Dzienniki resortowe

NFZ.2019.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 16 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osoba niewymieniona w pkt 7, w wieku od 40. do 65. roku życia - od dnia 1 lipca 2019 r. - współczynnik 1,34;";

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku stawek, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, obejmują one kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, w tym od dnia 1 lipca 2019 r.:

1) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 2 pkt 1 - kwotę w wysokości 0,92 zł (słownie: zero, 92/100 złotych);

2) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 3 pkt 1 - kwotę w wysokości 0,96 zł (słownie zero, 96/100 złotych);

3) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 - kwotę w wysokości 2,99 zł (słownie: dwa, 99/100 złotych).".

§  2.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu realizację wzrostu kwoty wzrostu pochodnych wynagrodzeń wypłaconym pielęgniarkom i położnym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1682).

Skutki finansowe wprowadzonych zmian wynoszą w 2019 r. około 44 mln. zł.

Zarządzenie nie podlegało opiniowaniu z uwagi na realizację przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚCI STAWEK KAPITACYJNYCH, PORAD I RYCZAŁTÓW W POZ

L.p.Nazwa świadczeniaJednostka rozliczeniowaWartość rocznej stawki kapitacyjnej, ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych
do

30 czerwca 2019

od

1 lipca 2019 r.

od

1 października 2019 r.

1.1Świadczenia lekarza pozStawka kapitacyjna156,60159,00
1.2Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUKPorada110,00
1.3Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowani ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada49,00
1.4Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada49,00
1.5Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada49,00
1.6Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w POZPorada20,00
1.7Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem kartyPorada50,00
2.1Świadczenia pielęgniarki pozStawka kapitacyjna40,8041,76
2.2Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicyPorada5,00
2.3Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorować ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada13,00
2.4Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada13,00
2.5Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada13,00
3.1Świadczenia położnej pozStawka kapitacyjna26,6427,60
3.2Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowejWizyta31,00
3.3Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej - wada letalna płoduWizyta46,50
3.4Wizyta patronażowa położnej pozWizyta29,00
3.5Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płoduWizyta39,00
3.6Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznychWizyta15,00
3.7Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada13,00
3.8Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada13,00
3.9Świadczenie położnej poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada13,00
3.10Świadczenie położnej poz - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegoPorada20,00
3.11Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciążyWizyta215,00
3.12Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciążyWizyta140,00
3.13Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciążyWizyta140,00
3.14Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciążyWizyta168,00
3.15Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciążyWizyta140,00
3.16Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciążyWizyta140,00
3.17Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciążyWizyta140,00
3.18Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciążyWizyta140,00
3.19Wizyta związana z wykonaniem Holtera RRWizyta121,00
4.1Świadczenia pielęgniarki szkolnejStawka kapitacyjna87,1290,12
4.2Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowejStawka kapitacyjna5,40
5.1Świadczenia transportu sanitarnego w POZ - przewozy realizowane w ramach gotowościStawka kapitacyjna5,16
5.2Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewóz na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 kmRyczałt za przewóz210
5.3Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 kmRyczałt za każdy km przewozu ponad 4000,84