Zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2021.112

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2021/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 24 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 39/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 95/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 99/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 131/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) 1
 (uchylony);
2) 2
 (uchylony);
3)
w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.";

4)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. świadczenia udzielone świadczeniobiorcy, który złożył deklarację wyboru do świadczeniodawcy, którego umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wygasła lub została rozwiązana, finansowane są z zastosowaniem stawki jednostkowej, o której mowa w lp. 1.3 załącznika nr 1 zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem. Ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy nie stosuje się.
§  3. 
Umowa o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawarta w lipcu 2021 r. do 10 dnia tego miesiąca, obejmuje pełen okres sprawozdawczy, w którym została zawarta.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Modyfikacje wprowadzone postanowieniami niniejszego zarządzenia mają na celu wzrost dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą, poprzez zróżnicowanie wysokości stawki kapitacyjnej:

1)
w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - stawka kapitacyjna lekarza poz będzie zależna od stałych progów udziału teleporad. Stawki te zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia (załącznik otrzymał nowe brzmienie);
2)
od września 2021 r. stawka kapitacyjna lekarza poz będzie zależna od udziału teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy na podstawie informacji o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Wartość mediany będzie comiesięcznie publikowana na stronie internetowej Centrali NFZ.

Dodatkowo w zarządzeniu doprecyzowano, że opieka nad pacjentami chorymi przewlekle, objętymi współczynnikiem korygującym 3,2, wymaga co najmniej jednej porady kwartalnie w bezpośrednim kontakcie z lekarzem.

W zarządzeniu wprowadzono również możliwość realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru do świadczeniodawcy, którego umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wygasła lub została rozwiązana - przez inne podmioty. Rozwiązanie to jest czasowe, tj. w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zmodyfikowano również zasady dotyczące składania wniosków o zawarcie umów znosząc obowiązek na podstawie którego wniosek musi być złożony do 10. dnia każdego miesiąca.

Powyższe zmiany mają związek z przeprowadzoną analizą udzielania świadczeń w POZ, z której wynika, że blisko 40% świadczeniodawców udziela powyżej połowy liczby porad w formie zdalnej komunikacji z pacjentem. Skrajny przykład stanowi realizacja świadczeń na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego, gdzie udział teleporad wynosi aż 81%. Na terenie kraju ponad 1200 świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ sprawozdaje powyżej 70 % udziału teleporad, z czego w ponad 400 podmiotach ten odsetek wynosi powyżej 90%. Powyższe dane wskazują, że część świadczeniodawców może nie zapewniać odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami w stopniu, który gwarantuje osobisty kontakt z lekarzem. Wpływa to również niekorzystnie na właściwą realizację profilaktyki zdrowotnej.

Należy podkreślić, że teleporady zostały prawnie dopuszczone jako jeden z trybów realizacji świadczeń, w tym w POZ, ale nie powinny stanowić wyłącznej/dominujacej formy kontaktu. W wielu przypadkach są one wystarczającą formą wizyt, o ile są realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi, w szczególności ze standardem organizacyjnym teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Dz.U. poz. 1395, z późn. zm.).

Teleporady, czyli zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

- telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,

- pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Zaproponowane w niniejszej regulacji rozwiązania nie są oparte na jednostkowych nieprawidłowościach dotyczących ograniczenia dostępności do świadczeń w systemie ochrony zdrowia. Oprócz licznych skarg i petycji od pacjentów kierowanych m.in. do Narodowego Funduszu Zdrowia, na problemy z ograniczoną dostępnością w POZ wskazuje również "Badanie dotyczące pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na życie i zdrowie Polaków" zrealizowane na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków (N=1019) w dniach od 2 do 7 kwietnia 2021 r. Aż 51% badanych wskazało na znaczne ograniczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w POZ (porównanie I kwartału 2021 r. do czasu sprzed pandemii). Na lepszą dostępność wynikającą z możliwości konsultacji telefonicznej wskazało jedynie 7 % Polaków. Co czwarty respondent wskazał, że dostępność jest na tym samym poziomie, 18% badanych nie ma zdania, ponieważ nie musiało korzystać z opieki zdrowotnej w POZ. W badaniu zbierano również opinie na temat poszczególnych rozwiązań zdalnych upowszechnionych w trakcie pandemii, tj. e-wizyty, e-recepty, e-rejestracja, e-skierowania. Spośród nich najgorzej zostały ocenione e-wizyty. Im młodsza grupa, tym zadowolenie z e-wizyt jest niższe. Osoby w wieku powyżej 60. roku życia istotnie częściej niż pozostałe osoby oceniały e-wizyty raczej dobrze.

Według:

- 42% respondentów teleporady ułatwiają proces opieki/leczenia, a 46 % się z tym nie zgadza,

- 38% respondentów teleporady przyspieszają proces opieki/leczenia, a 46% się z tym nie zgadza,

- 62% respondentów teleporady ograniczają transmisję wirusa, a 23% się z tym nie zgadza,

- 78% respondentów teleporady są skomplikowane dla starszych osób, a 11% się z tym nie zgadza,

- 55% respondentów teleporady są ogólnie proste w realizacji, a 26% się z tym nie zgadza,

- 55% respondentów teleporady są nieefektywne/zniechęcają do skorzystania z konsultacji, a 25% się z tym nie zgadza.

Powyższe dane nie potwierdzają tezy, że pacjenci są w pełni zadowoleni z możliwości konsultacji w formie teleporad. Zaproponowane niniejszym zarządzeniem rozwiązanie ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń, jednocześnie nie wykluczając możliwości realizacji teleporad. Zaproponowany mechanizm ma jedynie na celu ograniczenie "negatywnych praktyk" polegających na wyłącznej lub dominującej realizacji wizyt w formie zdalnej.

Nie można oszacować skutków finansowych wprowadzanych zmian.

Zarządzenie podlegało opiniowaniu.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów
L.p.Nazwa świadczeniaJednostka rozliczeniowaOd 1 listopada 2020 r.Od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Zakres świadczeń lekarza poz
1.1Świadczenia lekarza pozStawka kapitacyjna171,00171,00
1.1aŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnegoStawka kapitacyjna172,56172,56
1.1bŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w przedziale poniżej 25 % wszystkich świadczeńStawka kapitacyjnax179,55
1.1cŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powyżej 75 % wszystkich świadczeńStawka kapitacyjnax153,90
1.1dŚwiadczenia lekarza poz z certyfikatem akredytacyjnym - w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w przedziale poniżej 25 % wszystkich świadczeńStawka kapitacyjnax181,19
1.1eŚwiadczenia lekarza poz z certyfikatem akredytacyjnym - w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powyżej 75 % wszystkich świadczeńStawka kapitacyjnax155,30
1.2Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUKPorada110,00x
1.3Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada75,00x
1.4Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada75,00x
1.5Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada75,00x
1.6Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w POZPorada20,00x
1.7Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty DiLOPorada50,00x
1.8Świadczenie lekarza poz związane z zapewnieniem dostępności do świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnieniaRyczałt miesięczny5 000,00x
1.9Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicyRyczałt miesięczny300,00x
1.10Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencjiPorada75,00x
Zakres świadczeń pielęgniarki poz
2.1Świadczenia pielęgniarki pozStawka kapitacyjna41,76x
2.1aŚwiadczenia pielęgniarki poz - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna42,12x
2.2Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicyWizyta5,00x
2.3Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta13,00x
2.4Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPWizyta13,00x
2.5Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Wizyta13,00x
Zakres świadczeń położnej poz
3.1Świadczenia położnej pozStawka kapitacyjna27,60x
3.1aŚwiadczenia położnej poz - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna27,84x
3.2Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowejWizyta31,00x
3.3Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej - wada letalna płoduWizyta46,50x
3.4Wizyta patronażowa położnej pozWizyta29,00x
3.5Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płoduWizyta39,00x
3.6Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznychWizyta15,00x
3.7Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta13,00x
3.8Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPWizyta13,00x
3.9Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Wizyta13,00x
3.10Świadczenie położnej poz - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegoWizyta20,00x
3.11Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciążyWizyta215,00x
3.12Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciążyWizyta140,00x
3.13Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciążyWizyta140,00x
3.14Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciążyWizyta168,00x
3.15Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciążyWizyta140,00x
3.16Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciążyWizyta140,00x
3.17Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciążyWizyta140,00x
3.18Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciążyWizyta140,00x
3.19Wizyta związana z wykonaniem Holtera RRWizyta121,00x
Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej
4.1Świadczenia pielęgniarki szkolnejStawka kapitacyjna90,12x
4.1aŚwiadczenia pielęgniarki szkolnej - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna91,08x
4.2Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowejStawka kapitacyjna5,52x
Zakres świadczeń transportu sanitarnego w poz
5.1Świadczenia transportu sanitarnego w POZ - przewozy realizowane w ramach gotowościStawka kapitacyjna5,76x
5.2Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewóz na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 kmRyczałt za przewóz236,00x
5.3Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 kmRyczałt za każdy km przewozu ponad 4000,96x
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 126/2021/DSOZ z dnia 2 lipca 2021 r. (NFZ.21.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 2021 r.
2 § 1 pkt 2 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 126/2021/DSOZ z dnia 2 lipca 2021 r. (NFZ.21.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 2021 r.