Dzienniki resortowe

NFZ.2020.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W sytuacji braku możliwości udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którego nie można było wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę realizującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2.  Świadczeniodawca, u którego wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
3.  Informacja o braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest udostępniana świadczeniobiorcom przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz świadczeniodawców, których dotyczy ta okoliczność.
§  2. 
1.  Świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklaracje wyboru do świadczeniodawców, u których wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane są z zastosowaniem jednostek rozliczeniowych określonych w L.p. 1.3, 2.3, 3.4 i 3.7 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej "zarządzeniem".
2.  Świadczenia, o których mowa w ust. 1, sprawozdawane są na zasadach określonych w zarządzeniu.
3.  Do udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy oraz, w przypadku wizyt patronażowych położnej poz, koniecznością złożenia przez świadczeniobiorcę deklaracji wyboru położnej poz.
§  3. 
1.  W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:
1) świadczeniobiorcom, o których mowa w § 1 ust. 1, lub
2) osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - w stanach nagłych zachorowań

- świadczeniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia tożsamości tej osoby, jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz - w przypadku, o którym mowa w pkt 2 - pozyskania danych niezbędnych do rozliczenia świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia z państwem członkowskim UE/EFTA.

2.  Świadczenia, o których mowa w ust. 1, sprawozdawane są na zasadach określonych w zarządzeniu.
3.  Wykaz produktów wykorzystywanych do rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  4.  W zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Współczynnik, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, nie znajduje zastosowania do rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom objętym opieką przez świadczeniodawców będących realizatorami programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", w zakresie chorób przewlekłych układu krążenia, cukrzycy i tarczycy.",

b) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku realizacji świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 19, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., po zakończeniu:";

2) w § 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Informację o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu dwukrotnie (w marcu i w październiku) w każdym roku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 25 do zarządzenia, w terminach: do dnia 7 marca oraz do dnia 7 października.";

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia po L.p. 1.9 dodaje się L.p. 1.10 w brzmieniu:

"

1.10Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencjiPoradaxx75,0075,0075,00

";

4) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji",

b) w § 7:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informację o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza poz/pielęgniarki poz świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu dwukrotnie (w styczniu i w lipcu) w każdym roku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 24 do zarządzenia, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca.",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Informację o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu dwukrotnie (w marcu i w październiku) w każdym roku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 25 do zarządzenia, w terminach: do dnia 7 marca oraz do dnia 7 października.";

5) w załączniku nr 21 do zarządzenia po L.p. 1.11 dodaje się L.p. 1.12 w brzmieniu:

"

1.125.01.00.0000149porada lekarska związana z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

".

§  5.  1  Przepisy:
1) § 1-3 stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 8 marca 2020 r.;
2) § 4 stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 1 kwietnia 2020 r., z wyłączeniem pkt 3, 4 lit. a i 5, które stosuje do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 1 stycznia 2020 roku.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Modyfikacje wprowadzone postanowieniami niniejszego zarządzenia mają na celu zapewnienie zwiększonej dostępności do świadczeń z zakresu poz w sytuacji ryzyka ograniczenia ich udzielania w związku z działaniami dotyczącymi zapobiegania COVID-19. Ponadto wprowadzono nowe produkty rozliczeniowe związane z wydawaniem zaświadczeń osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz teleporad i telewizyt w podstawowej opiece zdrowotnej.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POZ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

L.p.Kod produktuNazwa produktuNazwa jednostki rozliczeniowejWartość jednostki rozliczeniowej (w PLN)
1.15.01.00.0000143Teleporada lekarza poz udzielana w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada40,00
1.25.01.00.0000144Teleporada lekarza poz udzielona pacjentowi uprawnionemu na podstawie przepisów o koordynacjiPorada40,00
1.35.01.00.0000145Telewizyta pielęgniarki poz udzielana w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcy spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta13,00
1.45.01.00.0000146Telewizyta pielęgniarki poz udzielona pacjentowi uprawnionemu na podstawie przepisów o koordynacjiWizyta13,00
1.55.01.00.0000147Telewizyta położnej poz udzielana w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcy spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta13,00
1.65.01.00.0000148Telewizyta położnej poz udzielona pacjentowi uprawnionemu na podstawie przepisów o koordynacjiWizyta13,00
1 § 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 44/2020/DSOZ z dnia 25 marca 2020 r. (NFZ.20.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 marca 2020 r.