

- ustala się wartość stawki w wysokości, o której mowa w poz. 6.1 załącznika nr 1, korygowaną współczynnikiem - 1,25 dla świadczeniobiorców z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 18 roku życia.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora realizującego zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie powinna przekraczać 5000 osób na 0,5 etatu przeliczeniowego. Liczbę osób objętych opieką koordynatora oblicza się na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora realizującego zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie powinna przekraczać 5000 osób na 1 etat przeliczeniowy. Liczbę osób objętych opieką koordynatora opieki oblicza się na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 18 roku życia.";

8)
w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Należność z tytułu zadań koordynatora stanowi suma iloczynów liczby świadczeniobiorców, o których mowa w § 39 ust. 4 albo 5, i stawki miesięcznej stanowiącej 1/12 kapitacyjnej stawki rocznej, określonej w poz. 6.1 załącznika nr 1, z zastosowaniem współczynnika zależnego od realizacji zadań wykonywanych przez koordynatora.";

9)
uchyla się § 41;
10)
w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Formularz wniosku, sporządzany jest z zastosowaniem aplikacji obsługującej postępowanie, w sposób określony przez dyrektora Oddziału Funduszu w regulaminie technicznym przygotowania wniosku.";

11)
w § 47 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do wniosku został określony w warunkach zawierania umów, w tym o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym personelu medycznego, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ.";

12)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
13)
uchyla się załącznik nr 9;
14)
załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
15)
załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
16)
załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
17)
załącznik nr 23 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów

L.p.Nazwa świadczeniaJednostka rozliczeniowaWartość jednostki rozliczeniowej w zł
1.1Świadczenia lekarza pozStawka kapitacyjna191,88
1.1aŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnegoStawka kapitacyjna193,80
1.2Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUKPorada122,15
1.3Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada83,29
1.4Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada83,29
1.5Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada83,29
1.6Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu,,dalekiego" w POZPorada22,21
1.7Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty DiLOPorada55,52
1.8Świadczenie lekarza poz związane z zapewnieniem dostępności do świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnieniaRyczałt miesięczny5552,09
1.9Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicyRyczałt miesięczny333,13
1.10Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencjiPorada83,29
1.11Pierwszorazowe świadczenie lekarza poz związane z oceną stanu zaszczepienia oraz stanu zdrowia wraz ze szczepieniem dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pomocyPorada114,76
1.12Świadczenie lekarza poz związane z realizacją indywidualnego kalendarza szczepień (IKSz) dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pomocyPorada51,00
Budżet powierzony diagnostyczny
1.13Ferrytyna *Świadczenie20,00
1.14Witamina B12 *Świadczenie21,00
1.15Kwas foliowy *Świadczenie16,00
1.16Anty-CCP *Świadczenie57, 00
1.17CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.) *Świadczenie14,00
1.18Przeciwciała anty-HCV *Świadczenie22,00
1.19Antygen H. pylori w kale - test kasetkowy *Świadczenie23,00
1.20Antygen H. pylori w kale - test laboratoryjny *Świadczenie61,00
1.21Strep-test *Świadczenie12,00
2.1Świadczenia pielęgniarki pozStawka kapitacyjna47,04
2.1aŚwiadczenia pielęgniarki poz - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna47,28
2.2Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicyWizyta28,59
2.3Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta14,44
2.4Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPWizyta14,44
2.5Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Wizyta14,44
2.6Świadczenie pielęgniarki poz w profilaktyce CHUKPorada122,15
3.1Świadczenia położnej pozStawka kapitacyjna31,08
3.1aŚwiadczenia położnej poz - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna31,32
3.2Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowejWizyta34,43
3.3Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej - wada letalna płoduWizyta51,63
3.4Wizyta patronażowa położnej pozWizyta32,21
3.5Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płoduWizyta43,31
3.6Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznychWizyta16,66
3.7Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta14,44
3.8Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPWizyta14,44
3.9Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Wizyta14,44
3.10Świadczenie położnej poz - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegoWizyta22,21
3.11Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciążyWizyta238,74
3.12Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciążyWizyta155,46
3.13Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciążyWizyta155,46
3.14Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciążyWizyta186,55
3.15Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciążyWizyta155,46
3.16Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciążyWizyta155,46
3.17Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciążyWizyta155,46
3.18Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciążyWizyta155,46
3.19Wizyta związana z wykonaniem Holtera RRWizyta134,37
4.1Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnejStawka kapitacyjna100,20
4.1aŚwiadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej - certyfikat akredytacji w zakresie POZStawka kapitacyjna101,28
4.2Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowejStawka kapitacyjna6,36
5.1Świadczenia transportu sanitarnego w POZ - przewozy realizowane w ramach gotowościStawka kapitacyjna6,96
5.2Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewóz na odległość (tam i z powrotem) 121-400 kmRyczałt za przewóz278,93
5.3Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 kmRyczałt za każdy km przewozu ponad 4001,13
6.1koordynacja opieki - zadania koordynatorastawka kapitacyjna6,72
7Budżet powierzony opieki koordynowanej**
7.1BNP (NT-pro-BNP)Świadczenie92,80
7.2albuminuria (stężenie albumin w moczu)Świadczenie7,85
7.3UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);Świadczenie18,32
7.4antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);Świadczenie32,12
7.5antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);Świadczenie56,11
7.6antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).",Świadczenie26,03
7.7EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);Świadczenie106,26
7.8Holter EKG 24 godz. (24 godzinna rejestracja EKG);Świadczenie137,06
7.9Holter EKG 48 godz. (48 godzinna rejestracja EKG)Świadczenie147,06
7.10Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)Świadczenie157,06
7.11Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).Świadczenie137,06
7.12USG Doppler tętnic szyjnychŚwiadczenie106,26
7.13USG Doppler naczyń kończyn dolnychŚwiadczenie106,26
7.14ECHO serca przezklatkoweŚwiadczenie106,26
7.15spirometriaŚwiadczenie38,50
7.16spirometria z próbą rozkurczowąŚwiadczenie46,20
7.17biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)Świadczenie398,86
7.18biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana (u dorosłych) co najmniej 3 proceduryŚwiadczenie800,80
7.19konsultacja z lekarzem specjalistą (lekarz poz - lekarz specjalista)konsultacja81,65
7.20konsultacja z lekarzem specjalistą (pacjent - lekarz specjalista)konsultacja120,75
7.21porada edukacyjnaPorada42,03
7.22konsultacja dietetycznakonsultacja50,52
7.23porada kompleksowaPorada171,93
*Świadczenia o których mowa w załączniku nr 1 Część IVa rozporządzenia MZ- świadczenia realizowane w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego

** Świadczenia, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz przyczyn porad lekarskich wg klasyfikacji ICD - 10 udzielonych osobom przewlekle chorym (do stosowania współczynnika 3.2 oraz w budżecie powierzonym opieki koordynowanej)

I. 

Wykaz przyczyn udzielonych porad lekarskich wg klasyfikacji ICD 10 kwalifikujących do stosowania współczynnika 3,2 korygującego stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza poz dla osób przewlekle chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia lub choroby tarczycy*

1.
Grupa dziedzinowa - Diabetologia (E10-E14) Cukrzyca
E10Cukrzyca insulinozależna
E11Cukrzyca insulinoniezależna
E14Cukrzyca nie określona
2.
Grupa dziedzinowa - Kardiologia

(110-115) Choroba nadciśnieniowa

I10Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona
I15Nadciśnienie wtórne

(120-125) Choroba niedokrwienna serca

I20.1Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9Dusznica bolesna, nie określona
I25Przewlekła choroba niedokrwienna serca

(126-128) Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I27.1Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.8Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9Zespół sercowo-płucny, nie określony
I28Inne choroby naczyń płucnych

(130-152) Inne choroby serca

I39.0Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I42.0Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.2Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.6Kardiomiopatia alkoholowa
I42.8Inne kardiomiopatie
I42.9Kardiomiopatia, nie określona
I43.1Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
I43.2Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
I43.8Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków
I50.0Niewydolność serca zastoinowa
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9Niewydolność serca, nie określona

(160-169) Choroby naczyń mózgowych

I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5Choroba Moyamoya
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nie określona
I69Następstwa chorób naczyń mózgowych

(170-179) Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I70.0Miażdżyca tętnicy głównej (aorty)
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8Miażdżyca innych tętnic
I70.9Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I71.2Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.6Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8Tętniak innych określonych tętnic
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73.0Zespół Reynauda
I73.1Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9Choroba naczyń obwodowych, nie określona
3.
Grupa dziedzinowa - Endokrynologia

(E00 - E07) Choroby tarczycy

E00Wrodzony zespół niedoboru jodu
E01Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03Inne postacie niedoczynności tarczycy
E04Wole nietoksyczne, inne
E05Tyreotoksykoza (nadczynność tarczycy)
E06Zapalenie tarczycy
E07Choroby tarczycy, inne

*Dopuszczalne jest sprawozdawanie poszczególnych rozpoznań z rozszerzeniami większymi niż 3-znakowe

II. 

Wykaz chorób wg klasyfikacji ICD - 10 stanowiących przyczynę diagnostyki i leczenia świadczeniobiorcy, kwalifikujących do rozliczania świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej.*

1.
Grupa dziedzinowa - Diabetologia

(E10-E14) Cukrzyca

E10Cukrzyca insulinozależna
E11Cukrzyca insulinoniezależna
E13Inne określone postacie cukrzycy
E14Cukrzyca nie określona
2.
Grupa dziedzinowa - Kardiologia

(110-115) Choroba nadciśnieniowa

I10Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona
I15Nadciśnienie wtórne

(120-125) Choroba niedokrwienna serca

I20.1Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9Dusznica bolesna, nie określona
I25Przewlekła choroba niedokrwienna serca

(148-150) Inne choroby serca

I48Migotanie i trzepotanie przedsionków
I50.0Niewydolność serca zastoinowa
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9Niewydolność serca, nie określona
3.
Grupa dziedzinowa - Endokrynologia (E00 - E89.0) Choroby tarczycy
E01Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03Inne postacie niedoczynności tarczycy
E04Wole nietoksyczne, inne
E06Zapalenie tarczycy
E89.0Pozabiegowa niedoczynność tarczycy
4.
Grupa dziedzinowa - Pulmonologia

(J41-J45) Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J41Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne
J42Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43Rozedma płucna
J44Inna przewlekła zaporowa choroba płuc
J45Dychawica oskrzelowa

*Dopuszczalne jest sprawozdawanie poszczególnych rozpoznań z rozszerzeniami większymi niż 3-znakowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POZ OBOWIĄZUJĄCY DLA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ SPRAWOZDAWANYCH KOMUNIKATEM XML TYPU "SWIAD" ALBO - W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ ŚWIADCZEŃ POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM MONITOROWANIA PROFILAKTYKI (SIMP)

L.p.Kod świadczenia wg NFZ1Nazwa jednostki sprawozdawanej
1.Świadczenia lekarza poz
1.15.01.00.0000121porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń (wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)
1.25.01.00.0000122porada lekarska udzielona w domu pacjenta (wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)
1.35.01.00.0000046porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa
1.45.01.00.0000047porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji
1.55.01.00.0000048świadczenie w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
1.65.01.00.0000051porada kwalifikacyjna do transportu sanitarnego "dalekiego" w poz
1.75.01.00.0000079porada lekarska udzielona świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy lub wyłącznie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12 pkt 6 i 9 ustawy l ub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1.85.01.00.0000102porada patronażowa lekarza poz zrealizowana w miejscu udzielania świadczeń
1.95.01.00.0000103porada patronażowa lekarza poz zrealizowana w domu świadczeniobiorcy
1.105.01.00.0000104bilans zdrowia2
1.115.01.00.0000001porada lekarska związana z wydaniem karty DiLO
1.125.01.00.0000149porada lekarska związana z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
1.135.01.00.0000152teleporada lekarza poz
1.145.01.00.0000155porada receptowa lekarza poz
1.155.01.00.0000162pierwszorazowe świadczenie lekarza poz związane z oceną stanu zaszczepienia oraz stanu zdrowia dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy
1.165.01.00.0000163świadczenie lekarza poz związane z realizacją kalendarza szczepień (IKSz) dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy
Budżet powierzony diagnostyczny
1.175.01.00.0000164Ferrytyna *
1.185.01.00.0000165Witamina B12 *
1.195.01.00.0000166Kwas foliowy*
1.205.01.00.0000167Anty-CCP *
1.215.01.00.0000168CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.) *
1.225.01.00.0000169Przeciwciała anty-HCV *
1.235.01.00.0000170Antygen H. pylori w kale - test kasetkowy*
1.245.01.00.0000173Antygen H. pylori w kale - test laboratoryjny *
1.255.01.00.0000171Strep-test *
Budżet powierzony opieki koordynowanej**
1.265.01.00.0000174BNP (NT-pro-BNP)
1.275.01.00.0000175albuminuria (stężenie albumin w moczu)
1.285.01.00.0000176UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
1.295.01.00.0000177antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
1.305.01.00.0000178antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
1.315.01.00.0000179antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).
1.325.01.00.0000180EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
1.335.01.00.0000181Holter EKG 24, (248 rejestracja EKG)
1.345.01.00.0000203Holter EKG, 48 (48 rejestracja EKG)
1.355.01.00.0000198Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
1.365.01.00.0000182Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
1.365.01.00.0000183USG Doppler tętnic szyjnych
1.375.01.00.0000184USG Doppler naczyń kończyn dolnych
1.385.01.00.0000185ECHO serca przezklatkowe
1.395.01.00.0000186spirometria
1.405.01.00.0000187spirometria z próbą rozkurczową
1.415.01.00.0000205biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
1.425.01.00.0000206biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana (u dorosłych) co najmniej 3 procedury
1.435.01.00.0000189konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie diabetologii (lekarz poz - lekarz specjalista)
1.445.01.00.0000199konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
1.455.01.00.0000200konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
1.465.01.00.0000201konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmunologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
1.475.01.00.0000202konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie alergologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
1.485.01.00.0000190konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie diabetologii (pacjent - lekarz specjalista)
1.495.01.00.0000191konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii (pacjent - lekarz specjalista)
1.505.01.00.0000192konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (pacjent - lekarz specjalista)
1.515.01.00.0000193konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmonologii (pacjent - lekarz specjalista)
1.525.01.00.0000194konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie alergologii (pacjent - lekarz specjalista)
1.535.01.00.0000195porada edukacyjna
1.545.01.00.0000196konsultacja dietetyczna
1.555.01.00.0000197porada kompleksowa
1.565.01.00.0000219porada wstępna
2.Świadczenia pielęgniarki poz
2.15.01.00.0000107wizyta patronażowa pielęgniarki poz
2.25.01.00.0000054świadczenie w ramach profilaktyki gruźlicy - z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów pod objaśnieniami
2.35.01.00.0000052świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa
2.45.01.00.0000053świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji
2.55.01.00.0000080świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy, osoby uprawnionej wyłącznie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12 pkt 6 i 9 ustawy lub obcokrajowca posiadającego ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.65.01.00.0000161porada receptowa pielęgniarki poz
2.75.01.00.0000172świadczenie pielęgniarki w ramach profilaktyki ChUK
3.Świadczenia położnej poz
3.15.01.00.0000089wizyta patronażowa położnej poz
3.25.01.00.0000123wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płodu
3.35.01.00.0000110wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży
3.45.01.00.0000124wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży - wada letalna płodu
3.55.01.00.0000111wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
3.65.01.00.0000125wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania - wada letalna płodu
3.75.01.00.0000091wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno- ginekologicznych
3.85.01.00.0000055świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa
3.95.01.00.0000056świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji
3.105.01.00.0000081świadczenie położnej poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy, osoby uprawnionej wyłącznie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12 pkt 6 i 9 ustawy lub obcokrajowca posiadającego ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.115.01.00.0000116świadczenie położnej poz - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
3.125.01.00.0000131wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. Tyg. ciąży
3.135.01.00.0000132wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. Do 14. Tyg. ciąży
3.145.01.00.0000133wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. Do 20. Tyg. ciąży
3.155.01.00.0000134wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. Do 26. Tyg. ciąży
3.165.01.00.0000135wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. Do 32. Tyg. ciąży
3.175.01.00.0000136wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. Do 37. tyg. ciąży
3.185.01.00.0000137wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciąży
3.195.01.00.0000138wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciąży
3.205.01.00.0000139wizyta położnej poz związana z wykonaniem Holtera RR
3.215.01.00.0000159porada receptowa położnej poz
Objaśnienia:

1 kod wskazywany przez świadczeniodawcę przy sporządzaniu sprawozdania

2 świadczenie kompleksowe obejmujące poradę lekarską udzieloną w związku z badaniem

*Świadczenia o których mowa w załączniku nr 1 Część IVa rozporządzenia MZ realizowanych - świadczenia realizowane w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego

** Świadczenia, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ

Słownik efektów udzielanych świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy

Kod efektuNazwa efektu
2011pacjent skorzystał z edukacji zdrowotnej w ramach świadczenia
2012pacjent zakwalifikowany do grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania na gruźlicę
2013pacjent zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę
2014pacjent przekazany celem dalszej diagnostyki i leczenia lekarzowi poz

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY DLA REALIZACJI UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA POZ WRAZ Z ICH OKODOWANIEM DLA CELÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI 3

Lp.Nazwa badania diagnostycznegoKody świadczeń wg NFZ dla komunikatu XML typu ZBPOZ
1.Badania hematologiczne
1morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi1001100006
2morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi1001100007
3retykulocyty1001100003
4odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)1001100004
2.Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
1sód1001200001
2potas1001200002
3wapń zjonizowany1001200032
4żelazo1001200004
5żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)1001200033
6stężenie transferyny1001200005
7stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)1001100005
8mocznik1001200006
9kreatynina1001200007
10glukoza1001200008
11test obciążenia glukozą1001200009
12białko całkowite1001200010
13proteinogram1001200011
14albumina1001200012
15białko C-reaktywne (CRP)1001600004
16kwas moczowy1001200013
17cholesterol całkowity1001200014
18cholesterol-HDL1001200015
19cholesterol-LDL1001200016
20triglicerydy (TG)1001200017
21bilirubina całkowita1001200018
22bilirubina bezpośrednia1001200019
23fosfataza alkaliczna (ALP)1001200020
24aminotransferaza asparaginianowa (AST)1001200021
25aminotransferaza alaninowa (ALT)1001200022
26gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)1001200023
27amylaza1001200024
28kinaza kreatynowa (CK)1001200025
29fosfataza kwaśna całkowita (ACP)1001200026
30czynnik reumatoidalny (RF)1001200027
31miano antystreptolizyn O (ASO)1001200028
32hormon tyreotropowy (TSH)1001200029
33antygen HBs-AgHBs1001200030
34VDRL1001200031
35FT31001200034
36FT41001200035
37PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity1001200036
3.Badania moczu
1ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu1001300001
2ilościowe oznaczanie białka1001300002
3ilościowe oznaczanie glukozy1001300003
4ilościowe oznaczanie wapnia1001300004
5ilościowe oznaczanie amylazy1001300005
4.Badania kału
1badanie ogólne1001400001
2pasożyty1001400002
3krew utajona - metodą immunochemiczną1001400003
5.Badania układu krzepnięcia
1wskaźnik protrombinowy (INR)1001500001
2czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)1001500002
3fibrynogen1001500003
6.Badania mikrobiologiczne
1posiew moczu z antybiogramem1001600001
2posiew wymazu z gardła z antybiogramem1001600002
3posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella1001600003
4test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)1001600005
7.Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku1001700001
8.Badania ultrasonograficzne
1USG tarczycy i przytarczyc1001800002
2USG ślinianek1001800003
3USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego1001800004
4USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego1001800005
5USG obwodowych węzłów chłonnych1001800006
9Zdjęcia radiologiczne
1zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej1001900001
2zdjęcia kostne:
2a)kręgosłupa (cały kręgosłup) w projekcji AP i bocznej1001900002
2b)kręgosłupa (odcinkowe) w projekcji AP i bocznej1001900003
2c)kończyn w projekcji AP i bocznej1001900004
2d)miednicy w projekcji AP i bocznej1001900005
3zdjęcie czaszki1001900006
4zdjęcie zatok1001900007
5zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej1001900008

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone zarządzeniem związane są z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965) i polegają na:

1) wprowadzeniu definicji porady wstępnej, która jest realizowana przez lekarza poz w ramach stawki kapitacyjnej lekarza poz. Celem porady wstępnej jest potwierdzenie bądź wykluczenie wstępnego rozpoznania choroby przewlekłej, określonej w załączniku nr 6 do rozporządzanie MZ,

2) w § 4 dodaniu nowego zakresu świadczeń - budżet powierzony opieki koordynowanej,

3) w § 15, 16 i 23 uszczegółowieniu sposobu finansowania i rozliczania świadczeń w związku z wprowadzeniem budżetu powierzonego opieki koordynowanej,

4) w § 39 i 40 rozdzieleniu zadań koordynatora realizującego zadania w zakresie promocji profilaktyki oraz koordynatora realizującego zadania w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Świadczeniodawca może realizować tylko jeden zakres zadań. Przy czym zadania koordynatora w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej mogą być realizowane przez świadczeniodawców realizujących zakres wprowadzony niniejszym zarządzeniem,

5) w załącznikach nr 1 i 21 uwzględnieniu badań i konsultacji wynikających z załącznika nr 6 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń, porad i konsultacji w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej, wskazana w załączniku nr 1, zostały określone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (pismo z dnia 07.09.2022 r., znak:WT.5403.17.2022.MB.20). W wycenie:

a) porady kompleksowej,

b) konsultacji specjalistycznej (lekarz poz - lekarz specjalista),

c) konsultacji specjalistycznej (pacjent - lekarz specjalista)

-zawarte są również koszty osobowe realizacji zadań przez koordynatora opieki,

6) w załączniku nr 15 dodaniu nowego zakres świadczeń - budżet powierzony opieki koordynowanej,

7) w załączniku nr 20 zmianie jego nazwy oraz podziale na dwie części - (I część zawiera grupy dziedzinowe do stosowania współczynnika 3,2 korygującego stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza poz dla osób przewlekle chorych a w części II załącznika określono wykaz chorób wg klasyfikacji ICD - 10 związanych z diagnostyką i leczeniem świadczeniobiorcy, kwalifikujących do rozliczania świadczeń w ramach zakresu budżetu powierzonego opieki koordynowanej),

8) w załączniku nr 23 usunięciu badania spirometrycznego,

9) uchyleniu załącznika nr 9, z uwagi na fakt, że wniosek o zawarcie umowy składa się za pośrednictwem aplikacji do postępowania, a szczegółowy opis znajduje wymaganych informacji, które powinien zawierać formularz określa § 45 zarządzenia.

Nowy zakres świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej - świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, ma na celu zwiększenie dostępu do:

- badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii co pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych,

- konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa co ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

- świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie wizyt kompleksowych z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej co poprawi i ułatwi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle,

- edukacji zdrowotnej realizowanej w formie porad edukacyjnych co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle,

- świadczeń dietetycznych realizowanych w formie porad dietetycznych udzielanych przez dietetyków co jest istotnym wsparciem pacjentów chorych przewlekle m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy oraz kształtującymi prozdrowotne nawyki żywieniowe.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opinie dotyczące projektu zarządzenia przedstawiło ogółem 14 podmiotów, dwa podmioty przesłały uwagi po terminie. Przedstawione uwagi poddano szczegółowej analizie w wyniku, której część z nich została uwzględniona w zarządzeniu.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Szacuje się, że łączny roczny wydatek na świadczenia opieki koordynowanej wyniesie około 1 205,213 mln zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1097, 1265, 1352, 1700 i 1855.
2 Zmienionym zarządzeniem Nr 93/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. i zarządzeniem Nr 96/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r.
3 Objaśnienia: Wykaz badań uwzględniony w niniejszym załączniku zgodny jest z wykazem zawartym w przepisach rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540, z późn. zm.). Nie należy sprawozdawać badań dostarczonych lekarzowi poz przez pacjenta w przypadku ich zrealizowania przez innego świadczeniodawcę lub samego pacjenta. Wykonanie badań należy sprawozdawać komunikatem XML typu ZBPOZ w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.