NFZ.2018.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w załączniku nr 2 załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Umowy zawarte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc, z zastrzeżeniem, że świadczeniodawcy realizujący przedmiotowe umowy, nie są zobowiązani do sprawozdawania w załączniku nr 4 do umowy danych w kolumnie: "Pieczątka i podpis dyrektora jednostki".
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i znajduje zastosowanie do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.).

Zarządzenie wprowadza zmiany do zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 10/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 62/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

Ze względu na to, iż zmiana ta ma charakter porządkowy projekt zarządzenia nie został poddany opiniowaniu.

Przedmiotowa regulacja nie skutkuje wzrostem kosztów finansowania ww. świadczeń.

Nazwa projektu

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

01.10.2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zmiana polega na zmianie nieprawidłowego załącznika nr 4 do umowy, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Niniejsze zarządzenie przywraca prawidłowe brzmienie załącznikowi nr 4 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Komórki Organizacyjne w oddziałach wojewódzkich NFZ16własneAnaliza realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
Świadczeniobiorcyok. 91 tys.własnePoprawa dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze względu na to, iż zmiana ta ma charakter porządkowy projekt zarządzenia nie został poddany opiniowaniu.
5. Skutki finansowe
Nie powoduje zmiany planu finansowego
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy przedmiotowego zarządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK

Oznaczenie świadczeniodawcy

Nr umowy z NFZ

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE PODOPIECZNYCH

DPS, PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH, INTERWENCYJNYCH, RESOCJALIZACYJNYCH

OBJĘTYCH PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ ŚWIADCZENIAMI LEKARZA POZ/PIELĘGNIARKI POZ*)

Lp.

Nazwa i adres jednostki

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką w danej jednostce

DPS

placówka

socjalizacyjna

placówka

interwencyjna

placówka

resocjalizacyjna

1

2

3

4

5

................................................................................................................................

data, miejscepieczątka imienna i podpis Świadczeniodawcy

*) - niepotrzebne skreślić

Uwaga! W przypadku placówek wielofunkcyjnych kwalifikować zgodnie z funkcją dominującą placówki